Ceturdiena, 2020. gada 29 . oktobris

Vārda dienas: Antoņina, Ninona, Ņina, Oksana

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Kraukļi”, Vīkuļos, Babītes pagastā, Babītes novadā publisko apspriešanu

04.03.2020 11:08

Detālplānojumu publiskās apspriešanas sanāksmes ir atceltas. Priekšlikumus lūdzam nosūtīt pa pastu, e-pastu un informāciju iespējams iegūt sazinoties, pa norādītajiem telefonu nr. vai sazinoties rakstiski.

Ar Babītes novada pašvaldības domes 26.02.2020. lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Kraukļi” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80480080037, Vīkuļos, Babītes pagastā, Babītes novadā, detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot.Nr.3, 3.§)  ir nodots detālplānojuma projekts publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 24.03.2020. līdz 21.04.2020.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 06.04.2020. plkst.17:00 Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.

Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs pieejams ģeoportālā www.geolatvija.lv, Babītes novada pašvaldības mājas lapā www.babite.lv. un Babītes novada pašvaldības Administrācijas Plānošanas un būvniecības daļā Centra ielā 4 (5. kabinets), Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības Administrācijai Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldības Administrācijā pirmdienās un ceturtdienās plkst.8:15–12:15 un 13:00–18:00.

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas plāns

Teritorijas plānotā izmantošana un apgrūtinājumi 

Sarkano līniju plāns

Adresācijas priekšlikums

Elektroapgādes nodrošinājuma shēma

Pazemes elektronisko sakaru tīklu kabeļu kanalizācijas nodrošinājuma shēma

Vidēja spiediena gāzes apgādes nodrošinājuma shēma

Vietējo ūdens un kanalizācijas sistēmu izvietojuma shēma

Transporta kustības shēma

Projektētās teritorijas shēma

 

Veldze Liepa, Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas vadītāja

Pēdējais atjaunošanas datums: 08/04/2020 13:23
atpakaļ