Pirmdiena, 2020. gada 26 . oktobris

Vārda dienas: Amanda, Amanta, Kaiva

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai zemes vienībām “Sintijas”, “Treijas”, “Vizbules”, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā

10.01.2020 15:20

Ar Babītes novada pašvaldības domes 18.12.2019. lēmumu “Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai zemes vienībām “Sintijas”, “Treijas”, “Vizbules”, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā” (prot.Nr.22,4.§) detālplānojuma projekts ir nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 22.01.2020. līdz 19.02.2020.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 03.02.2020. plkst.17:00 Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.

Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs pieejams Babītes novada pašvaldības Administrācijas Plānošanas un būvniecības daļā Centra ielā 4 (5.kabinets), Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā. Tāpat ar detālplānojuma materiāliem būs iespējams iepazīties ģeoportālā www.geolatvija.lv un Babītes novada pašvaldības mājas lapā www.babite.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības Administrācijai Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldības Administrācijā pirmdienās un ceturtdienās plkst.8:15–12:15 un 13:00–18:00

Paskaidrojuma_raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

1.karte – Teritorijas pašreizējās izmantošanas plāns

2.karte – Teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas plāns

3.karte – Zemes ierīcības darbu plāns

4.karte – Zemes vienību sadalījuma, apgrūtinājumu, satiksmes infrastruktūras un inženiertehnisko komunikāciju shēma

5.karte – Drenāžas sistēmas pārbūves un ugunsdzēsības dīķa izbūves plāns

Pēdējais atjaunošanas datums: 10/01/2020 15:47
atpakaļ