Svētdiena, 2021. gada 24 . janvāris

Vārda dienas: Eglons, Krišs, Ksenija

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par nekustamo īpašumu “Atmodas” un Rīgas iela 21 detālplānojumu publisko apspriešanu

07.12.2020 13:03

Ar Babītes novada pašvaldības domes 25.11.2020. lēmumu “Par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Atmodas”, kad. Nr. 80480030001, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048003001 un nekustamā īpašuma Rīgas iela 21, kad. Nr. 80480030276, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480030284 Piņķi, Babītes pagastā, Babītes novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr. 21, 13.§) detālplānojuma projekts ir nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 15.12.2020. līdz 22.02.2021. (ārkārtējās situācijas dēļ pagarināts!)

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 15.02.2021. plkst. 17.00 (ārkārtējās situācijas dēļ pārcelta no paredzētās 18.janvārī) Kultūrizglītības centrā Jūrmalas ielā 14A, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107. Dalību lūdzam pieteikt iepriekš, zvanot uz tālruņa numuru 67914380 vai rakstot uz e-pastu veldze.liepa@babite.lv.

Gadījumā, ja saistībā ar koronavīrusa Covid -19 infekcijas izplatības pastiprināšanos valstī tiks pagarināta ārkārtējā situācija, publiskās apspriešanas termiņš tiks pagarināts vismaz par divām nedēļām, publiskās apspriešanas sanāksme notiks ārpus ārkārtas situācijas perioda.

Aicinām iepazīties ar detālplānojuma elektronisko dokumentāciju ģeoportālā www.geolatvija.lv un Babītes novada pašvaldības mājas lapā www.babite.lv.

Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts pieejams Babītes novada pašvaldības Attīstības daļā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā (5. kabinets). Ja vēlaties iepazīties ar izstrādāto detālplānojuma projektu klātienē, lūdzam pieteikties vizītei iepriekš, norādot konkrētu datumu un laiku. Apmeklējot pašvaldības Administrācijas telpas, obligāti jāievēro visi epidemioloģiskās drošības pasākumi.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus aicinām iesniegt Babītes novada pašvaldības Administrācijā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, tos ievietojot pastkastē, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese.

Vizuālās ietekmes analīze

Teritorijas pašreizējā izmantošana un esošie teritorijas izmantošanas aprobežojumi

Funkcionālais zonējums un galvenie teritorijas izmantošanas aprobežojumi

Zemes ierīcības plāns

Attīstības priekšlikums. Satiksmes organizācija

Savienotais inženiertīklu plāns

Satiksmes plūsmas modelēšana un esošās ceļu infrastruktūras atbilstības izvērtējums plānotajai apbūvei

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Paskaidrojuma raksts

Veldze LiepaBabītes novada pašvaldības Attīstības daļas vadītāja

Pēdējais atjaunošanas datums: 18/01/2021 11:09
atpakaļ