Pirmdiena, 2020. gada 26 . oktobris

Vārda dienas: Amanda, Amanta, Kaiva

  • -A
  • A
  • +A

[:lv]Paziņojums par detalplānojumeim ”Puķulejas”, ”Lāču iela 12”, ”Dzilnas-1”, ”Varavīksnes”, ”Mazās sēnītes”[:]

21.11.2013 15:58

[:lv]

Paziņojums par detālplānojumu izstrādes uzsākšanu

Ar Babītes novada pašvaldības domes 27.11.2013. lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Puķulejas” zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8048 001 0537, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu un līguma slēgšanu par detālplānojuma izstrādi” (prot.Nr.17, 19.§) uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamā īpašuma „Puķulejas” zemes vienībai 3,55 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 001 0537.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja Ingūna Krenberga.

Saskaņā ar Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam funkcionālo zonējumu, minētā zemes vienība atrodas savrupmāju dzīvojamā apbūves teritorijā (DzS). Izstrādes mērķis- detalizēt teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos atļauto izmantošanu.

Detālplānojums tiek izstrādāts nekustamā īpašuma „Puķulejas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 001 0537 robežās. Detālplānojuma izstrādātājs – SIA „Reģionālie projekti”.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV- 2107 vai elektroniski pa e-pastu dome@babite.lv.

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu

Ar Babītes novada pašvaldības domes 27.11.2013. lēmumu „Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Lāču iela 12 zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8048 007 0431, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu un līguma slēgšanu par detālplānojuma izstrādi ” (prot.Nr.17, 41.§) uzsākta detālplānojuma grozījumu izstrāde.

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja Ingūna Krenberga.

Saskaņā ar Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam funkcionālo zonējumu, minētā zemes vienība atrodas savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijā (DzS). Izstrādes mērķis- zemes vienības sadale un atļautās izmantošanas precizēšana.

Detālplānojums tiek izstrādāts nekustamā īpašuma Lāču iela 12 zemes vienībai 0,2587 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0431 robežās.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV- 2107 vai elektroniski pa e-pastu dome@babite.lv.

Paziņojums par detālplānojuma atcelšanu

Ar Babītes novada pašvaldības domes 27.11.2013. lēmumu „Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Dzilnas-1” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0887 atcelšanu” (prot.Nr.17, 16.§) izdoti saistošie noteikumi Nr.30 „Par Babītes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.71 „Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Dzilnas-1”, kad. Nr. 8048 007 0321, apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem”.

Paziņojums par detālplānojuma darba uzdevuma grozījumiem

Ar Babītes novada pašvaldības domes 27.11.2013. lēmumu „Par papildinājumiem Babītes novada pašvaldības domes 2013.gada 25.septembrī apstiprinātajā Darba uzdevuma Nr.08-2013 „Detālplānojuma izstrādei nekustamā īpašuma„Varavīksnes”, zemes vienības kadastra apzīmējums 8048 007 0203, robežās”” (protokols Nr.17, 15.§) veikti grozījumi detālplānojuma darba uzdevumā, lai detālplānojuma izstrādi var apvienot ar būvprojekta izstrādi, iekļaujot tā sastāvā skiču projektu.

Paziņojums par detālplānojuma darba uzdevuma grozījumiem

Ar Babītes novada pašvaldības domes 27.11.2013. lēmumu „Par papildinājumiem Babītes novada pašvaldības domes 2013.gada 25.septembrī apstiprinātajā Darba uzdevuma Nr.07-2013 „Detālplānojuma izstrādei nekustamā īpašuma „Mazās sēnītes”, zemes vienības kadastra apzīmējums 8048 007 0109, robežās”” (protokols Nr.17, 14.§) veikti grozījumi detālplānojuma darba uzdevumā, laidetālplānojuma izstrādi var apvienot ar būvprojekta izstrādi, iekļaujot tā sastāvā skiču projektu.

[:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 21/07/2015 15:59
atpakaļ