Otrdiena, 2020. gada 20 . oktobris

Vārda dienas: Leonīda, Leonīds

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Austrumi” zemes vienība un nekustamā īpašuma “Meža putni” zemes vienības daļa Babītes pagastā, Babītes novadā

31.08.2017 10:18

Ar Babītes novada pašvaldības domes 23.08.2017. lēmumu “Par lokālplānojuma apstiprināšanu grozījumiem Babītes pagasta teritorijas plānojumā 2008.-2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojumā 2005.-2017. gadam nekustamā īpašuma “Austrumi”, kadastra Nr. 80480070055, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480070055 un nekustamā īpašuma “Meža putni”, kadastra Nr. 80480070998, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480070918 daļas teritorijā Babītes pagastā, Babītes novadā” (protokols Nr. 12, 13.§) ir izdoti saistošie noteikumi Nr. 8, ar kuriem ir apstiprināts lokālplānojums iepriekš minētajā teritorijā.

Ar lokālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, kā arī Babītes novada pašvaldības mājaslapā www.babite.lv un ģeoportālā www.geolatvija.lv .

1_Paskaidrojuma raksts

2_Teritorijas izmantošanas apbūves noteikumi

01_Funkcionālais zonējums

02_Inženierkomunikāciju shēma

Inga Griezne,

Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja

Pēdējais atjaunošanas datums: 31/08/2017 10:19
atpakaļ