Ceturdiena, 2020. gada 29 . oktobris

Vārda dienas: Antoņina, Ninona, Ņina, Oksana

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Baltalstes”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480040244, Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā

06.03.2017 11:17

Ar Babītes novada pašvaldības domes 22.02.2017. lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Baltalstes”, kadastra Nr. 80480040244, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480040244 Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā” (prot. Nr. 2,13.§) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde minētajā teritorijā ar mērķi pamatot zemesgabala sadalīšanu, ievērojot pieguļošajās teritorijās esošajām zemes vienībām izstrādāto detālplānojumu risinājumus, kā arī precizētu Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008. – 2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005. – 2017. gadam funkcionālā zonējumā noteikto atļauto izmantošanu, atbilstoši teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 21. aprīlim var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV- 2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: dome@babite.lv.

Inga Griezne,

Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja

Pēdējais atjaunošanas datums: 06/03/2017 11:29
atpakaļ