Svētdiena, 2021. gada 24 . janvāris

Vārda dienas: Eglons, Krišs, Ksenija

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Dāboliņi” Vīkuļos, Babītes pagastā, Babītes novadā, detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai

01.12.2020 15:02

 

Ar Babītes novada pašvaldības domes 25.11.2020. lēmumu, protokols Nr. 21,12.§, publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai ir nodots detālplānojuma projekts teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Dāboliņi” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0505 Vīkuļos, Babītes pagastā, Babītes novadā.

Publiskās apspriešanas termiņš pagarināts līdz 22.02.2021.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 11.02.2021. plkst. 17.00 Babītes novada pašvaldības Administrācijā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.

Ar detālplānojuma materiāliem aicinām iepazīties ģeoportālā www.geolatvija.lv, kā arī Babītes novada pašvaldības mājaslapas www.babite.lv sadaļā “Sabiedriskā un publiskā apspriešana”.

Detālplānojuma projekts būs pieejams arī Babītes novada pašvaldības Attīstības daļā. Lai ar to iepazītos klātienē, lūdzam iepriekš pieteikt vizīti, zvanot uz tālruņa numuru 67511291. Apmeklējot Babītes novada pašvaldības Administrācijas telpas, obligāti ievērojami visi epidemioloģiskās drošības pasākumi.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt līdz 25.01.2021., adresējot tos Babītes novada pašvaldībai Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Jautājumu gadījumā, lūdzam sazināties ar detālplānojuma izstrādes vadītāju – teritorijas plānotāju Ingu Griezni, tālr. nr. 67511291, e-pasta adrese: inga.griezne@babite.lv.

Informējam, ka valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas stāvokļa Covid-19 ierobežošanai pagarināšanas gadījumā detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš var tikt pagarināts un publiskās apspriešanas sanāksme var tikt pārcelta. Lūdzam sekot informācijai Babītes novada pašvaldības mājaslapā www.babite.lv un ģeoportālā www.geolatvija.lv.

Paskaidrojuma raksts 

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

 

Grafiskā daļa:

Teritorijas plānotā izmantošana 

Zemes ierīcības plāns

Inženierkomunikāciju izvietojuma shēma

Inga Griezne,

Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja

Pēdējais atjaunošanas datums: 13/01/2021 14:38
atpakaļ