Trešdiena, 2020. gada 28 . oktobris

Vārda dienas: Antoņina, Ninona, Ņina, Oksana

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai nekustamā īpašuma “Puķulejas” zemes vienībai, Mežārēs

09.02.2018 08:37

Ar Babītes novada pašvaldības domes 24.01.2018. lēmumu “Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai nekustamā īpašuma “Puķulejas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480010537 Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā” (prot. Nr. 1, 9.§) detālplānojuma projekts ir nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 20.02.2018. līdz 14.03.2018.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 05.03.2018. plkst. 17.00 Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.

Publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sapulce notiks 29.03.2018. plkst. 17.00 Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.

Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma grozījumu projekts būs pieejams Babītes novada pašvaldības Administrācijas Plānošanas un būvniecības daļā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā. Tāpat ar detālplānojuma grozījumu materiāliem būs iespējams iepazīties ģeoportālā www.geolatvija.lv un Babītes novada pašvaldības mājas lapā www.babite.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības Administrācijai Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldības Administrācijā pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8.15–12.15 un 13–18.

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Ūdens un kanalizācijas sistēmu izvietojuma shēma

Lapa 1_ Teritorijas pašreizējās izmantošanas plāns

Lapa 2_Teritorijas plānotā izmantošana un apgrūtinājumi

Lapa 3_Zemes ierīcības projekts

Lapa 4_Sarkano līniju plāns

Lapa 5_Transporta kustības shēma

Lapa 6_Adresācijas priekšlikums

Lapa 7_Elektroapgādes nodrošinājuma shēma

Lapa 8_Pazemes elektronisko sakaru līdzekļu nodrošinājuma shēma

Lapa 9_Gāzes apgādes nodrošinājuma shēma

Veldze Liepa,
Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas vadītāja

Pēdējais atjaunošanas datums: 09/02/2018 08:46
atpakaļ