Ceturdiena, 2020. gada 29 . oktobris

Vārda dienas: Antoņina, Ninona, Ņina, Oksana

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Irjāņi” zemes vienība Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā

04.09.2019 16:11

Ar Babītes novada pašvaldības domes 28.08.2019. lēmumu, protokols Nr. 15, 8.§, ir uzsākta detālplānojuma izstrāde teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Irjāņi” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0068, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir pamatot zemesgabala sadalīšanu, ievērojot pieguļošajās teritorijās esošajām zemes vienībām izstrādāto detālplānojumu risinājumus, kā arī precizēt Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017. gadam funkcionālā zonējumā noteikto atļauto izmantošanu, atbilstoši teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja Inga Griezne.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt līdz 17.10.2019. Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV- 2107 vai elektroniski sūtot uz e-pasta adresi: dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldībā – pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8.15–12.15 un 13–18.

Inga Griezne, teritorijas plānotāja

Pēdējais atjaunošanas datums: 04/09/2019 16:13
atpakaļ