2015. gada 04. septembris
Vārda dienas: Dzintara, Dzintars, Dzintra

Teksta izmērs

A A A

LV RU

Domes sēdes darba kārtība

Drukas versija

 

Babītes novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība

2011. gada 27. jūlijā

Plkst. 14.00  

Nr.p.k. Izskatāmā lieta Referents
1 Par Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020. un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017. grozījumu 1.redakcijas pilnveidošanu Dace Ansena
2 Par K.M. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Daina Pedece
3 Par L.M. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Daina Pedece
4 Par apbūvēta zemesgabala lietošanas mērķa noteikšanu privatizācijas vajadzībām Dace Ansena
5 Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem nekustamā īpašuma „Krūmiņi”, Babītes pagastā,  zemes vienības kadastra apzīmējums 8048 008 0215, sadalīšanai Dace Ansena
6 Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem nekustamā īpašuma „Kalniņi”, Babītes pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums 8048 001 0032, sadalīšanai Dace Ansena
7 Par nekustamā īpašuma „Bermutas”, kad. Nr. 80480080079, Babītes pagastā, Babītes novadā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Dace Ansena
8 Par nekustamā īpašuma „Dūdas” Babītes pagastā, Babītes novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 8048 003 0330, detālplānojuma grozījumu 1.redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai Dace Ansena
9 Par „Beberu ciema detālplānojuma” teritorijas daļas grozījumu izstrādes uzsākšanu, projekta vadītāja, darba uzdevuma apstiprināšanu un līguma slēgšanu par detālplānojuma izstrādi Dace Ansena
10 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma „Lazdāji”, Babītes pagastā, Babītes novadā, zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8048 010 0024 Dace Ansena
11 Par pašvaldības zemes iznomāšanu ģimenes dārziem Dace Ansena
12 Par nomas līguma pagarināšanu Dace Ansena
13 Par pašvaldības zemes gabala nodošanu nomā Andrejs Ence
14 Par zemes iegūšanu īpašumā Andrejs Ence 
15 Par izmaiņām Koku ciršanas saskaņošanas komisijas sastāvā Aleksandra Iklāva 
16 Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu Zigmunda Pavītols
17 Par nekustamā īpašuma nodokļa un kavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā Zigmunda Pavītols
18 Par Babītes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. ___ „Par ielu tirdzniecību Babītes novadā” apstiprināšanu Aleksandra Iklāva 
19 Par administratīva lēmuma – administratīvā pārkāpuma protokola-paziņojuma Nr.120013582 atstāšanu negrozītu Aleksandra Iklāva
20 Par pabalsta piešķiršanu G.V. Dzidra Dūšele
21 Par pabalsta piešķiršanu A.B. Dzidra Dūšele
22 Par pabalsta piešķiršanu E.M. Dzidra Dūšele
23 Par sociālā dzīvokļa statusa noņemšanu un jauna īres līguma noslēgšanu  Dzidra Dūšele
24 Par sociālā dzīvokļa statusa pagarināšanu Dzidra Dūšele
25 Par grozījumiem 2011. gada pašvaldības budžetā Elfa Sloceniece
26 Par finanšu iedalīšanu Andrejs Ence
27 Par svarbumbu celšanas asociācijas iesnieguma izskatīšanu Andrejs Ence
28 Par nosacītās cenas apstiprināšanu Astra Lukstiņa
29 Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības domes 16.02.2011. lēmumā „Par mobilo tālruņu izmantošanas limitu noteikšanu 2011.gadam” (protokols Nr.2, 3.§) Elfa Sloceniece
30 Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības domes 30.06.2010. lēmumā „Par atļauju izsniegšanu publisku pasākumu rīkošanai Babītes novadā” (protokols Nr.9, 28.§) Elfa Sloceniece
31 Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības Sociālā dienesta nolikumā Elfa Sloceniece
32 Par izmaiņām Babītes novada Bāriņtiesas nolikumā Elfa Sloceniece
33 Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības bibliotēkas nolikumā Elfa Sloceniece
34 Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības Administrācijas nolikumā Elfa Sloceniece
35 Par Babītes novada pašvaldības domes 23.02.2011. lēmuma „Par ielu pārņemšanu pašvaldības īpašumā” (protokols Nr.3, 34.§) precizēšanu Aleksandra Iklāva
36 Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām Andrejs Ence
37 Par Babītes novada pašvaldības Babītes pirmskolas izglītības iestādes vadītāja iecelšanu Elfa Sloceniece
38 Par Babītes novada pašvaldības Administrācijas vadītāja iecelšanu Elfa Sloceniece
39 Par izmaiņām pašvaldības 16.02.2011. noteikumu Nr.2 „Par amatiem, to klasificēšanu un mēnešalgām pašvaldības iestādēs 2011.gadā” pielikumā Nr.1 „Babītes novada pašvaldības Administrācijas amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums un mēnešalgas” Elfa Sloceniece
40 Par izmaiņām Babītes novada būvvaldes nolikumā Elfa Sloceniece
41 Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu novada domes priekšsēdētājam Andrejs Ence

Atpakaļ

 

© 2010 Babītes novada pašvaldības dome.
Visas tiesības rezervētas.
Dizains un realizācija: ~

Lapa pēdējo reizi atjaunota: 03/09/2015 15:52

Lapas karte