Trešdiena, 2020. gada 28 . oktobris

Vārda dienas: Antoņina, Ninona, Ņina, Oksana

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Lielbatari”, Lapsās, Babītes pagastā, Babītes novadā, detālplānojuma grozījumu nodošanu publiskajai apspriešanai

04.04.2019 17:27

Ar Babītes novada pašvaldības domes 27.03.2019. lēmumu, protokols Nr. 4,7.§ publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai ir nodots detālplānojuma grozījumu projekts teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Lielbatari” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0959, Lapsās, Babītes pagastā, Babītes novadā.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 16.04.2019. līdz 17.05.2019.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 29.04.2019. plkst. 17.00 Babītes novada pašvaldībā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.

Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma grozījumu projekts būs pieejams Babītes novada pašvaldības administrācijas Plānošanas un būvniecības daļā, Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā. Tāpat ar detālplānojuma grozījumu materiāliem būs iespējams iepazīties ģeoportālā www.geolatvija.lv un Babītes novada pašvaldības mājas lapā www.babite.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt līdz 17.05.2019. Babītes novada pašvaldībā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski pa e-pastu dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldībā – pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8.15–12.15 un 13–18.

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Paskaidrojuma raksts

Esošā izmantošana

Plānotā (atļautā) izmantošana

Zemes ierīcības plāns

Inženierkomunikāciju shēma

Topogrāfiskais plāns

Meliorācijas sistēmas pārbūves priekšlikums

Inga Griezne, teritorijas plānotāja

Pēdējais atjaunošanas datums: 05/04/2019 08:41
atpakaļ