Pirmdiena, 2020. gada 26 . oktobris

Vārda dienas: Amanda, Amanta, Kaiva

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Puķulejas” zemes vienībai Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā

30.08.2017 15:43

Ar Babītes novada pašvaldības domes 23.08.2017. lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašumā “Puķulejas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480010537, Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā” (prot. Nr. 12,15.§) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde minētajā teritorijā ar mērķi precizēt teritorijas funkcionālo zonējumu atbilstoši mēroga precizitātei M 1:500, veicot zemesgabalu sadalīšanu un robežu pārkārtošanu, nosakot nekustama īpašuma lietošanas mērķus, atļauto izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus atbilstoši Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008. – 2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005. – 2017. gadam funkcionālā zonējumā noteikto atļauto izmantošanu, saskaņā ar teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem, vides un ekoloģiskajiem apstākļiem.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības Administrācijas Plānošanas un būvniecības daļas vadītāja.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 17. oktobrim var iesniegt Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV- 2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: dome@babite.lv.

Pazinojums Pukjulejas

Veldze Liepa,

Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas vadītāja

Pēdējais atjaunošanas datums: 31/08/2017 08:28
atpakaļ