Svētdiena, 2018. gada 16 . decembris

Vārda dienas: Alvīne

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Mazās Ceļtakas” zemes vienībai Babītes pagastā, Babītes novadā

08.03.2018 09:19
Teritorijas_planojums

Ar Babītes novada pašvaldības domes 28.02.2018. lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Mazās Ceļtakas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480030865 Babītes pagastā, Babītes novadā” (prot. Nr. 2,19.§) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde minētajā teritorijā ar mērķi pamatot zemesgabala sadalīšanu, ievērojot piegulošajās teritorijās esošajām zemes vienībām izstrādāto detālplānojumu risinājumus, kā arī precizētu Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008. – 2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005. – 2017. gadam funkcionālā zonējumā noteikto atļauto izmantošanu atbilstoši teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas vadītāja.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: dome@babite.lv.

Sekot detālplānojuma izstrādes gaitai var vienotajā ģeotelpiskās informācijas un pakalpojumu sniegšanas portālā www.geolatvija.lv.

Veldze Liepa,

Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas vadītāja

Pēdējais atjaunošanas datums: 08/03/2018 09:19
atpakaļ