2015. gada 28. augusts
Vārda dienas: Guste, Auguste

Teksta izmērs

A A A

LV RU

Pakalpojumi

Drukas versija

 

Latvija.lv    

Atbildīgais

Pakalpojuma nosaukums

Veidlapas

Apraksts

 

IZPILDDIREKTORE

Atļauju izsniegšana publisku pasākumu organizēšanai

 Iesniegums
(42.50 KB)

 www.latvija.lv

ValstsInterneta e pakalpojumiem_21x20px.jpg

 

Atļauju izsniegšana tirdzniecībai publiskās vietās

 Iesniegums (57.50 KB)

www.latvija.lv

 ValstsInterneta e pakalpojumiem_21x20px.jpg 

 

Tirdzniecības organizēšana publiskās vietās

 Iesniegums (57.50 KB)

www.latvija.lv 

 

ValstsInterneta e pakalpojumiem_21x20px.jpg

Koku ciršanas saskaņošanas komisija

Ārpus meža augošu koku ciršanas atļaujas izsniegšana

 Iesniegums
(34.00 KB)

 www.latvija.lv

ValstsInterneta e pakalpojumiem_21x20px.jpg

Simbolikas komisija

Babītes novada simbolikas lietošanas atļaujas saņemšana

 Iesniegums
(30.00 KB)

www.babite.lv

 

 

ADMINISTRĀCIJA

 

 

 

Kultūrizglītības centra vadītājs

Kultūras pasākumu organizēšana

 

www.kulturaskarte.lv

 

Sabiedrisko attiecību speciālists

Reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošana pašvaldības stendos

 Pašvaldības stendi

www.latvija.lv 

 

 ValstsInterneta e pakalpojumiem_21x20px.jpg

KANCELEJA

 

 Priv.pers.iesnieg.

 Jur.pers.iesnieg. 

 

 

 

Izrakstu, norakstu un kopiju izsniegšana no arhīva fondos esošajiem dokumentiem

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora iekšējo normatīvo aktu un rīkojumu norakstu, izrakstu, kopiju izsniegšana

 

 

 

 

Domes sēžu protokolu izrakstu izsniegšana

 

 

 

 

Sarakstes dokumentu kopiju izsniegšana no lietvedībā esošajiem dokumentiem

 

 

 

 

Licences un licences kartītes izsniegšana pasažieru pārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem pašvaldības teritorijā

 

 

 

 

Dokumentu pieņemšana par pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanu

  Iesniegums (25.50 KB)

 

 

 

Dokumentu pieņemšana par zemes iegūšanu īpašumā

 Iesniegums (32.50 KB)

 

 

Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālists

Personas dzīvesvietas deklarēšana

 

www.latvija.lv

 

 

Deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšana, pamatojoties uz pašvaldības domes lēmumu  

 

www.latvija.lv

 

 

Deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšana, pamatojoties uz tiesas spriedumu

 

www.latvija.lv

 

 

Izziņa par personas dzīvesvietu

 

www.latvija.lv

 

 

Izziņa par īpašumā deklarētajām personām – uz iesnieguma pamata

 

www.latvija.lv

 

FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS DAĻA

Informācijas par aprēķināto un samaksāto nekustamā īpašuma nodokli sniegšana nodokļu maksātājam

 

 

 

 

Izziņa vai informatīva vēstule par nekustamā īpašuma nodokli

 

 

 

 

Konsultēšana pašvaldības administrējamo nodokļu jautājumos

 

 

 

 

Skolēnu transporta izdevumu kompensācijas

 Iesniegums (25.50 KB)

www.latvija.lv

 

Nodokļu administrators

Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu nosūtīšana

 

 

 

DZIMTSARAKSTU NODAĻA

Dzimšanas fakta reģistrēšana

 

www.latvija.lv

 

 

Laulības reģistrācija

 

www.latvija.lv

 

 

Baznīcā noslēgto laulību reģistrēšana

 

 

 

 

Laulības jubilejas svinīgas ceremonijas organizēšana

 

www.latvija.lv

 

 

Novada iedzīvotāju sveikšana laulības jubilejās - zelta un dimanta kāzās

 

www.babite.lv

 

 

Miršanas fakta reģistrācija

 

www.latvija.lv

 

 

Vārda, uzvārda maiņa

 

www.latvija.lv

 

 

Tautības ieraksta maiņa

 

www.latvija.lv

 

 

Civilstāvokļa reģistru ierakstu labošana, papildināšana, atjaunošana un anulēšana

 

www.latvija.lv

 

 

Civilstāvokļa akta reģistrāciju apliecinošu dokumentu atkārtota izsniegšana, arhīva dokumentu kopiju apstiprināšana un izsniegšana

 

www.latvija.lv

 

TEHNISKĀ DAĻA
Teritorijas plānotāji

Informācijas izsniegšana no teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem

 

www.latvija.lv

 ValstsInterneta e pakalpojumiem_21x20px.jpg

 

Informācijas izsniegšana par izstrādātā detālplānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem

 

www.latvija.lv

ValstsInterneta e pakalpojumiem_21x20px.jpg

 

Informācijas izsniegšana par izstrādātā zemes ierīcības projekta grafisko daļu un teksta daļu

 

www.latvija.lv

 ValstsInterneta e pakalpojumiem_21x20px.jpg

 

Zemes ierīcības projekta izstrāde

 

www.latvija.lv

 ValstsInterneta e pakalpojumiem_21x20px.jpg

 

Detālplānojuma redakcijas sabiedriskā apspriešana 

 

www.latvija.lv

 ValstsInterneta e pakalpojumiem_21x20px.jpg

 

Teritorijas plānojumu sabiedriskā apspriešana

 

www.latvija.lv

 ValstsInterneta e pakalpojumiem_21x20px.jpg

 

Adreses piešķiršana

 

www.latvija.lv

 ValstsInterneta e pakalpojumiem_21x20px.jpg

 

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšana

 

www.latvija.lv

 ValstsInterneta e pakalpojumiem_21x20px.jpg

 

Zemes vienības apgrūtinājumu plāna saskaņošana

 

www.latvija.lv

 ValstsInterneta e pakalpojumiem_21x20px.jpg

 

Topogrāfiskā plāna saskaņošana

 Iesniegums datu saņemšanai topogrāfiskās uzmērīšanas darbu veikšanai (29.50 KB)

 

 Iesniegums topogrāfisko plānu, izpildmērījumu izvērtēšanai un iekļaušanai topogrāfiskās informācijas datu bāzē (29.50 KB)

 

 

 

Izziņa par zemes gabala plānoto izmantošanu atbilstoši teritorijas plānojumam

 

www.latvija.lv

 ValstsInterneta e pakalpojumiem_21x20px.jpg

 

Babītes novada pašvaldībai piederošās un piekrītošās neapbūvētās zemes iznomāšana ģimenes (sakņu) dārzam

 

 

Ceļu būvinženiere

Būvprojektu tehnisko noteikumu, īpašo noteikumu un pieslēgšanās tehnisko noteikumu izsniegšana

 

www.latvija.lv

 

 

Atļauja braukšanai pa pašvaldības ceļiem ar transporta līdzekļiem, transporta līdzekļu sastāviem un mehānismiem, kuru kopējā faktiskā masa pārsniedz ceļam noteiktos ierobežojumus

 

www.latvija.lv

 

BŪVVALDES

Būvvaldes pakalpojumi www.babite.lv

 

 

 

Būvvatļaujas pagarināšana www.latvija.lv

SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS DAĻA

Sabiedriskās kārtības un iedzīvotāju drošības nodrošināšana

 

 

 

 

BĀRIŅTIESA

 

 

 

BĀRIŅTIESA

Adopcija

 

www.latvija.lv

 

 

Adopcija - brāļu un māsu šķiršana

 

www.latvija.lv

 

 

Aizgādnība/rīcībnespējīgo personu interešu aizstāvība

 

www.latvija.lv

 

 

Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izsniegšana un aizbildņu apliecību izsniegšana

 

www.latvija.lv

 

 

Ārpusģimenes aprūpe - aizbildnība

 

www.latvija.lv

 

 

Ārpusģimenes aprūpe - audžuģimene

 

www.latvija.lv

 

 

Ārpusģimenes aprūpe ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā

 

www.latvija.lv

 

 

Apliecinājuma izdarīšana un citu uzdevumu pildīšana

 

www.latvija.lv

 

 

Atzinuma sniegšana pēc tiesas pieprasījuma

 

www.latvija.lv

 

 

Bērna aprūpes tiesību atņemšana un atjaunošana, prasības sniegšana tiesā bērna aizgādības tiesību atņemšanai vecākiem

 

www.latvija.lv

 

 

Bērna personisko interešu aizstāvība attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām

 

www.latvija.lv

 

 

Mantisko interešu aizsardzība

 

www.latvija.lv

 

 

Vecāku domstarpību izšķiršana

 

www.latvija.lv

 

 

SOCIĀLAIS DIENESTS

 

 

 

SOCIĀLAIS DIENESTS

Uzziņas un konsultācijas

 

www.latvija.lv

 

 

Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs 

 Iesniegums
(30.50 KB)
,
  iztikas līdzekļu deklarācija (77.00 KB)

www.latvija.lv

 

 

Īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām

 Iesniegums
(30.50 KB)

www.latvija.lv

ValstsInterneta e pakalpojumiem_21x20px.jpg

 

Ģimenes asistenta pakalpojums

 Iesniegums
(30.50 KB)

www.latvija.lv

ValstsInterneta e pakalpojumiem_21x20px.jpg

 

Izziņa par pienākuma izpildes vērtību Babītes novadā

 Iesniegums
(30.50 KB)

www.latvija.lv

 ValstsInterneta e pakalpojumiem_21x20px.jpg

 

Izziņa par trūcīgo statusa piešķiršanu

 Iesniegums
(30.50 KB)

www.latvija.lv

 ValstsInterneta e pakalpojumiem_21x20px.jpg

 

Izziņa par maznodrošinātā statusa piešķiršanu

 Iesniegums,
(30.50 KB)
 

iztikas līdzekļu deklarācija (77.00 KB)

www.latvija.lv

 

 

Pamatpabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai

Iesniegums
(30.50 KB)

 

www.latvija.lv

 

 

Pabalsti mājoklim

Iesniegums
(30.50 KB)

 

www.latvija.lv

ValstsInterneta e pakalpojumiem_21x20px.jpg

 

Pabalsts bērnu ēdināšanai pirmsskolas un vispārizglītojošās izglītības iestādēs

Iesniegums
(30.50 KB)

 

www.latvija.lv

 ValstsInterneta e pakalpojumiem_21x20px.jpg

 

Pabalsts skolas mācību līdzekļu iegādei

Iesniegums
(30.50 KB)

 

www.latvija.lv

 ValstsInterneta e pakalpojumiem_21x20px.jpg

 

Apbedīšanas pabalsts

Iesniegums
(30.50 KB)

www.latvija.lv

 ValstsInterneta e pakalpojumiem_21x20px.jpg

 

Pabalsts veselības aprūpei

Iesniegums
(30.50 KB)

www.latvija.lv

 

 

Pabalsts neparedzētiem gadījumiem, ja cilvēks nespēj apmierināt savas

pamatvajadzības

Iesniegums
(30.50 KB)

www.latvija.lv

 

 

Pabalsts aprūpes mājās nodrošināšanai

Iesniegums
(30.50 KB)

www.latvija.lv

 ValstsInterneta e pakalpojumiem_21x20px.jpg

 

Materiāls pabalsts specializētā transporta pakalpojumu segšanai

Iesniegums
(30.50 KB)

www.latvija.lv

ValstsInterneta e pakalpojumiem_21x20px.jpg

 

Vienreizējs pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā  

Iesniegums
(30.50 KB)

www.latvija.lv

 

 

Vienreizējs materiāls pabalsts ģimenēm, kurās ir bērns invalīds

 

Iesniegums
(30.50 KB)

www.latvija.lv

 

 

Vientuļo invalīdu palīgierīču saņemšanas iespējas, koordinēšana

Iesniegums
(30.50 KB)

 

www.latvija.lv

 

 

Pabalsts sociālo garantiju nodrošināšanai pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās

Iesniegums
(30.50 KB)

 

www.latvija.lv

 

 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums sociālās rehabilitācijas institūcijā

Iesniegums
(30.50 KB)

www.latvija.lv

 

 

Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums

Iesniegums
(30.50 KB)
,

 Iztikas līdzekļu deklarācija (77.00 KB)

www.latvija.lv

ValstsInterneta e pakalpojumiem_21x20px.jpg

 

Sociālo dzīvojamo telpu īre

Iesniegums
(30.50 KB)

www.latvija.lv

 

 

Pabalsts personām pēc atbrīvošanas no soda izciešanas vietām.

Iesniegums
(30.50 KB)

www.latvija.lv

 

 

Pabalsts audžuģimenēm

Iesniegums
(30.50 KB)

www.latvija.lv

 ValstsInterneta e pakalpojumiem_21x20px.jpg

 

Pabalsts ārkārtas situācijās

 Iesniegums
(30.50 KB)

www.latvija.lv

 ValstsInterneta e pakalpojumiem_21x20px.jpg

 

Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai

Iesniegums
(30.50 KB)

www.latvija.lv

 

 

Pabalsts pārtikas iegādei

Iesniegums
(30.50 KB)

www.latvija.lv

 

 

PĀRĒJĀS PAŠVALDĪBAS IESTĀDES

 

 

 

BABĪTES VIDUSSKOLA

Pamatizglītība, vispārējā vidējā izglītība

 

 

www.latvija.lv

 

SALAS SĀKUMSKOLA

Pirmsskolas (2 – 6 g.v.) un vispārējās pamata izglītības iegūšana (1. - 6. klasei)

 

www.latvija.lv

 

BABĪTES PII

Pirmsskolas audzināšana

 

www.latvija.lv

 

PII „SAIMĪTE”

Pirmsskolas audzināšana

 

 

www.latvija.lv

 

BABĪTES MŪZIKAS SKOLA

Profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas īstenošana

  Iesniegums
(32.00 KB)

www.latvija.lv

 ValstsInterneta e pakalpojumiem_21x20px.jpg

BIBLIOTĒKA

Bibliotēkas lietotāju piereģistrēšana, konsultēšana, lasītavas pakalpojumi, grāmatu un periodikas izsniegšana lasīšanai mājās

 

www.latvija.lv

ValstsInterneta e pakalpojumiem_21x20px.jpg

 

Informācijas tehnoloģiju un interneta lietošana, informācijas izdruka no datora, kserokopiju izgatavošana

 

www.latvija.lv

 ValstsInterneta e pakalpojumiem_21x20px.jpg

BABĪTES SPORTA KOMPLEKSS

Peldbaseinu un sporta zāļu izmantošana un telpu īre

 

www.babite.lv

 

SPORTA UN KULTŪRAS CENTRS

Sporta zāļu un trenažieru zāles izmantošana un telpu īre

 

www.babite.lv 

 

 

 

Saistītie dokumenti 

 ValstsInterneta e burts Suitu faktura - Copy.jpgE-paraksts

Atpakaļ

 

© 2010 Babītes novada pašvaldības dome.
Visas tiesības rezervētas.
Dizains un realizācija: ~

Lapa pēdējo reizi atjaunota: 27/08/2015 17:37

Lapas karte