Ceturdiena, 2020. gada 29 . oktobris

Vārda dienas: Antoņina, Ninona, Ņina, Oksana

  • -A
  • A
  • +A

[:lv]Paziņojums par nekustamā īpašuma „Maliņas” zemes vienības, kadastra apzīmējums 8088 006 0047 un „Jaunmaliņas” kadastra apzīmējums 8088 006 0097, detālplānojuma projekta publisko apspriešanu[:]

21.07.2013 15:44

[:lv]

Pamatojoties uz Babītes novada pašvaldības domes 22.05.2013. lēmumu „Par detālplānojuma  projekta Babītes novada Salas pagasta nekustāmā īpašuma „Maliņas” zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8088 006 0047, un nekustāmā īpašuma „Jaunmaliņas”, Salas pagastā zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8088 006 0097, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai un grozījumiem darba uzdevumā” (sēdes protokols Nr. 6, 7.§) detālplānojuma projekts tiek nodots publiskajai apspriešanaiun atzinumu saņemšanai.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 12.06.2013. līdz 05.07.2013.

Ar detālplānojuma projekta materiāliem līdz 05.07.2013. var iepazīties Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, kā arī pašvaldības mājas lapā internetāwww.babite.lv. Detālplānojuma projekta grafiskā daļa būs izstādīta arī Babītes novada pašvaldības administrācijā „Pīlādzīšos” Salas pagastā, Babītes novadā.

Detālplānojuma projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 27.06.2013. plkst.17.00 Babītes novada pašvaldības administrācijā „Pīlādzīšos” Salas pagastā, Babītes novadā.

Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt sazinoties ar detālplānojuma izstrādes vadītāju, telpiskās attīstības plānotāju Ingūna Mārcēnu pa tālruni 67511291 vai apmeklētāju pieņemšanas laikā pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 8.15 līdz 12.15 un no 13.00 līdz 18.00. Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldībā, Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV- 2107 vai elektroniski pa e-pastu dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, Juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese.

Pārskats

Paskaidrojuma raksts

Apbūves noteikumi

Malinas_Jaunmalinas_plansete

Ingūna Mārcēna,
telpiskās attīstības plānotāja    

[:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 21/07/2015 15:51
atpakaļ