2015. gada 31. augusts
Vārda dienas: Aigars, Vilma

Teksta izmērs

A A A

LV RU

SākumsIedzīvotājiemSociālā aprūpe

Sociālā aprūpe

Drukas versija

 

Sociālā dienesta darba laiki

 Pirmdiena: 8.15 - 18.00
    Otrdiena: 8.15 - 17.00
  Trešdiena: 8.15 - 17.00
Ceturtdiena: 8.15 - 18.00
  Piektdiena: 8.15 - 15.00 
(Pārtraukums: 12.15 - 13.00)

Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Piņķos

Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā:
pirmdienās un  
ceturtdienās:  8.30 - 12.15 un 13.00 - 18.00

Spuņciemā

"Pīlādzīšos”, Spuņciemā, Salas pagastā:
pirmdienās un  ceturtdienās:  8.30 - 12.15 un 13.00 - 18.00  

 

 Amats Vārds, uzvārds  Tālrunis   e-pasts

Dienesta vadītāja 

Kristīne Kalote

67511294

F. 67914435 

socialaisdienests@babite.lv

 

Sociālā darbiniece Babītes pagastā

Ineta Zīverte

67914369

 

Sociālā darbiniece Babītes pagastā 

Ināra Ļebedeka 

 67914550

 

Sociālā darbiniece Babītes pagastā

Dace Šveicere 

67914285

 

Sociālā darbiniece Babītes pagastā

Rita Paršova

67511293

 

Sociālā darbiniece Babītes pagastā

Dace Ločmele

67914182

 

Sociālā darbiniece Salas pagastā

Judīte Širina Šalma

67147161

 

Sociālā darbiniece Salas pagastā

Gita Baltuša

67147161

 

Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra vadītājas p.i.

Inese Vismane

66662859

inese.vismane@babite.lv

Sociālā darbiniece daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centrā

Inguna Upmane

 

 

Psihologs

Inese Lapsiņa

66662859


Babītes novada pašvaldības Sociālais dienests ir Babītes novada domes izveidota iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus Babītes novada iedzīvotājiem. 

Ja esat nonākuši krīzes situācijā un saviem spēkiem nespējat atrisināt radušās problēmas,
Jums var palīdzēt Sociālais dienests!

Pašvaldības sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbaspējīgo personu līdzdarbību savas materiālās situācijas uzlabošanā. 

Saistošajos noteikumos „Par sociālo palīdzību Babītes novadā” (links uz PDF) noteiktos sociālos pabalstus piešķir tikai tām personām, kuras ir deklarējušas savu pamata dzīvesvietu Babītes novada teritorijā.

Lai saņemtu sociālo palīdzību, pabalsta pieprasītājam vai viņa pilnvarotai personai jāvēršas Sociālajā dienestā. 

Sociālā dienesta pakalpojumi un to saņemšanas kārtība >>

 

Sociālā dienesta uzdevumi

 • Veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām;
 • Sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi;
 • Novērtēt klientu vajadzības, materiālos un personiskos resursus;
 • Nodrošināt dažādu sociālo pakalpojumu pieejamību;
 • Risināt dažādu sociālo grupu sociālās rehabilitācijas un integrācijas jautājumus.

Sociālajā dienestā Jūs varat:

1.      Saņemt konsultācijas sociālās palīdzības jautājumos.

2.      Izvērtējot ģimenes (personas) materiālo situāciju var saņemt:

 sociālos pabalstus:

2.1.   pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai;

2.2.   dzīvokļa pabalstu,

2.3.   pabalsts bērna ēdināšanai pirmskolas un vispārizglītojošās izglītības iestādēs;

2.4.   pabalsts veselības aprūpei;

2.5.   pabalsts neparedzētiem gadījumiem;

2.6.   pabalsts aprūpei mājās nodrošināšanai;

2.7.   pabalsts mācību līdzekļu iegādei;

2.8.   pabalsts specializētā autotransporta pakalpojuma izmantošanai.

pašvaldības pabalstus:

2.9.    pabalsts ārkārtas situācijā;

2.10.pabalsts pārtikas iegādei;

2.11.pabalsti mājoklim:

2.11.1.  pabalsts apkures izdevumu segšanai;

2.11.2.  vienreizējs pabalsts mājokļa remontam;

2.11.3.  vienreizējs pabalsts mājokļa pieslēgšanai pie inženiertīkliem;

2.12. pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai.

pašvaldības sociālos pakalpojumus:

2.13. aprūpe mājās;

2.14. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām;

2.15.specializētais autotransports;

2.16.īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām;

2.17.ģimenes asistents.

3.    Neizvērtējot ģimenes (personas) materiālo situāciju var saņemt šādus pašvaldības pabalstus:

3.1.   pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu;

3.2.   pabalsts audžuģimenēm;

3.3.   pabalsts par bērnu, kuram noteikta invaliditāte;

3.4.   pabalsts noteiktu vecumu sasniegušām personām;

3.5.   pabalsts politiski represētām personām;

3.6.   pabalsts personām pēc atbrīvošanās no soda izciešanas vietas;

3.7.   pabalsts apbedīšanai. 

4.      Babītes novadā ir pieejami šādi sociālie pakalpojumi:

4.1.   Zupas virtuve;

4.2.   Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs;

4.3.   Sociālās rehabilitācijas centrs „Ratnieki”.

5.      Sociālais dienests reģistrē personas rindā dažādu valsts apmaksātu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai.


 

Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs

Dienas centrsCentra iela 3, Piņķi
Babītes pagasts, Babītes novads
LV-2107
Tālr.: 66662859

Centra darbības mērķis ir nodrošināt sociālo prasmju attīstīšanu, izglītošanu, brīvā laika pavadīšanas iespējas

Sociālā dienesta klientiem:

 • bērniem;
 • bērnu vecākiem;
 • pensionāriem;
 • cilvēkiem ar speciālām vajadzībām;
 • un bezdarbniekiem.

Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs Sociālā dienesta klientiem
bez maksas piedāvā
(vasaras sezonā piedāvāto pakalpojumu klāsts tiek samazināts)

 

Veļas mašīnas izmantošana

- pēc iepriekšēja pieraksta pie centra darbiniekiem, uzrādot Sociālā dienesta izsniegtu izziņu – trūcīgs / maznodrošināts

 

Dušas izmantošana

- pēc iepriekšēja pieraksta pie centra darbiniekiem, uzrādot Sociālā dienesta izsniegtu izziņu – trūcīgs / maznodrošināts

 

Iespēja saņemt drēbes

 

-otrdienās un piektdienās

 

Ikdienā iespēja nodot drēbes

-lūgums - tīras un bez defektiem

Sadzīves tehnika un inventārs

-to izmantošanas iespējas centra darbinieku uzraudzībā; iespēja attīstīt nepieciešamās prasmes

 

Nūjošana

-interesēties pie centrs darbiniekiem

Mazā radošā darbnīca

-pēcpustdienās bērniem

Radošā darbnīca

-pirmdienās plkst.14.30 (bērniem un pieaugušajiem)

Rokdarbi pieaugušajiem

-interesēties pie centra darbiniekiem

Mākslas, pasaku terapijas grupa pieaugušajiem

-pirmdienās plkst. 10.00

 

Psihologa pakalpojumi

-pēc pieraksta pie Sociālā dienesta darbiniekiem

Ikdienā Iespēja iepazīties ar periodisko literatūru

-lasīt uz vietas

Datora / interneta izmantošana

- pēc iepriekšēja pieraksta

Datorapmācība iesācējiem

- interesēties pie centra darbiniekiem

Galda spēles:

- novuss, galda futbols, galda teniss, puzles, šahs, dambrete u.c. spēles

 

Brīvā laika pavadīšanas iespējas

-skolas vecuma bērniem, pēc skolas!!!

Eiropas pārtikas paku saņemšana

-trūcīgām un maznodrošinātām personām (ģimenēm) u.c. pēc Sociālā dienesta atzinuma

 

Zupas virtuve

- janvāris, februāris, marts, aprīlis, novembris, decembris

Uz laiku piedāvājam tehniskos palīglīdzekļus

- staiguli, kruķus (interesēties pie sociālajiem darbiniekiem)

 

SOCIĀLAIS PAKALPOJUMS - APRŪPE MĀJĀS 

Sociālais dienests sadarbībā ar biedrību „Latvijas Samariešu apvienība” Babītes novada iedzīvotājiem piedāvā sociālo pakalpojumu – „Aprūpe mājās”, kas personām no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, kā arī jebkuram iedzīvotājam pēc vajadzības, sniedz iespēju saņemt nepieciešamo aprūpi tieši mājās.

Biedrības „Latvijas Samariešu apvienība” viena no struktūrvienībām „Mājas neatliekamā izsaukuma un aprūpes dienests” pakalpojumu „Aprūpe mājās” sniedz kopš 2004. gada. Personas aprūpe var izpausties gan pamata, gan paplašinātās aprūpes pakalpojumu veidā, ietverot daudzveidīgu pakalpojumu piedāvājumu ikdienišķu mājas darbu veikšanā, produktu piegādi mājās, uzraudzību medikamentu lietošanā, kā arī palīdzību personiskās higiēnas uzturēšanā.

Sociālais pakalpojums „Aprūpe mājās” tiek piedāvāts:

 • bez maksas – personām, kurām ir trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss un kurām tas piešķirts ar Babītes novada pašvaldības domes lēmumu;
 • par papildu maksu - jebkurai personai, kas šādu pakalpojumu vēlas izmantot.                      

Lai pieteiktos sociālajam pakalpojumam „Aprūpe mājās”, Babītes novada iedzīvotājiem ir jāsazinās ar Babītes novada pašvaldības Sociālo dienestu.

 

Saistītie dokumenti, normatīvie akti un saites 

Atpakaļ

 

© 2010 Babītes novada pašvaldības dome.
Visas tiesības rezervētas.
Dizains un realizācija: ~

Lapa pēdējo reizi atjaunota: 28/08/2015 15:01

Lapas karte