2015. gada 03. septembris
Vārda dienas: Bella, Berta

Teksta izmērs

A A A

LV RU

Pašvaldība

Drukas versija

 

F1_PasvaldibasEka_300x225.jpgBabītes novada pašvaldību veido Babītes novada iedzīvotāju ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – Babītes novada pašvaldības dome un tās izveidotās izpildinstitūcijas. Dome pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu.
Babītes novada pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.

Dome ievēlēta atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam un sastāv no 15 deputātiem.

Domes darbu vada domes priekšsēdētājs Andrejs Ence.

Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no deputātiem ievēl pastāvīgās komitejas: 

 • finanšu komiteju 5 deputātu sastāvā; 
 • sociālo lietu komiteju 5 deputātu sastāvā;     
 • izglītības, kultūras un sporta lietu komiteju 5 deputātu sastāvā;
 •  attīstības komiteju 5 deputātu sastāvā.

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem, pašvaldības iestāžu un institūciju darbiniekiem un novada iedzīvotājiem ir izveidojusi komisijas:

 • vēlēšanu komisiju;
 • administratīvo komisiju;
 • koku ciršanas saskaņošanas komisiju;
 • pašvaldības iepirkuma komisiju;
 • būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisiju;
 • dzīvojamo māju privatizācijas komisiju.

Babītes novada pašvaldības pārziņā ir:

 • pašvaldības īpašuma un finansu resursu pārvaldīšana;
 • uzņēmējdarbības veicināšana novada iedzīvotāju interesēs;
 • novada apdzīvoto vietu un teritorijas apbūves plānošana un apbūves kontrole;
 • novada zemes, mežu, ūdeņu un citu dabas resursu izmantošana un aizsardzība,
  citu zemes ierīcības jautājumu risināšana;
 • pašvaldības dzīvokļu fonds, komunālā saimniecība un labiekārtošana, sadzīves un citi pakalpojumi;
 • novada ceļu būve un uzturēšana;
 • izglītības un kultūras iestāžu darbības nodrošināšana;
 • iedzīvotāju sociālā aprūpe, notariālo darbību un civilstāvokļa aktu reģistrācijas nodrošināšana un citu funkciju izpilde.

Babītes novada pašvaldība ir dalībnieks:

 • biedrībā „Latvijas pašvaldību savienība”;
 • sabiedriskajā organizācijā „Pašvaldību izpilddirektoru asociācija”;
 • sabiedriskajā organizācijā „Bāriņtiesu un pagasttiesu asociācija”.

Babītes novada teritorijas iedalījums:

 • Babītes pagasts;
 • Salas pagasts.

Par novada teritorijas administratīvo centru ir noteikts Piņķu ciems.

 

Pašvaldības rekvizīti

Babītes novada pašvaldība
Reģ. Nr.90000028870
Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts
Babītes novads, LV-2107

Konti:

LV71RIKO0002013191923
AS DNB Banka
Kods: RIKOLV2X

 LV66HABA0551022355389
AS SWEDBANK
Kods: HABALV22  Tālr.nr.: 67914650

Fakss: 67914435
E-pasts: dome@babite.lv

Babītes novada pašvaldības Administrācija Salas pagastā:

„Pīlādzīši” (ieeja no Sporta un kultūras centra )
Spuņciems, Salas pagasts
Babītes novads
LV-2105 

Tālr.: 67147160
Fakss: 67934197

 

Saistītie dokumenti un normatīvie akti:

Atpakaļ

 

© 2010 Babītes novada pašvaldības dome.
Visas tiesības rezervētas.
Dizains un realizācija: ~

Lapa pēdējo reizi atjaunota: 03/09/2015 15:05

Lapas karte