Otrdiena, 2021. gada 28 . septembris

Vārda dienas: Ādolfs, Ilgonis

  • -A
  • A
  • +A

[:lv]Veikta padziļināta Babītes novada teritorijas izpēte[:]

23.09.2016 14:07

[:lv]

Noslēdzies ilgstošs Babītes novada teritorijas izpētes posms, kā rezultātā Babītes novada iedzīvotājiem un citiem interesentiem izskatīšanai tiek nodoti trīs atšķirīga satura tematiskie plānojumi, kuru izstrāde uzsākta atbilstoši iecerei tuvākajā laikā uzsākt darbu pie jauna Babītes novada teritorijas plānojuma izstrādes.

Spēkā esošie teritorijas plānošanas normatīvie akti, kā arī plānošanas tendences nosaka padziļinātu teritorijas izpēti pirms teritorijas atļautās izmantošanas noteikšanas, kas ir teritorijas plānojuma redzamākā daļa. Galvenās tēmas, kas jāiekļauj teritorijas plānojumā, ir transporta infrastruktūras, apdzīvojuma un dzīves vides kvalitātes, ainavu vērtību un apgrūtināto teritoriju attīstības jautājumi. Ievērojot, ka Babītes novadā plašas teritorijas atrodas polderos, būtiski saprast polderu sistēmas uzturēšanas nozīmi, kā arī izvērtēt visus iespējamos draudus un riskus pirms jebkādas darbības uzsākšanas šajās teritorijās. Lai iegūtu pamatinformāciju par iepriekš minētajām tēmām, tika uzsākta tematisko plānojumu izstrāde. Babītes novada transporta attīstības tematiskajam plānojumam publiskās apspriešanas procedūra jau ir noslēgusies. Ar šī tematiskā plānojuma materiāliem ir iespējams iepazīties gan Babītes novada pašvaldības mājaslapā www.babite.lv, gan Ģeoportālā www.geolatvija.lv.

Patlaban publiskajai apspriešanai ir nodoti Babītes novada ainavu struktūras, apdzīvojuma struktūras un publisko teritoriju nodrošinājuma, kā arī aizsargjoslu, aprobežojumu un meliorācijas attīstības tematiskie plānojumi.

Babītes novada ainavu struktūras tematiskā plānojuma ietvaros ir apsekota novada teritorija, nosakot Babītes novada ainavu tipus un ainavu telpas. Teritorijas apsekošanas rezultātā ir noteikti 11 ainavu tipi un 45 ainavu telpas, izvērtējot ainavas raksturu un tās vēsturisko veidošanos, mūsdienu pārmaiņu procesu raksturojumus, ainavu vērtības (elementus). Ainavu telpas ir izdalītas, izvērtējot īpašo un unikālo katrā ainavas tipā. Tās ir neatkārtojamas un nekur citviet nav sastopamas. Ņemot vērā to, ka ainava nav statiska, tā mainās dabas un/ vai cilvēku darbības ietekmē, arī nākotnē izmaiņu process nav apturams. Līdz ar to darbā iekļauti ainavu telpu raksturojumi, vērtības, riski un rekomendācijas tālākai ainavas veidošanai. Ar šo tematisko plānojumu tiek iegūts rīks ainavas izmaiņu pārvaldībai. Ir svarīgi kopīgi vienoties par vērtībām, kas ir saglabājamas attiecīgās ainavu telpās, un radīt noteikumus, lai jaunās pārmaiņas būtu atbilstošas tās telpas raksturam un mērogam, kurā tās ienāk. Tematiskajā plānojumā ir sagatavotas rekomendācijas ainavu un to vietu vērtību tālākai veidošanai, tāpat analizētas arī piekļuves iespējas publiskajiem ūdeņiem, kur ūdensmalu pieejamība vērtēta trīs kategorijās: viegla, daļēji apgrūtināta un apgrūtināta, kur aplūkota ne vien piekļuve ūdensmalai, bet arī skatu atvērtums uz ūdeņiem.

Babītes novada apdzīvojuma struktūras un publisko teritoriju nodrošinājuma tematiskā plānojuma izstrādes laikā skatītas un vērtētas Babītes novada apdzīvojuma teritorijas kopējā novada kontekstā, klasificējot ciemus tipos, izvērtējot raksturīgo ciemu tipu – Spilves, Mežāru, Piņķu, Sēbruciema un Dzilnuciema, Varkaļu un Straupciema dzīves vides kvalitāti un publisko ārtelpu. Tematiskajā plānojumā sniegti priekšlikumi publiskās ārtelpas tīklojuma izveidei, uzsverot, ka publiska ārtelpa ir sabiedrībai brīvi pieejama teritorija, kuru savām vajadzībām var izmantot jebkurš cilvēks un tai jāpilda sociāla funkcija. Publisku ārtelpu var izmantot, piemēram, kā cilvēku satikšanās, atpūtas, pasākumu rīkošanas vietu.

Publiskā ārtelpa ir gan iela, gan parks, gan skvērs bez noteiktas īpašuma piederības, bet kurai ir nodrošināta brīva piekļuve. Tas nozīmē, ka publiskās ārtelpas dažādās teritorijas ir savstarpēji saistītas, nodrošinot tām piekļūšanu. Tematiskā plānojuma ietvaros sagatavoti priekšlikumi publiskās ārtelpas klasifikācijai, lai Babītes novada ciemos, to apkārtnēs radītu visu vecuma iedzīvotājiem viegli pieejamas fizisko un sociālo aktivitāšu iespējas.

Babītes novada teritorijas aizsargjoslu, aprobežojumu un meliorācijas attīstības tematiskā plānojuma izstrādes laikā veikta applūstošo teritoriju analīze, kā rezultātā noteiktas teritorijas ar 10% (reizi 10 gados) un 1% (reizi 100 gados) applūstamības varbūtību. Ņemot vērā, ka Babītes novada teritorijā atrodas deviņi polderi un viena poldera teritorijas daļa, un šie polderi ir dažādos tehniskajos stāvokļos ir modelētas situācijas polderu infrastruktūras sakārtošanas gadījumā, kā arī gadījumā, kad savas funkcijas beidz veikt pilnīgi visas polderu sūkņu stacijas. Izvērtējot plūdu risku teritorijas tematiskajā plānojumā, ir noteiktas teritorijas, kurās būtu ierobežojama dzīvojamā apbūve.

Tematiskā plānojuma otrā daļa apkopo informāciju par objektiem, kuriem nosakāmas aizsargjoslas, un kuru informācija iekļaujama Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmā (turpmāk- ATIS). ATIS ir valsts veidota un uzturēta informācijas sistēma, kas savu darbību uzsāks 2017. gadā un kurā pašvaldība, institūcijas un privātpersonas savas kompetences ietvaros nodod informāciju par apgrūtinātajām teritorijām. Šādā veidā plānots nodrošināt aktuālu apgrūtināto teritoriju informācijas bāzi, kas tiks savietota ar Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu (TAPIS), nodrošinot aktuālo apgrūtināto teritoriju informācijas pieejamību publiskā informācijas telpā Ģeoportālā www.geolatvija.lv.

Ievērojot, ka apgrūtinātās teritorijas var noteikt, sākot ar objekta, kuram nosakāmas aizsargjoslas, būvprojekta izstrādi, tematiskā plānojuma ietvaros nav noteiktas aizsargjoslas projekta “Kurzemes loks” plānotajām augstsprieguma elektrolīnijām, jo projekts vēl atrodas izstrādes stadijā. Šī objekta aizsargjoslas tiks precizētas.

Ar visu trīs tematisko plānojumu materiāliem ir iespējams iepazīties Babītes novada pašvaldības mājaslapā www.babite.lv, Ģeoportālā www.geolatvija.lv, sadaļā “teritorijas attīstība plānošana”, kā arī klātienē pie Babītes novada pašvaldības administrācijas teritorijas plānotājām Centra ielā 4, 5.kabinetā, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 12.15, kā arī no 13.00 līdz 18.00. Rakstiskus iesniegumus par tematiskajiem plānojumiem var iesniegt līdz 24.10.2016. Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.

Inga Griezne,
Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja

[:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 23/09/2016 14:07
atpakaļ