Otrdiena, 2021. gada 28 . septembris

Vārda dienas: Ādolfs, Ilgonis

  • -A
  • A
  • +A

[:lv]Paziņojums par nekustamā īpašuma “Jaunoši”, Gātciemā, Salas pagastā, Babītes novadā, lokālplānojuma apstiprināšanas atcelšanu un nodošanu atkārtotai publiskai apspriešanai[:]

20.09.2016 13:18

[:lv]Ar Babītes novada pašvaldības domes 24.08.2016. lēmumu “Par Babītes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 16 “Babītes novada pašvaldības 27.04.2016. saistošo noteikumu Nr. 10 “Lokālplānojums grozījumiem Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017. gadam, nekustamā īpašuma “Jaunoši”, Gātciemā, Salas pagastā, Babītes novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880030227”, atzīšanu par spēju zaudējušiem” apstiprināšanu” (prot. Nr. 12,8.§) ir atcelts apstiprinātais lokālplānojums nekustamā īpašuma “Jaunoši”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088003022, Gātciemā, Salas pagastā, Babītes novadā.

Savukārt ar Babītes novada pašvaldības domes 24.08.2016. lēmumu “Par lokālplānojuma projekta nekustamā īpašuma “Jaunoši”, Gātciemā, Salas pagastā, Babītes novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880030227, nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, precizētais lokālplānojuma projekts iepriekš minētajai teritorijai ir nodots publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 20.09.2016. līdz 18.10.2016.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 17.10.2016. plkst. 17.00 Babītes novada pašvaldības administrācijas Salas pagastā, ēkā, “Pīlādzīšos”, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā.

Publiskās apspriešanas laikā lokālplānojuma materiāli būs apskatāmi Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, Babītes novada pašvaldības mājaslapā www.babite.lv un Ģeoportālā www.geolatvija.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pastu dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā – pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8.15–12.15 un 13–18.00.

Grafiskā daļa

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Inga Griezne,

Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja

[:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 20/09/2016 13:24
atpakaļ