Sestdiena, 2019. gada 21 . septembris

Vārda dienas: Mariss, Matīss, Modris

  • -A
  • A
  • +A

Saistošie noteikumi

Saistošos noteikumus par Babītes novada pašvaldības budžetu skatiet šeit >> 29.08.2018. saistošos noteikumus Nr. 7 par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 23.08.2017. saistošajos noteikumos Nr.9 “Babītes novada pašvaldības nolikums” skatīt šeit >>

Apsaimniekošana
Nr. Izdoti Spēkā no Nosaukums Grozījumi
4.  27.03.2019.  20.08.2019. Par kapsētas darbību un uzturēšanu Babītes novadā
47.  29.05.2019.  20.08.2019. Saistošie noteikumi Nr.47 Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību
4. 28.03.2018.  14.11.2018. Teritoriju kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi Babītes novadā
4.  22.02.2017. 26.04.2017. Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Babītes novadā  
24. 19.12.2012. 17.04.2013. Par koku ciršanu ārpus meža Babītes novada administratīvajā teritorijā  
18. 24.08.2011. 11.10.2011. Par ceļu aizsardzību un kārtību, kādā veicami darbi uz pašvaldības ceļiem Babītes novadā (ar 25.09.2013. grozījumiem) SN 19 (25.09.2013.)
10. 27.04.2011. 12.05.2011. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi (ar groz. 23.11.2016.) SN 20 (23.11.2016.)
25. 30.06.2010. 08.10.2010. Piņķu ūdenskrātuves aizsardzības un uzturēšanas noteikumi (ar groz. 25.09.2013.) SN 22 (25.09.2013.)
 1.  27.01.2010. Par rīcības plāna trokšņa samazināšanai Rīgas aglomerācijas apstiprināšanu Babītes novada daļā  
Atļaujas
Nr. Izdoti Spēkā no Nosaukums Grozījumi
16. 24.08.2011. 13.09.2011. Par ielu tirdzniecību un nodevas apmēru par ielu tirdzniecību Babītes novadā (ar grozījumiem 21.12.2011., 25.09.2013., 25.05.2016.)Iesnieguma veidlapa SN 13 (25.05.2016.)
19. 26.05.2010. 10.07.2010. Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Babītes novadā  
Būvniecība    
 Nr. Izdoti  Spēkā no   Nosaukums  Papildinformācija
 11.  27.04.2016.  15.06.2016. Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē Plānošanas un būvniecības daļas iesniegumu veidlapas
Izglītība, līdzfinansējums
Nr. Izdoti Spēkā no Nosaukums Grozījumi
 2.  28.03.2018.  20.06.2018. Kārtība, kādā Babītes novada pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumam
3. 28.01.2015. 18.03.2015. Par bērnu reģistrēšanas un uzņemšanas kārtību 1. klasē Babītes vidusskolā   
3. 07.02.2012. 12.03.2012. Par pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas pakalpojumu apmaksu no Babītes novada pašvaldības budžeta pirmsskolas izglītības ieguvei privātās pirmsskolas izglītības iestādēs (ar groz. 22.01.2014., ar groz. 29.12.2015., ar groz. 26.10.2016.) SN 1 (22.01.2014.) SN 12 (29.07.2015.) SN 25 (29.12.2015.) SN 19 (26.10.2016.)
21. 29.09.2011.  12.11.2011. Par līdzfinansējumu Babīte novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs   
Maksas, nodevas
Nr. Izdoti Spēkā no Nosaukums Grozījumi
16. 22.10.2014.  17.12.2014. Nodevas par Babītes novada pašvaldības izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un to apliecinātām kopijām (ar prec. 26.11.2014., ar groz. 16.12.2015.,  ar groz. 29.08.2018. Grozījumi SN9 (29.08.2018., spēkā no 19.09.2018.) (protokols Nr.9. 31. §) SN16 ar precizējumiem 26.11.2014., ar groz. 16.12.2015. (konsolidētā versija, zaudējuši spēku) Precizējums – prot. Nr.15.,21.§ (26.11.2014.) SN 23 (16.12.2015.)
6. 27.01.2010.  27.02.2010. Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Babītes novadā  
Nodokļu atvieglojumi  
 Nr. Izdoti   Spēkā no  Nosaukums  Grozījumi
 3.  23.01.2013. 13.03.2013. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām Babītes novadā (Konsolidētā versija spēkā no 21.02.2018., ar groz. 25.09.2013. , 26.03.2014., 17.12.2014. , 25.02.2015., 22.11.2017., 24.01.2018.) Zaudējis spēku 21.02.2018.: konsolidētā versija SN 3 Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām Babītes novadā (izdoti 23.01.2013., spēkā no 13.30.2013. ar  groz. 25.02.2015., 17.12.2014., 26.03.2014., 25.09.2013.) SN19 (24.01.2018.) SN19 (22.02.2017.) SN 3 (26.03.2014.) SN 22 (17.12.2014.) SN 5 (25.02.2015.)
2. 23.01.2013. 29.01.2013. Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Babītes novadā (ar groz. 17.12.2014.) SN (17.12.2014.)
Pabalsti, Sociālā palīdzība
Nr. Izdoti Spēkā no Nosaukums Grozījumi
3. 28.03.2018. 20.06.2018. Par sociālo dzīvokļu un sociālo māju izīrēšanas kārtību Babītes novadā
15. 25.10.2017. 17.01.2018. Par trūcīgas un maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa noteikšanu Babītes novadā
16. 25.10.2017. 17.01.2018. Par Babītes novada pašvaldības pabalstiem ar materiālā stāvokļa izvērtēšanu
17. 25.10.2017. 17.01.2018. Par Babītes novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas
18. 25.10.2017. 17.01.2018. Babītes novada pašvaldības sociālie pakalpojumi
 15.  25.07.2012.  17.10.2012. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Babītes novadā (ar precizējumiem 26.09.2012.)  
Sabiedriskā kārtība
Nr. Izdoti Spēkā no Nosaukums Grozījumi
3. 27.01.2019.  17.04.2019. Par sabiedrisko kārtību Babītes novadā SN43 (22.12.2010. ar groz. 25.09.2013.) SN 24 (25.09.2013.) SN46 (29.05.2019.) SN 49 (24.07.2019)
Saistošie noteikumi
Nr. Izdoti Spēkā no Nosaukums Grozījumi
21. 16.12.2015. 13.01.2016. Par Babītes novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanu
Simbolika un zīmols
Nr. Izdoti Spēkā no Nosaukums Grozījumi
11. 27.09.2017. 15.11.2017. Par Babītes novada zīmola izmantošanu
21. 24.10.2012.  19.12.2012. Par Babītes novada simboliku (ar groz. 25.09.2013., 28.05.2014., 27.09.2017.)  SN21 pielikums SN26 (25.09.2013.) SN 10 (28.05.2014.) SN 10 (27.09.2017.)
Teritorija, lokālplānojumi, detālplānojumi
Nr. Izdoti Spēkā no Nosaukums Grozījumi
13. 31.10.2018. Par „Babītes novada pašvaldības 23.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 123 „Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Laimeskrasti”, kadastra Nr. 8088 005 0035, apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem”
 12. 31.10.2018. Par “Babītes novada pašvaldības 23.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 139 „Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Katrīnas”, kadastra Nr. 8088 005 0232, apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem”
6. 28.06.2017. “Par Babītes novada pašvaldības 23.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 62 “Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Andrejsoni”, kad. Nr. 80480030151, “Darījumu zona”, kad. Nr. 80480030369, “Industriālais parks”, kad. Nr. 80480030158, Jūrmalas iela 3, kad. Nr. 80480030161, “Sporta halle”, kad. Nr. 80480030368, “Strēles”, kad. Nr. 80480030184, apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem”
 7.  28.06.2017. “Par Babītes novada pašvaldības 23.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 81 “Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Kakari”, kad. Nr. 80480010030, “Puķulejas”, kad. Nr. 80480010030, Madaru iela 19, kad. Nr. 80480010401, apstiprināšanu” atzīšanu par spēju zaudējušiem”
 1.  25.01.2017.  13.04.2017 “Lokālplānojums grozījumiem Babītes pagasta teritorijas plānojumā 2008.-2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojumā 2005.-2017. gadam, nekustamā īpašumam “Jaunoši”, Gātciemā, Salas pagastā, Babītes novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880030227”
2. 25.01.2017. Babītes novada pašvaldības 23.09.2009. saistošo noteikumu Nr.142 „Par detālplānojuma nekustamajam īpašuma “Ozolcelmi”, kad. Nr. 8088 006 0057, apstiprināšanu” atzīšana par spēku zaudējušiem 
 10.  29.07.2015.  19.08.2015.  “Lokālplānojums grozījumiem Babītes pagasta teritorijas plānojumā 2008.-2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojumā 2005.-2017. gadam, nekustamo īpašumu „Varavīksnes”, kadastra Nr. 80480070203, „Mežrūķi”, kadastra Nr. 80480070138, Strautmaļu iela 2, kadastra Nr. 80480070825, Strautmaļu iela 4, kadastra Nr. 80480070824 un Strautmaļu iela 6, kadastra Nr. 8048 0070013, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā, teritorijā” 
 14.  22.06.2016. Babītes novada pašvaldības 26.05.2010. saistošo noteikumu Nr.16 „Par Babītes novada Salas pagasta nekustamā īpašuma “Ilgas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80880050098 sadali un apbūvi” atzīšana par spēku zaudējušiem
10.  27.04.2016. Lokālplānojums grozījumiem Babītes pagasta teritorijas plānojumā 2008.-2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojumā 2005.-2017. gadam, nekustamā īpašuma “Jaunoši”, Gātciemā, Salas pagastā, Babītes novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880030227
9.  27.04.2016. Par Babītes novada pašvaldības 29.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 97 ” Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Priežu mala”, kad. Nr. 80880050449, apstiprināšanu”, atzīšanu par spēku zaudējušiem nekustamā īpašuma “Priežu mala 18”, kadastra apzīmējums 80880050533, teritorijā
8.  27.04.2016. Par nekustamo īpašumu “Pūķi” zemes vienības, kadastra apzīmējums 80480130092, “Meteņi” zemes vienības, kadastra apzīmējums 80480130091 un “Ūsiņi” zemes vienības, kadastra apzīmējums 80480130090, sadali un apbūvi”, daļā par zemes vienību “Meteņi”, kadastra apzīmējums 80480130091, teritorijā par spēku zaudējušiem
4.  24.02.2016. Babītes novada pašvaldības 23.09.2009. saistošo noteikumu Nr.76 „Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Līkumi”, kad. Nr. 8048 004 0299, apstiprināšanu” atzīšana par spēku zaudējušiem
3.  24.02.2016. Babītes novada pašvaldības 23.09.2009. saistošo noteikumu Nr.76 „Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Melbas”, kad. Nr. 8048 008 0072, apstiprināšanu” atzīšana par spēku zaudējušiem
1.  27.01.2016. Babītes novada pašvaldības 23.09.2009. saistošo noteikumu Nr.19 „Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Jansoni”, kadastra apzīmējums 80480070206 apstiprināšanu” atzīšana par spēku zaudējušiem
8.  30.06.2015. Par Babītes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.62 „ Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem „Andrejsoni”, kad. Nr. 8048 003 0151, ”Darījumu zona”, kad. Nr. 8048 003 0369, „Industriālais parks”, kad. Nr. 8048 003 0158, „Jūrmalas iela 3”, kad. Nr. 8048 003 0161, „Sporta halle”, kad. Nr. 8048 003 0368, „Strēles”, kad. Nr. 8048 003 0184, apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem nekustamo īpašumu Jaunā ielā 8, kadastra apz. 80480030649 un Hokeja ielā 1, kadastra apz.80480030650 teritorijās
7.  28.03.2012. Grozījumi Babītes pagasta padomes 2008.gada 4.jūnija saistošajos noteikumos Nr.10 „Babītes pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020. gadam teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un Salas pagasta padomes 2008.gada 5.septembra saistošajos noteikumos Nr.84 „Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017. gadam teritorijas plānojums, grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”
Citi saistošie noteikumi
Nr. Izdoti Spēkā no Nosaukums Grozījumi
5. 27.03.2019. 22.05.2019. Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Babītes novada pašvaldībā

Pielikumi, veidlapas: iesniegumi, līgums

Iepriekšējās versijas un grozījumi (zaudējuši spēku ar 22.05.2019.):(Pēdējā konsolidētā versija ar pēd. groz. 25. 10. 2017.  Iesniegums-1iesniegums-2)
SN 17 (26.05.2010.)SN 14 (25.10.2017.); SN 25 (25.09.2013.)
Pēdējais atjaunošanas datums: 02/09/2019 17:37
atpakaļ