2015. gada 30. jūlijs
Vārda dienas: Valters, Renārs

Teksta izmērs

A A A

LV RU

24.11.10. Domes sēdes darba kārtība

Drukas versija

 

Babītes novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība

2010. gada 24. novembrī

Plkst. 14.00

Nr.p.k. Izskatāmā lieta Referents

1.

Par V.Š. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu

Daina Pedece

2.

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu M.C.

Daina Pedece

3.

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu A.T.

Daina Pedece

4.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam „Dzilnupītes”, Babītes pagastā, Babītes novadā, projekta vadītāja, darba uzdevuma apstiprināšanu un līguma slēgšanu par detālplānojuma izstrādi

Dzirkstīte Paņko

5.

Par atteikumu pagarināt darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei zemes gabaliem „Lielkaģi”, „Vismaņu Lēnes”, „Tālēni”, „Smilšalkas”, „Gaitnieki” Salas pagastā, Babītes novadā

Dzirkstīte Paņko

6.

Par nosaukumu maiņu nekustamajiem īpašumiem „Korintes” un „Čiepas”, Salas pagastā, Babītes novadā

Dzirkstīte Paņko

7.

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Paegles” daļai, projekta vadītāja, darba uzdevuma apstiprināšanu un līguma slēgšanu par detālplānojuma izstrādi

Dzirkstīte Paņko

8.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi un nosacījumiem nekustamā īpašuma „Bermutas”, kad. Nr. 8048 008 0079, sadalīšanai

Dzirkstīte Paņko

9.

Par pašvaldības zemes iznomāšanu ģimenes dārziem

Dzirkstīte Paņko

10.

Par zemes vienību, kadastra apzīmējumi 8088 001 0135, 8088 001 0196, 8088 001 0049 un 8088 001 0187, apvienošanu

Dace Ansena

11.

Par adreses precizēšanu

Dace Ansena

12.

Par Babītes novada Babītes pagasta nekustamā īpašuma „Kapi” detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Dace Ansena

13.

Par iespēju turpināt būvniecību nekustamajā īpašumā „Priedes”, Babītes pagastā, Babītes novadā

Inese Aizstrauta

14.

Par zemes iegūšanu īpašumā

Andrejs Ence

15.

Par neapbūvētas pašvaldības zemes nodošanu nomas lietošanā

Andrejs Ence

16.

Par nekustamā īpašuma nodokļa un kavējuma naudas parāda nodošanu piedziņai bezstrīda kārtībā

Jolanta Pupkeviča

17.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu trūcīgām personām

Nikolajs Antipenko

18.

Par instrukciju par inventarizācijas kārtību Babītes novada pašvaldībā

Brigita Bērziņa

19.

Par nolikuma „Vienotās grāmatvedības uzskaites kārtība Babītes novada pašvaldībā” apstiprināšanu

Brigita Bērziņa

20.

Par ceļa izdevumu apmaksu R.L., L.L., E.L. un E.K.

Nikolajs Antipenko

21.

Par pabalsta piešķiršanu

Nikolajs Antipenko

22.

Par Babītes novada domes 27.10.2010. saistošo noteikumu Nr. 37 „Par svētku pabalstu politiski represētajām personām” precizēšanu

Nikolajs Antipenko

23.

Par grozījumu apstiprināšanu Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikumā

Andrejs Ence

24.

Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības domes 30.06.2010. lēmumā „Par Babītes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgu noteikšanu” (protokols Nr.9, 30.§)

Elfa Sloceniece

25.

Par grozījumiem pašvaldības 28.07.2010. noteikumos Nr.11 „Par amatiem pašvaldības iestādēs 2010.gadā”

Elfa Sloceniece

26.

Par iepirkuma procedūras organizēšanu vietu nodrošināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs

Tadeušs Tračums

27.

Par telpu izmantošanu pasākuma organizēšanai

Elfa Sloceniece

28.

Par grozījumiem 2010. gada pašvaldības budžetā

Andrejs Ence

29.

Par atļauju pašvaldības administrācijas vadītājai E.Sloceniecei savienot amatus

Andrejs Ence

 

 

Atpakaļ

 

© 2010 Babītes novada pašvaldības dome.
Visas tiesības rezervētas.
Dizains un realizācija: ~

Lapa pēdējo reizi atjaunota: 27/07/2015 16:04

Lapas karte