Pirmdiena, 2020. gada 26 . oktobris

Vārda dienas: Amanda, Amanta, Kaiva

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai nekustamā īpašuma “Dreimaņi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480010568 Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā

05.03.2019 15:45

Ar Babītes novada pašvaldības domes 27.02.2019. lēmumu “Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai nekustamā īpašuma “Dreimaņi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480010568 Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā” (prot. Nr. 3, 1.§) detālplānojuma projekts ir nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 20.03.2019. līdz 17.04.2018.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 01.04.2019. plkst.17:00 Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.

Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs pieejams Babītes novada pašvaldības Administrācijas Plānošanas un būvniecības daļā Centra ielā 4 (5.kabinets), Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā. Tāpat ar detālplānojuma materiāliem būs iespējams iepazīties ģeoportālā www.geolatvija.lv un Babītes novada pašvaldības mājas lapā www.babite.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības Administrācijai Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldības Administrācijā pirmdienās un ceturtdienās plkst.8:15–12:15 un 13:00–18:00.

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

1.karte – Teritorijas pašreizējās izmantošanas plāns

2.karte – Zemes vienību sadalījuma, apgrūtinājuma un inženierkomunikāciju plāns

3.karte – Sarkano līniju plāns

4.karte – Transporta kustības shēma

5.karte – Adresācijas priekšlikums

6.karte – Elektroapgādes nodrošinājuma shēma

7.karte – Vidējā spiediena gāzes apgādes nodrošinājuma shēma

8.karte – Ūdens un kanalizācijas sistēmu nodrošinājuma shēma

9.kārte – Elektronisko sakaru kabeļu izvietojuma shēma

10.karte – Meliorācijas risinājumu shēma

11.karte – Zemes ierīcības projekts

Pēdējais atjaunošanas datums: 22/03/2019 10:13
atpakaļ