Trešdiena, 2020. gada 28 . oktobris

Vārda dienas: Antoņina, Ninona, Ņina, Oksana

  • -A
  • A
  • +A

[:lv]Paziņojums par nekustamā īpašuma “Ziediņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80880070027, Varkaļos, Salas pagastā, Babītes novadā, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai[:]

31.10.2016 14:13

[:lv]Ar Babītes novada pašvaldības domes 26.10.2016. lēmumu (prot. Nr.14, 14.§), detālplānojuma projekts nekustamā īpašuma “Ziediņi”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880070027, Varkaļos, Salas pagastā, Babītes novadā, nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 22.11.2016. līdz 20.12.2016.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 08.12.2016. plkst. 17.00 Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā “Pīlādzīšos”, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā.

Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs apskatāms Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkās Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā un “Pīlādzīšos”, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā, kā arī Babītes novada pašvaldības mājaslapā internetā  www.babite.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pastu: dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Piņķos – pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8.15–12.15 un 13–18.

1 Paskaidrojuma raksts
2 Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi
3 Teritorijas pašreizējā izmantošana
4 Teritorijas plānotā izmantošana
5 Zemes ierīcības projekts
6 Sarkano līniju plāns
7 Inženierkomunikāciju izvietojumu shēma

Inga Griezne, 
Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja

[:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 31/10/2016 14:38
atpakaļ