Ceturdiena, 2020. gada 29 . oktobris

Vārda dienas: Antoņina, Ninona, Ņina, Oksana

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Drapes”, Sēbruciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā, detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai

04.09.2019 16:36

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Drapes”, Sēbruciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā, detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai

Ar Babītes novada pašvaldības domes 28.08.2019. lēmumu, protokols Nr. 15,9.§ publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai ir nodots detālplānojuma projekts teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Drapes” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0054, Sēbruciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 17.09.2019. līdz 15.10.2019.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 03.10.2019. plkst. 17.00 Babītes novada pašvaldībā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.

Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma grozījumu projekts būs pieejams Babītes novada pašvaldības administrācijas Plānošanas un būvniecības daļā, Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā. Tāpat ar detālplānojuma grozījumu materiāliem būs iespējams iepazīties ģeoportālā www.geolatvija.lv un Babītes novada pašvaldības mājas lapā www.babite.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt līdz 17.10.2019. Babītes novada pašvaldībā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski pa e-pastu dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldībā – pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8.15–12.15 un 13–18.

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Teritorijas izmantošana atbilstoši pašvaldības Teritorijas plānojumam

Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Sarkano līniju plāns

Adresācijas priekšlikums

Elektroapgādes shēma

Elektronisko sakaru tīklu izvietojuma shēma

Gāzes apgādes shēma

Vietējo ūdens un kanalizācijas sistēmu izvietojuma shēma

Transporta kustības shēma

Zemes ierīcības plāns

Inga Griezne, teritorijas plānotāja

Pēdējais atjaunošanas datums: 04/09/2019 16:36
atpakaļ