Trešdiena, 2020. gada 28 . oktobris

Vārda dienas: Antoņina, Ninona, Ņina, Oksana

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai nekustamā īpašumam “Zosēni” un Ozolu iela 8A zemes vienībām Babītes pagastā, Babītes novadā

28.10.2019 18:54

Ar Babītes novada pašvaldības domes 23.10.2019. lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Zosēni”, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80480070815, un Ozolu iela 8A, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80480070364, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr. 19, 9.§) detālplānojuma projekts ir nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 12.11.2019. līdz 10.12.2019.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 21.11.2019. plkst.17:00 Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.

Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts pieejams Babītes novada pašvaldības Administrācijas Plānošanas un būvniecības daļā Centra ielā 4 (5.kabinets), Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā. Tāpat ar detālplānojuma materiāliem būs iespējams iepazīties ģeoportālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_13732 un Babītes novada pašvaldības mājas lapā www.babite.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības Administrācijai Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldības Administrācijā pirmdienās un ceturtdienās plkst.8:15–12:15 un 13:00–18:00.

Paskaidrojuma raksts

Detālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Zemes ierīcības projekts

Komunikāciju plāns

Zonējuma plāns

Veldze Liepa, Plānošanas un būvniecības daļas vadītāja

Pēdējais atjaunošanas datums: 28/10/2019 19:03
atpakaļ