Ceturdiena, 2020. gada 29 . oktobris

Vārda dienas: Antoņina, Ninona, Ņina, Oksana

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Sudrabi” zemes vienība Babītes pagastā, Babītes novadā

14.04.2020 10:31

Ar Babītes novada pašvaldības domes 02.04.2020. lēmumu, protokols Nr. 5, 15.§, ir uzsākta detālplānojuma izstrāde teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Sudrabi”, kadastra Nr. 8048 007 0116, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0116, Babītes pagastā, Babītes novadā.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt priekšnoteikumus dzīvojamās apbūves īstenošanai, nekustamā īpašuma “Sudrabi” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0116, nodrošinot tai nepieciešamo infrastruktūru, detalizējot zemes vienību izmantošanu un apbūves parametrus, atbilstoši Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasībām.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja Inga Griezne.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt līdz 28.05.2020. Babītes novada pašvaldības administrācijā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV- 2107 vai elektroniski sūtot uz e-pasta adresi: dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldībā – pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8.15–12.15 un 13–18.

Inga Griezne, teritorijas plānotāja

Pēdējais atjaunošanas datums: 14/04/2020 10:33
atpakaļ