Pirmdiena, 2021. gada 25 . oktobris

Vārda dienas: Beatrise, Beāte

  • -A
  • A
  • +A

Saistošie noteikumi

Saistošie noteikumi par Babītes novada pašvaldības budžetu

2020.gada 22.jūlija saistošie noteikumi Nr.13 “Babītes novada pašvaldības nolikums”

Apsaimniekošana
Nr. Izdoti Spēkā no Nosaukums
4. 27.03.2019. 20.08.2019. Par kapsētas darbību un uzturēšanu Babītes novadā
47. 29.05.2019. 20.08.2019. Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
4. 28.03.2018. 14.11.2018. Teritoriju kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi Babītes novadā
4. 22.02.2017. 26.04.2017. Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Babītes novadā
24. 19.12.2012. 17.04.2013. Par koku ciršanu ārpus meža Babītes novada administratīvajā teritorijā
10. 24.03.2021. 08.05.2021. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi
25. 30.06.2010. 08.10.2010. Piņķu ūdenskrātuves aizsardzības un uzturēšanas noteikumi
Atļaujas
Nr. Izdoti Spēkā no Nosaukums
9. 28.04.2021. 26.05.2021. Par pašvaldības nodevu ielu tirdzniecībai Babītes novada administratīvajā teritorijā
8. 28.04.2021. 26.05.2021. Par tirdzniecību publiskajās vietās Babītes novada administratīvajā teritorijā
53. 26.05.2010. 10.07.2010. Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Babītes novadā
Būvniecība    
 Nr. Izdoti  Spēkā no   Nosaukums
11. 27.04.2016. 15.06.2016. Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē 

Plānošanas un būvniecības daļas iesniegumu veidlapas

Izglītība, līdzfinansējums
Nr. Izdoti Spēkā no Nosaukums
11. 17.06.2020. 23.09.2020. Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Babītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs
2. 28.03.2018. 20.06.2018. Kārtība, kādā Babītes novada pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumam
3. 28.01.2015. 18.03.2015. Par bērnu reģistrēšanas un uzņemšanas kārtību 1. klasē Babītes vidusskolā 
3. 07.02.2012. 12.03.2012. Par pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas pakalpojumu apmaksu no Babītes novada pašvaldības budžeta pirmsskolas izglītības ieguvei privātās pirmsskolas izglītības iestādēs
21. 29.09.2011. 12.11.2011. Par līdzfinansējumu Babīte novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs 
10. 28.04.2021. 26.05.2021. Par kārtību, kādā Babītes novada pašvaldība līdzfinansē licencētās vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei

Iesniegums

Maksas, nodevas
Nr. Izdoti Spēkā no Nosaukums
4. 28.03.2018. 28.03.2018. Nodevas par Babītes novada pašvaldības izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un to apliecinātām kopijām 
64. 27.11.2019. 21.01.2020. Par Babītes novada pašvaldības neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību
Nodokļu atvieglojumi  
 Nr. Izdoti   Spēkā no  Nosaukums
3. 23.01.2013. 29.01.2013. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām Babītes novadā
2. 23.01.2013. 29.01.2013. Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Babītes novadā
Pabalsti, Sociālā palīdzība
Nr. Izdoti Spēkā no Nosaukums
3. 28.03.2018. 20.06.2018. Par sociālo dzīvokļu un sociālo māju izīrēšanas kārtību Babītes novadā
15. 25.10.2017. 17.01.2018. Par trūcīgas un maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa noteikšanu Babītes novadā
17. 25.10.2017. 17.01.2018. Par Babītes novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas
18. 25.10.2017. 17.01.2018. Babītes novada pašvaldības sociālie pakalpojumi
 15. 25.07.2012. 17.10.2012. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Babītes novadā

SN Nr.15 (26.09.2012.)

26. 16.12.2020. 01.01.2021. Par maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu Babītes novadā
Sabiedriskā kārtība
Nr. Izdoti Spēkā no Nosaukums
3. 27.01.2019. 17.04.2019. Par sabiedrisko kārtību Babītes novadā
Saistošie noteikumi
Nr. Izdoti Spēkā no Nosaukums
4. 24.02.2021. Par Babītes novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanu
Simbolika un zīmols
Nr. Izdoti Spēkā no Nosaukums
11. 27.09.2017. 15.11.2017. Par Babītes novada zīmola izmantošanu
21. 24.10.2012. 19.12.2012. Par Babītes novada simboliku   Pielikums
Teritorija, lokālplānojumi, detālplānojumi
Nr. Izdoti Spēkā no Nosaukums
13. 31.10.2018. Par „Babītes novada pašvaldības 23.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 123 „Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Laimeskrasti”, kadastra Nr. 8088 005 0035, apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem”
12. 31.10.2018. Par “Babītes novada pašvaldības 23.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 139 „Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Katrīnas”, kadastra Nr. 8088 005 0232, apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem”
6. 28.06.2017. “Par Babītes novada pašvaldības 23.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 62 “Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Andrejsoni”, kad. Nr. 80480030151, “Darījumu zona”, kad. Nr. 80480030369, “Industriālais parks”, kad. Nr. 80480030158, Jūrmalas iela 3, kad. Nr. 80480030161, “Sporta halle”, kad. Nr. 80480030368, “Strēles”, kad. Nr. 80480030184, apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem”
7. 28.06.2017. “Par Babītes novada pašvaldības 23.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 81 “Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Kakari”, kad. Nr. 80480010030, “Puķulejas”, kad. Nr. 80480010030, Madaru iela 19, kad. Nr. 80480010401, apstiprināšanu” atzīšanu par spēju zaudējušiem”
1. 25.01.2017. 13.04.2017 “Lokālplānojums grozījumiem Babītes pagasta teritorijas plānojumā 2008.-2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojumā 2005.-2017. gadam, nekustamā īpašumam “Jaunoši”, Gātciemā, Salas pagastā, Babītes novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880030227”
2. 25.01.2017. Babītes novada pašvaldības 23.09.2009. saistošo noteikumu Nr.142 „Par detālplānojuma nekustamajam īpašuma “Ozolcelmi”, kad. Nr. 8088 006 0057, apstiprināšanu” atzīšana par spēku zaudējušiem 
10. 29.07.2015. 19.08.2015.  “Lokālplānojums grozījumiem Babītes pagasta teritorijas plānojumā 2008.-2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojumā 2005.-2017. gadam, nekustamo īpašumu „Varavīksnes”, kadastra Nr. 80480070203, „Mežrūķi”, kadastra Nr. 80480070138, Strautmaļu iela 2, kadastra Nr. 80480070825, Strautmaļu iela 4, kadastra Nr. 80480070824 un Strautmaļu iela 6, kadastra Nr. 8048 0070013, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā, teritorijā” 
14. 22.06.2016. Babītes novada pašvaldības 26.05.2010. saistošo noteikumu Nr.16 „Par Babītes novada Salas pagasta nekustamā īpašuma “Ilgas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80880050098 sadali un apbūvi” atzīšana par spēku zaudējušiem
10. 27.04.2016. Lokālplānojums grozījumiem Babītes pagasta teritorijas plānojumā 2008.-2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojumā 2005.-2017. gadam, nekustamā īpašuma “Jaunoši”, Gātciemā, Salas pagastā, Babītes novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880030227
9. 27.04.2016. Par Babītes novada pašvaldības 29.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 97 ” Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Priežu mala”, kad. Nr. 80880050449, apstiprināšanu”, atzīšanu par spēku zaudējušiem nekustamā īpašuma “Priežu mala 18”, kadastra apzīmējums 80880050533, teritorijā
8. 27.04.2016. Par nekustamo īpašumu “Pūķi” zemes vienības, kadastra apzīmējums 80480130092, “Meteņi” zemes vienības, kadastra apzīmējums 80480130091 un “Ūsiņi” zemes vienības, kadastra apzīmējums 80480130090, sadali un apbūvi”, daļā par zemes vienību “Meteņi”, kadastra apzīmējums 80480130091, teritorijā par spēku zaudējušiem
4. 24.02.2016. Babītes novada pašvaldības 23.09.2009. saistošo noteikumu Nr.76 „Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Līkumi”, kad. Nr. 8048 004 0299, apstiprināšanu” atzīšana par spēku zaudējušiem
3. 24.02.2016. Babītes novada pašvaldības 23.09.2009. saistošo noteikumu Nr.76 „Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Melbas”, kad. Nr. 8048 008 0072, apstiprināšanu” atzīšana par spēku zaudējušiem
1. 27.01.2016. Babītes novada pašvaldības 23.09.2009. saistošo noteikumu Nr.19 „Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Jansoni”, kadastra apzīmējums 80480070206 apstiprināšanu” atzīšana par spēku zaudējušiem
8. 30.06.2015. Par Babītes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.62 „ Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem „Andrejsoni”, kad. Nr. 8048 003 0151, ”Darījumu zona”, kad. Nr. 8048 003 0369, „Industriālais parks”, kad. Nr. 8048 003 0158, „Jūrmalas iela 3”, kad. Nr. 8048 003 0161, „Sporta halle”, kad. Nr. 8048 003 0368, „Strēles”, kad. Nr. 8048 003 0184, apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem nekustamo īpašumu Jaunā ielā 8, kadastra apz. 80480030649 un Hokeja ielā 1, kadastra apz.80480030650 teritorijās
7. 28.03.2012. Grozījumi Babītes pagasta padomes 2008.gada 4.jūnija saistošajos noteikumos Nr.10 „Babītes pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020. gadam teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un Salas pagasta padomes 2008.gada 5.septembra saistošajos noteikumos Nr.84 „Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017. gadam teritorijas plānojums, grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”
Citi saistošie noteikumi
Nr. Izdoti Spēkā no Nosaukums
5. 27.03.2019. 22.05.2019. Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Babītes novada pašvaldībā

Pielikumi, veidlapas: iesniegumi, līgums

Pēdējais atjaunošanas datums: 26/05/2021 09:45
atpakaļ