Svētdiena, 2021. gada 24 . janvāris

Vārda dienas: Eglons, Krišs, Ksenija

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Dzilnustūrīši”, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā detālplānojuma publisko apspriešanu

02.11.2020 11:22

Ar Babītes novada pašvaldības domes 28.10.2020. lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Dzilnustūrīši”, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 007 1033, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā, detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr.20, 13.§) detālplānojuma projekts ir nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 17.11.2020. līdz 09.12.2020.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 07.12.2020. plkst. 17.00 Kultūrizglītības centrā Jūrmalas ielā 14A, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107. Dalību lūdzam pieteikt iepriekš, zvanot uz tālruņa numuru 67914380 vai rakstot uz e-pastu veldze.liepa@babite.lv.

Gadījumā, ja saistībā ar koronavīrusa Covid -19 infekcijas izplatības pastiprināšanos valstī tiks izsludināta ārkārtējā situācija, publiskās apspriešanas sanāksme tiks organizēta attālināti. Attālinātas sapulces gadījumā papildu informācija par sapulces gaitu un pieteikšanos tiks ievietota pašvaldības mājas lapā www.babite.lv un ģeoportālā www.geolatvija.lv.

 

UZMANĪBU!

07.12.2020.

Pagarināts publiskās apspriešanas termiņš un noteikts cits datums publiskās apspriešanas sanāksmei!

Par detālplānojuma “Dzilnustūrīši” publiskās apspriešanas sanāksmes pārcelšanu – Babītes novads (babite.lv)

 

Aicinām iepazīties ar detālplānojuma elektronisko dokumentāciju ģeoportālā www.geolatvija.lv un Babītes novada pašvaldības mājas lapā www.babite.lv.

Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts pieejams Babītes novada pašvaldības Attīstības daļā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā (5. kabinets). Ja vēlaties iepazīties ar izstrādāto detālplānojuma projektu klātienē, lūdzam pieteikties vizītei iepriekš, norādot konkrētu datumu un laiku. Apmeklējot pašvaldības Administrācijas telpas, obligāti jāievēro visi epidemioloģiskās drošības pasākumi.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus aicinām iesniegt Babītes novada pašvaldības Administrācijā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107 , tos ievietojot pastkastē, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese.

Teritorijas pašreizējās izmantošanas plāns

Teritorijas plānotās izmantošanas plāns

Zemes vienības izvietojuma shēma

Detālplānojums

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Paskaidrojuma raksts

Veldze Liepa, Babītes novada pašvaldības Attīstības daļas vadītāja

Pēdējais atjaunošanas datums: 07/12/2020 14:57
atpakaļ