Ceturdiena, 2019. gada 21 . novembris

Vārda dienas: Andis, Zeltīte

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Kirmeļi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880050034 Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā

06.03.2017 11:12
Babītes novads

Ar Babītes novada pašvaldības domes 22.02.2017. lēmumu “Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Kirmeļi”, kadastra Nr. 80880050034, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880050034 Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā” (prot. Nr. 2,15.§) ir uzsākta detālplānojuma grozījumu izstrāde minētajā teritorijā ar mērķi pamatot zemesgabala sadalīšanu mazākās platībās iepriekš noteiktajam, saskaņojot detālplānojuma grozījumu risinājumus ar pieguļošajās teritorijās esošajām zemes vienībām izstrādātajiem detālplānojumiem un precizētu Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008. – 2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005. – 2017. gadam funkcionālā zonējumā noteikto atļauto izmantošanu, atbilstoši teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 21. aprīlim var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV- 2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: dome@babite.lv.

Inga Griezne,

Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja

Pēdējais atjaunošanas datums: 06/03/2017 11:12
atpakaļ