Trešdiena, 2020. gada 28 . oktobris

Vārda dienas: Antoņina, Ninona, Ņina, Oksana

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Rotaļu iela 2”, Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā publisko apspriešanu

08.04.2020 14:31

Ar Babītes novada pašvaldības domes 02.04.2020. lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Rotaļu iela 2” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 001 0845, Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā, detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot.Nr.5, 5.§)  ir nodots detālplānojuma projekts publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 18.05.2020. līdz 15.06.2020.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 08.06.2020. plkst.17:00 Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.

Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs pieejams ģeoportālā www.geolatvija.lv, Babītes novada pašvaldības mājas lapā www.babite.lv. un Babītes novada pašvaldības Administrācijas Plānošanas un būvniecības daļā Centra ielā 4 (5. kabinets), Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības Administrācijai Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldības Administrācijā pirmdienās un ceturtdienās plkst.8:15–12:15 un 13:00–18:00.

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas plāns(teritorijas plānojuma fragments)

Teritorijas plānotā izmantošana un apgrūtinājumi 

Teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas plāns

Detālplānojuma teritorijā esošie un plānotie apgrūtinājumi

Sarkano līniju plāns

Adresācijas priekšlikums

Elektroapgādes nodrošinājuma shēma

Vidēja spiediena gāzes apgādes nodrošinājuma shēma

Vietējo ūdens un kanalizācijas sistēmu izvietojuma shēma

Transporta kustības shēma

Zemes ierīcības plāns

Sētas izvietojuma shēma

Veldze Liepa, Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas vadītāja

 

 

Pēdējais atjaunošanas datums: 08/04/2020 14:31
atpakaļ