Ceturdiena, 2021. gada 21 . janvāris

Vārda dienas: Agne, Agnese, Agnija

  • -A
  • A
  • +A

Teritorijas plānojuma projekta publiskā apspriešana notiek no 22. janvāra līdz 5. martam

15.01.2019 15:40

Iesaisties un piedalies publiskajā apspriešanā no 22.janvāra līdz 5.martam!

Atbilstoši Babītes novada pašvaldības domes 19.12.2018. lēmumam “Par Babītes novada teritorijas plānojuma projekta un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai” (prot. Nr.15, 8.§) publiskai apspriešanai ir nodots Babītes novada teritorijas plānojuma projekts un Vides pārskata projekts.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 22.01.2019. – 05.03.2019.

Publiskās apspriešanas laikā ar teritorijas plānojuma un Vides pārskata projektiem iespējams iepazīties:

  • elektroniskā veidā – Babītes novada pašvaldības mājaslapā internetā https://www.babite.lv/ un portālā geolatvija.lv https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_6460;
  • izdrukas veidā – Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, apmeklētāju pieņemšanas laikos.

Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks:

07.02.2019. plkst.17:00, Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centrā, Jūrmalas ielā 14 A, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107;

21.02.2019. plkst.17:00, Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centra filiālē Salas pagastā, “Vietvalži”, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā, LV-2105; (Pārcelta uz 4. martu no plkst. 17:00 līdz 19:00!)

28.02.2019. plkst.17:00, Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā “Babīte”, Liepu alejā 17, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2101.

Publiskās apspriešanas laikā apmeklētājus pieņems un papildus informāciju par Babītes novada teritorijas plānojuma projektu būs iespējams iegūt Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, 5. kabinetā, apmeklētāju pieņemšanas laikā pirmdienās no 08:30 līdz 18:00 un ceturtdienās no 8:30 līdz 18:00 (pusdienu pārtraukums no 12:15 līdz 13:00), tel. Nr.67914380.

Rakstiskus priekšlikumus varēs iesniegt:

  • elektroniski https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_6460 un sūtot uz e-pastu dome@babite.lv.
  • pa pastu (pasta zīmogs līdz 05.03.2019.), adresējot Babītes novada pašvaldībai, Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107;
  • klātienē – Babītes novada pašvaldībā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107.

Aicinām sekot teritorijas plānojuma izstrādes gaitai vienotajā ģeotelpiskās informācijas un pakalpojumu sniegšanas portālā www.geolatvija.lv.

Teritorijas plānojuma materiāli:

Babītes novada teritorijas plānojuma paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Funkcionālā zonējuma karte

Aizsargjoslu karte

Tematiskās kartes

Dabas elementu telpiskās struktūras un vērtības

Kultūrvēsturiskās vērtības

Ģeodēziskā tīkla punkti

Aizsargjoslas un apgrūtinājumi

Vides pārskats

Kopsavilkums

Veldze Liepa, plānošanas un būvniecības daļas vadītāja

Pēdējais atjaunošanas datums: 29/01/2020 13:02
atpakaļ