Ceturdiena, 2020. gada 29 . oktobris

Vārda dienas: Antoņina, Ninona, Ņina, Oksana

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Smilgu pļava” zemes vienības Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā, detālplānojuma grozījuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

04.10.2017 15:45

Ar Babītes novada pašvaldības domes 27.09.2017. lēmumu, protokols Nr. 13,14.§, publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai nodots detālplānojuma grozījumu projekts nekustamā īpašuma “Smilgu pļava” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480010033, Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 17.10.2017. līdz 14.11.2017.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 06.11.2017. plkst. 17.00 Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.

Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma grozījumu projekts būs pieejams Babītes novada pašvaldības Administrācijas Plānošanas un būvniecības daļā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā. Tāpat ar detālplānojuma grozījumu materiāliem būs iespējams iepazīties ģeoportālā www.geolatvija.lv un Babītes novada pašvaldības mājaslapā www.babite.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības Administrācijai Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi  dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldības Administrācijā – pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8.15–12.15 un 13–18.

01_Paskaidrojuma raksts

02_Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

03_Funkcionālais zonējums

04_Komunikāciju plāns

05_Zemes ierīcības plāns

Inga Griezne,
Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja

Pēdējais atjaunošanas datums: 04/10/2017 15:46
atpakaļ