2015. gada 04. septembris
Vārda dienas: Dzintara, Dzintars, Dzintra

Teksta izmērs

A A A

LV RU

Teritorijas plānojums

Drukas versija

 

BABĪTES NOVADA BABĪTES PAGASTA UN SALAS PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMU GROZĪJUMI 

 TP_gala.jpg

Babītes novada pašvaldība 2013.gada 14.augustā saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izvērtējumu par Babītes novada Babītes pagasta un Salas pagasta teritorijas plānojuma grozījumiem. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27.panta trešajā daļā noteikts, ka ministrs informē pašvaldību par to, ka pārkāpumi nav konstatēti un nosaka dienu, kad var uzsākt saistošo noteikumu īstenošanu.

Informējam, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs atzinumā ir noteicis, ka Babītes novada Babītes pagasta un Salas pagasta teritorijas plānojuma grozījumi ir īstenojami no2013.gada 14.augusta (no vēstules saņemšanas brīža).

 Paskaidrojuma raksts (1.65 MB)

 Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (1.14 MB)

 Babītes novada teritorijas funkcionālā zonējuma karte (10.47 MB) 

 Pārskats par izstrādi (46.36 MB)

 

Vides pārskats:

 Informatīvs ziņojums par Vides pārskatā esošo vides aspektu iekļaušanu BabītesnovadaBabītespagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadamun Salas pagasta teritorijasplānojuma2005.–2017.gadamgrozījumos (02.05.2012) (215.06 KB)

 Vides pārskats (Rīga, 2012)
Gala redakcija Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017. gadam grozījumiem (01.03.2012.) (1.18 MB)

 Pielikumi (121.02 MB) 

 

Publiskā apspriešana:

27.03.2013. Paziņojums par sabiedrības iepazīstināšanu ar Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020. un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017. grozījumu galīgo redakciju

No 14.02.2013. līdz 06.03.2013. Paziņojums par Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam grozījumu 5.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai

No 20.11.2012. līdz 11.12.2012. Paziņojums par Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam grozījumu 4.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai

12.09.2012. Paziņojums par Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam grozījumu 3.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai

01.03.2012. Paziņojums par Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.- 2020.gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005. 2017.gadam grozījumu pilnveidotās redakcijas apstiprināšanu par galīgo

26.10.2011. Paziņojums par Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020. un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017. grozījumu redakcijas pilnveidošanu. 

27.07.2011.Paziņojums par Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020. un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017. grozījumu 1.redakcijas pilnveidošanu

  Sabiedriskās apspriešanas materiāli (20.90 MB)

 12.09.2012. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes Piņķos, Babītes pagastā protokols (142.71 KB) 12.07.2011. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes Piņķos, Babītes pagastā protokols (179.39 KB)

 13.07.2011. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes Spuņciemā, Salas pagastā protokols (142.48 KB)

 Prezentācija par teritorijas plānojumu grozījumiem: SIA "Reģionālie projekti" - T.Skuja, I.Narbuts (5.83 MB)

 Vides pārskata prezentācija: "Vides eksperti" - L.Bulmeistare (340.64 KB)

 

 

Babītes novada pašvaldības domes lēmumi:

 8.05.2013.
Par saistošo noteikumu Nr.6 "Par grozījumiem Babītes pagasta padomes 2008.gada 4.jūnija saistošajos noteikumos Nr.10 „Babītes pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020. gadam teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un Salas pagasta padomes 2008.gada 5.septembra saistošajos noteikumos Nr.84 „Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017. gadam 2008.gada grozījumu grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”” izdošanu (144.85 KB) (144.85 KB)

 27.03.2013.
Par Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam grozījumu 5.redakcijas apstiprināšanu par galīgo (158.35 KB) (158.35 KB)

 23.01.2013.
Par Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam grozījumu 4.redakcijas pilnveidošanu (143.58 KB)

 24.10.2012.
Par Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020 gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam grozījumu 3. redakcijas pilnveidošanu (144.53 KB)

 25.07.2012.
Par Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020 gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam grozījumu trešās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai (141.69 KB)

 27.06.2012.
Par labojumu veikšanu Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam grozījumu pilnveidotajā 2.redakcijā (72.08 KB)

  27.06.2012.
Par Babītes novada pašvaldības domes 28.03.2012. lēmuma „Par Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.7 „Grozījumi Babītes pagasta padomes 2008.gada 4.jūnija saistošajos noteikumos Nr.10 „Babītes pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020.gadam teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un Salas pagasta padomes 2008.gada 5.septembra saistošajos noteikumos Nr.84 „Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam teritorijas plānojums, grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”” izdošanu” (prot.Nr.5,2.§) un Babītes novada pašvaldības domes 07.02.2012. lēmuma „Par Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam grozījumu pilnveidotās redakcijas apstiprināšanu par galīgo” (prot.Nr.3,1.§) atcelšanu (87.99 KB)

 28.03.2012.
Par Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020 gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.7 "Grozījumi Babītes pagasta padomes 2008.gada 4.jūnija saistošajos noteikumos Nr.10 „Babītes pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020. gadam teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un Salas pagasta padomes 2008.gada 5.septembra saistošajos noteikumos Nr.84 „Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017. gadam teritorijas plānojums, grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" izdošanu (155.45 KB)

 07.02.2012.
Par Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020 gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam grozījumu pilnveidotās redakcijas apstiprināšanu par galīgo (145.65 KB) (145.65 KB)

 26.10.2011.
Par Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020 gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam grozījumu 2.redakcijas pilnveidošanu (146.88 KB)

Pielikumi:
 Institūciju atzinumu par teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidoto redakciju apkopojums(sabiedriskās apspriešanas laikā no 15.08.2011. līdz 04.09.2011.) (340.29 KB)
 Ziņojums par Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas sabiedriskās apspriešanas laikā no 15.08.2011. līdz 04.09.2011. vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem (299.08 KB)

 29.09.2011.(242.97 KB)
Par grozījumiem ar Babītes novada domes 24.03.2010. lēmumu apstiprinātajā darba uzdevumā Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma un Salas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei

 03.08.2011. (4,5 MB)
Par grozījumiem „Darba uzdevumā Babītes novada Babītes pagasta un Salas pagasta teritorijas plānojumu grozījumu izstrāde”
 Institūciju atzinumu par teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakciju apkopojums (210.89 KB)
 Ziņojums par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem (356.57 KB)

27.07.2011. (469.97 KB) 
Par Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020 gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam grozījumu pirmās redakcijas pilnveidošanu 

   07.06.2011.(142.82 KB)
  Par Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020 gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam grozījumu pirmās redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

   26.01.2011. (201.08 KB)
  Par grozījumiem „Darba uzdevumā Babītes novada Babītes pagasta un Salas pagasta teritorijas plānojumu grozījumu izstrāde”

   27.10.2010. (147.41 KB)
  Par grozījumiem darba uzdevumā Babītes pagasta, Babītes novada teritorijas plānojuma un Salas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei

   09.09.2010. (234.92 KB)
  Par grozījumiem Darba uzdevumā Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma un Salas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei

   24.03.2010.(164.11 KB)
  Par Babītes novada Babītes pagasta un Salas pagasta teritorijas plānojumu grozījumu izstrādes uzsākšanu

   Darba uzdevums (201.30 KB)

   24.03.2010.(141.65 KB) 
  Par Babītes novada domes 24.02.2010. lēmuma (protokols Nr.3, 14.§) „Par Babītes novada Babītes pagasta un Salas pagasta teritorijas plānojumu grozījumu izstrādes uzsākšanu” atcelšanu

   

  BABĪTES PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2008 - 2020 

  Paskaidrojuma raksts
  Paskaidrojuma raksts (7 MB)

  Grafiskā daļa
  Babītes pagasta pašreizējā teritorijas izmantošana (4 MB)
  Babītes pagasta plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana (4 MB)
  Babītes pagasta aizsargjoslas un citi apgrūtinājumi (3 MB)

  Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
  Babītes pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (3 MB)

  Pārskats par pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādi
  Pašvaldības lēmumi, darba grupu sanāksmes, ziņojums par plānojuma atbilstību augstāka plānošanas līmeņa teritorijas plānojumam (15 MB)
  Sabiedriskās apspriešanas materiāli (12 MB)

   

  Vides pārskats:

   Vides pārskata projekts (Rīga, 2007) (6.10 MB)  


  SALAS PAGASTA PLĀNOJUMS 2005 - 2017 (2008. gada grozījumi) 

  I Sējums
   Paskaidrojuma raksts (37.57 MB)

  II Sējums. Grafiskā daļa - kartes 
   Salas pagasta aizsargjoslas (3.08 MB)
   Salas pagasta pašreizējā teritorijas izmantošana (5.30 MB)

   Salas pagasta plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana (4.02 MB)

   Salas pagasta topogrāfiskā karte (7.03 MB)
   Spuņciema aizsargjoslas (939.35 KB)
   Spuņciema plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana (1,014.13 KB)

  II Sējums. Grafiskā daļa - tematiskie attēli
   1. kartoshēma. Salas pagasta ģeogrāfiskais novietojums (1.10 MB)
   2. kartoshēma. Ģeoloģiskais potenciāls (1.19 MB)

   3. kartoshēma. Dabas pamatne un aizsargājamās dabas teritorijas (1.35 MB)

   4. kartoshēma. Vides kvalitāte (1.14 MB)

   5. kartoshēma. Sociālekonomiskā infrastruktūra (1.15 MB)

   6. kartoshēma. Apdzīvojuma struktūra (1.25 MB)
   7. kartoshēma. Transporta struktūra (1.18 MB)

   8. kartoshēma. Ūdensapgāde un kanalizācija (2.31 MB)

   9. kartoshēma. Elektroapgāde, sakari un gāzes apgāde (2.31 MB)

  10. kartoshēma. Zemes īpašumu piederība (1.14 MB)

   11. kartoshēma. Paaugstināta riska objekti un teritorijas (1.40 MB)

   12. kartoshēma. Rekreācija, tūrisms un kultūrvēsturiskais mantojums (1.13 MB)
   13. kartoshēma. Salas pagasta apdzīvojuma struktūra (2.01 MB)

   14. kartoshēma. Transporta infrastruktūras attīstība (1.97 MB)

  III Sējums. Apbūves noteikumi
   Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi ar 2008.gada grozījumiem (1.30 MB)

   

  Vides pārskats:

   Vides pārskats Salas pagasta teritorijas plānojumam (Rīga, 2005) (2.85 MB)

   

  Saistītie dokumenti,  normatīvie akti un saites:

  Atpakaļ

   

  © 2010 Babītes novada pašvaldības dome.
  Visas tiesības rezervētas.
  Dizains un realizācija: ~

  Lapa pēdējo reizi atjaunota: 03/09/2015 15:52

  Lapas karte