Ceturdiena, 2020. gada 29 . oktobris

Vārda dienas: Antoņina, Ninona, Ņina, Oksana

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par pilnveidotā detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai nekustamā īpašuma ”Melbas” zemes vienībai Sēbruciemā

05.03.2019 15:00

Ar Babītes novada pašvaldības domes 27.02.2019. lēmumu “Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai nekustamā īpašuma “Melbas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480080072 Sēbruciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā” (prot. Nr. 3, 2.§) detālplānojuma projekts ir nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 22.03.2019. līdz 19.04.2019.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 09.04.2019. plkst. 17:00 Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkas 2.stāva zālē Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.

Publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sapulce notiks 08.05.2019. plkst.16.00 Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkas 2.stāva zālē Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.

Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs pieejams Babītes novada pašvaldības Administrācijas Plānošanas un būvniecības daļā Centra ielā 4 (5.kabinets), Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā. Tāpat ar detālplānojuma materiāliem būs iespējams iepazīties ģeoportālā www.geolatvija.lv un Babītes novada pašvaldības mājas lapā www.babite.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības Administrācijai Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldības Administrācijā pirmdienās un ceturtdienās plkst.8:15–12:15 un 13:00–18:00

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

1.karte – Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana atbilstoši Babītes nov. teritorijas plānojumam

2.karte – Detālplānojuma plānotā (atļautā) izmantošana atbilstoši Babītes nov. teritorijas plānojumam

3.karte – Esošā teritorijas izmantošana

4.karte – Zemes ierīcības projekts

5.karte – Inženiertīklu, vertikālais un labiekārtojuma plāns

6.karte – Satiksmes organizācijas plāns

Pēdējais atjaunošanas datums: 22/03/2019 09:50
atpakaļ