Pirmdiena, 2020. gada 26 . oktobris

Vārda dienas: Amanda, Amanta, Kaiva

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Rītausmas” zemes vienībai Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā

01.11.2017 11:58

Ar Babītes novada pašvaldības domes 25.10.2017. lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašumā “Rītausmas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880050156 Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads” (prot. Nr.14, 11.§) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde minētajā teritorijā ar mērķi precizēt teritorijas funkcionālo zonējumu atbilstoši mēroga precizitātei M 1:500, veicot zemesgabalu sadalīšanu, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķus, atļauto izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus atbilstoši Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008. – 2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005. – 2017. gadam funkcionālā zonējumā noteikto atļauto izmantošanu, saskaņā ar teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem, vides un ekoloģiskajiem apstākļiem.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības Administrācijas Plānošanas un būvniecības daļas vadītāja.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 12. decembrim var iesniegt Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV- 2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: dome@babite.lv.

Veldze Liepa,

Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas vadītāja

Pēdējais atjaunošanas datums: 01/11/2017 11:58
atpakaļ