Trešdiena, 2019. gada 18 . septembris

Vārda dienas: Vaira, Vairis, Vera

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Krūkļi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0032, Vīkuļos, Babītes pagastā, Babītes novadā, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

03.01.2017 13:41
Babītes novads

Ar Babītes novada pašvaldības domes 21.12.2016. lēmumu (prot. Nr.17, 8.§), detālplānojuma projekts nekustamā īpašuma “Krūkļi”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8084 008 0032, Vīkuļos, Babītes pagastā, Babītes novadā, ir nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 24.01.2017. līdz 21.02.2017.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 13.02.2017. plkst. 17.00 Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.

Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs apskatāms Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, kā arī Babītes novada pašvaldības mājas lapā www.babite.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pastu: dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā – pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8.15–12.15 un 13–18.


Apbūves nosacījumi

Lēmums par detālplānojuma Krūkļi nodošanu publiskajai apspriešanai

Paskaidrojuma raksts

Sarkano līniju plāns

Zemes ierīcības apgrūtinājumu un inženierkomunikāciju plāns

Sintija Bērziņa,
Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja

Pēdējais atjaunošanas datums: 03/01/2017 13:49
atpakaļ