2015. gada 01. septembris
Vārda dienas: Ilmārs, Iluta, Austrums

Teksta izmērs

A A A

LV RU

Domes sēdes darba kārtība

Drukas versija

 

Babītes novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība

2011. gada 23. martā

Plkst. 14.00  

Nr.p.k.

Izskatāmā lieta

Referents

1

Par Babītes novada Bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu

Andrejs Ence

2

Par A.A.  deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu

Daina Pedece 

3

Par O.G. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu

Daina Pedece

4

Par R.R. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu

Daina Pedece

5

Par Ņ.Ņ. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu

Daina Pedece

6

Par M.B. un M.B. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu

Daina Pedece

7

Par nekustamā īpašuma „Lāči”, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Dace Ansena

8

Par adrešu piešķiršanu detālplānojuma „Lielbatari” teritorijā

Dace Ansena

9

Par adrešu piešķiršanu detālplānojuma „Kastaņi” teritorijā

Dace Ansena

10

Par nekustamā īpašuma „Dzelzssilas” sadali

Dace Ansena

11

Par adreses maiņu nekustamam īpašumam „Meistari”

Dace Ansena

12

Par adreses „Valdes ēka” likvidēšanu

Dace Ansena

13

Par nosaukuma ”Jūrmalas pilsētas kapi” piešķiršanu

Dace Ansena

14

Par pašvaldības zemes iznomāšanu ģimenes dārziem

Dace Ansena

15

Par pašvaldības zemes nomu

Dace Ansena

16

Par nomas līguma pārtraukšanu

Vita Pūķe

17

Par nomas līguma saistību pagarināšanu un daļēju pārņemšanu

Vita Pūķe

18

Par zemes iegūšanu īpašumā

Andrejs Ence

19

Par Babītes novada saistošo noteikumu Nr.__ „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība trūcīgām personām Babītes novadā” apstiprināšanu

Jānis Šņore

20

Par Babītes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. ___ „Par grozījumiem Babītes novada domes 26.01.2011. saistošajos noteikumos Nr.1 „Nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piešķiršanas kārtība maznodrošinātām personām Babītes novadā” apstiprināšanu

Jānis Šņore

21

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu fiziskām personām

Kristīna Smuļko

22

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu juridiskām personām

Kristīna Smuļko

23

Par nekustamā īpašuma nodokļa un kavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā

Zigmunds Pavītols

24

Par Babītes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. ___ „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi” apstiprināšanu

Jānis Šņore

25

Par atļauju atvērt vasaras kafejnīcu Valtera raga ostā – īpašumā „Upespļava” 

Jānis Šņore

26

Par dalību un līdzfinansējumu ELFLA projektam „Pļavu ielas rekonstrukcija un apgaismojuma izbūve posmā no Spuņciema ielas līdz Ventspils šosejai Babītes novada Salas pagastā”

Andrejs Ence

27

Par grozījumiem telpu Lāčplēša ielā 24, Rīgā, nomas līgumā

Andrejs Ence

28

Par moduļu uzstādīšanu PII vajadzībām

Andrejs Ence

29

Par papildinājumiem pašvaldības 16.02.2011. noteikumu Nr.2 „Par amatiem, to klasificēšanu un mēnešalgām pašvaldības iestādēs 2011.gadā” pielikumā Nr.1 „Babītes novada pašvaldības Administrācijas amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums un mēnešalgas”

Vita Pūķe

30

Par grozījumiem 16.02.2011. domes sēdes lēmumā „Par mobilo tālruņu izmantošanas limitu noteikšanu 2011.gadam”

Vita Pūķe

31

Par garantijas sniegšanu nodibinājumam „Babītes radošā darbnīca”

Andrejs Ence

32

Par iesnieguma izskatīšanu

Andrejs Ence

33

Par finanšu piešķiršanu L.R.

Andrejs Ence

34

Par finanšu iedalīšanu kultūras pasākumiem

Andrejs Ence

35

Par pabalsta piešķiršanu B.A.

Nikolajs Antipenko

36

Par pabalsta piešķiršanu I.I.

Nikolajs Antipenko

37

Par pabalsta piešķiršanu I.S.

Nikolajs Antipenko

38

Par pabalsta piešķiršanu A.L.

Nikolajs Antipenko

39

Par pabalsta piešķiršanu J.Š.

Nikolajs Antipenko

40

Par pabalsta piešķiršanu V.P.

Nikolajs Antipenko

41

Par pabalsta piešķiršanu L.M.

Nikolajs Antipenko

42

Par pabalsta piešķiršanu Z.Ž.

Nikolajs Antipenko

43

Par pabalsta piešķiršanu O.M.

Nikolajs Antipenko

44

Par pabalsta piešķiršanu P.P.

Nikolajs Antipenko

45

Par pabalsta piešķiršanu M.N.

Nikolajs Antipenko

46

Par dzīvokļa iegādi

Andrejs Ence

47

Par finanšu iedalīšanu sporta atbalstam

Andrejs Ence

48

Par Babītes novada pašvaldības un Administrācijas nolikumu grozījumiem. (Būvvaldes izslēgšana no Administrācijas sastāva un pastarpinātas pārvaldes iestādes izveide)

Darja Kuzņecova

Atpakaļ

 

© 2010 Babītes novada pašvaldības dome.
Visas tiesības rezervētas.
Dizains un realizācija: ~

Lapa pēdējo reizi atjaunota: 31/08/2015 14:29

Lapas karte