2015. gada 01. septembris
Vārda dienas: Ilmārs, Iluta, Austrums

Teksta izmērs

A A A

LV RU

Darba kārtība

Drukas versija

 

Babītes novada pašvaldības domes sēde

27.06.2012., plkst. 14:00

Protokols Nr.8

 

Darba kārtība

Nr.

p.k.

Izskatāmā lieta

 

Ziņotājs

1.

Par Babītes vidusskolas nolikuma apstiprināšanu.

Ilze Rozenberga

2.

Par „Beberu ciema detālplānojuma” teritorijas daļas grozījumu apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu nekustamo īpašumu „Beberi 2”, „Beberu parks”, Aleksandra Čaka iela 1 un Aspazijas iela 1A robežās.

Dzirkstīte Paņko

3.

Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem nekustamā īpašuma „Madaras”, Egļuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā, sadalīšanai.

Dzirkstīte Paņko

4.

Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem nekustamā īpašuma „Kalmes”, Babītes pagastā, Babītes novadā, zemes vienības, kadastra apzīmējums 8048 004 0206, sadalīšanai.

Dzirkstīte Paņko

5.

Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem nekustamā īpašuma „Širmas”, Babītes pagastā, Babītes novadā, zemes vienības, kadastra apzīmējums 8048 007 0275, sadalīšanai.

Dzirkstīte Paņko

6.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma „Tilti”, Babītes pagastā, Babītes novadā, zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8048 010 0183.

Dzirkstīte Paņko

7.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma „Maliņas”, Babītes pagastā, Babītes novadā, zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8048 002 0003.

Dzirkstīte Paņko

8.

Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem nekustamā īpašuma „Pļavu smilgas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0997 sadalīšanai.

Dzirkstīte Paņko

9.

Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem nekustamā īpašuma „Kaupu Žigļi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 013 0044 sadalīšanai.

Dzirkstīte Paņko

10.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Pasāti”, Piņķos, Babītes pagastā.

Dzirkstīte Paņko

11.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Graudi” Babītes pagastā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0862.

Dzirkstīte Paņko

12.

Par adreses piešķiršanu nekustamā īpašuma „ Vecģeri”, Salas pagastā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 003 0092.

Dzirkstīte Paņko

13.

Par zemes platības precizēšanu.

Dzirkstīte Paņko

14.

Par nomas tiesību izbeigšanu un pašvaldības zemes                                               iznomāšanu ģimenes dārziem.

Dzirkstīte Paņko

15.

Par apbūvēta zemesgabala „Cenas” daļas nomu dzīvojamās mājas un ģimenes dārza uzturēšanai.

Dzirkstīte Paņko

16.

Par pašvaldības zemes nomu ģimenes dārzam.

Dzirkstīte Paņko

17.

Par zemes iegūšanu īpašumā.

Andrejs Ence

18.

Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.

Nikolajs Antipenko

19.

Par pabalsta piešķiršanu.

Nikolajs Antipenko

20.

Par Babītes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. 9 „Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 23.02.2011. saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par sociālo palīdzību trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām) Babītes novadā”” apstiprināšanu.

Nikolajs Antipenko

21.

Par Babītes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 10 „Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 23.02.2011. saistošajos noteikumos Nr. 6 „Par maznodrošinātas ģimenes(personas) statusa noteikšanu Babītes novadā”” apstiprināšanu.

Nikolajs Antipenko

22.

Par Babītes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 11 „Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 23.02.2011. saistošajos noteikumos Nr. 7 „Par Babītes novada pašvaldības pabalstiem”” apstiprināšanu.

Nikolajs Antipenko

23.

Par administratīva lēmuma – administratīvā pārkāpuma protokola-paziņojuma Nr. 120014374 atstāšanu negrozītu.

Aleksandra Iklāva

24.

Par Babītes novada pašvaldības 2011.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.

Elfa Sloceniece

25.

Par grozījumiem 2012. gada pašvaldības budžetā.

Elfa Sloceniece

26.

Par precizējumiem Babītes novada pašvaldības 23.02.2011. noteikumos Nr.3 „Par Babītes novada pašvaldības institūciju sniegtajiem maksas pakalpojumiem”(protokols Nr.3, 20.§).

Elfa Sloceniece

27.

Par izmaiņām pašvaldības 25.01.2012. noteikumu Nr.3 „Par amatiem, to klasificēšanu un mēnešalgām pašvaldības iestādēs 2012.gadā” pielikumā Nr.1 „Babītes novada pašvaldības Administrācijas amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums un mēnešalgas”.

Elfa Sloceniece

28.

Par bezmaksas mācību vietas piešķiršanu Latvijas Starptautiskajā skolā.

Andrejs Ence

29.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma „Božas-1” dz.1 un ar to funkcionāli saistītā zemesgabala un būvju atsavināšanu.

Andrejs Ence

30.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu juridiskām personām.

Andrejs Ence

31.

Par finanšu iedalīšanu.

Andrejs Ence

32.

Par izstāšanos no apvienotās pašvaldību civilās aizsardzības komisijas.

Andrejs Ence

33.

Par atvaļinājuma piešķiršanu novada domes priekšsēdētājam.

Andrejs Ence

34.

Par vienošanās termiņa pagarināšanu ar SIA „EGO projekts”.

Andrejs Ence

Atpakaļ

 

© 2010 Babītes novada pašvaldības dome.
Visas tiesības rezervētas.
Dizains un realizācija: ~

Lapa pēdējo reizi atjaunota: 31/08/2015 14:29

Lapas karte