Pirmdiena, 2021. gada 25 . oktobris

Vārda dienas: Beatrise, Beāte

  • -A
  • A
  • +A

Domes sēdes un lēmumi 2017. gadā

2017. gada domes sēdes un lēmumi

Domes sēdes datums Darba kārtība, protokoli, lēmumi un audiofaili Saistošie noteikumi un citi pielikumi
20.12.2017. Darba kārtība

Protokols

Lēmumi

31.§

Babītes novada pašvaldības īpašuma “Doktorāts” Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā, nedzīvojamo telpu un zemes nomas tiesību mutiskas izsoles noteikumi

43.§

Par izmaiņām pašvaldības 25.01.2017. noteikumos Nr.1 „Par amatiem, to klasificēšanu un mēnešalgām pašvaldības iestādēs 2017.gadā”

44§

Noteikumi Nr.5 “Par transportlīdzekļu izmantošanu Babītes novada pašvaldībā”

47.§

Instrukcijas Nr. 1 “Par Babītes novada pašvaldības gada pārskata sagatavošanu” precizēšana

48. §

„Rokasgrāmatas energopārvaldības sistēmas izveidei un ieviešanai Babītes novada pašvaldībā” Procedūras 02 papildinājumi

50.§

SN.21. ar grozījumiem Babītes novada pašvaldības 2017.gada budžetā

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

53.§

Par telpu nomas maksas noteikšanu Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas klases telpām

29.11.2017.

(ārkārtas, Nr.17)

Darba kārtība

Lēmums

Protokols

22.11.2017. Darba kārtība

Protokols

Lēmumi

18.§

Grozījumiem atkritumu apsaimniekošanas maksā

19.§

Babītes novada pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikums (ar grozījumiem)

21.§

Saistošie noteikumi Nr. 3 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām Babītes novadā” (grozījumi)

24.§

25.§

Grozījumi 2017. gada pašvaldības budžetā

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

02.11.2017.

(ārkārtas, Nr.15)

Darba kārtība

Protokols

Lēmumi

25.10.2017. Darba kārtība

Lēmumi

Protokols

22.§

Saistošie noteikumi Nr.15 “Par trūcīgas un maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa noteikšanu Babītes novadā”

23.§

Saistošie noteikumi Nr.16 ” Par Babītes novada pašvaldības pabalstiem ar materiālā stāvokļa izvērtēšanu”

24.§

Saistošie noteikumi Nr.17 “Par Babītes novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas”

25.§

Saistošie noteikumi Nr.18 “Babītes novada pašvaldības sociālie pakalpojumi”

31.§

Noteikumi Nr.4 „Par piemaksu piešķiršanas un materiālās stimulēšanas kārtību Babītes novada pašvaldības administrācijā”

Saistošie noteikumi Nr. 14

Par grozījumu Babītes novada domes 26.05.2010. saistošajos noteikumos Nr.17 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas apriti, aktualizāciju un vienotā digitālā topogrāfiskā plāna uzturēšanas kārtību Babītes novadā”

27.09.2017. Darba kārtība

Protokols

Lēmumi

1.§

Babītes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 10 „Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 24.10.2012. saistošajos noteikumos Nr.21 „Par Babītes novada simboliku”

2.§

Babītes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.11 „Par Babītes novada zīmola izmantošanu”

29.§

Nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles noteikumi

39.§

Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmes apstiprināšanu (Pielikums)

Saistošie noteikumi Nr. 9

Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 2017.gada budžetā

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4. pielikums

5.pielikums

6.pielikums

7.pielikums

23.08.2017. Protokols Lēmumi Darba kārtība 29.§

30.§

31.§

32.§

33.§

34.§

39.§

26.07.2017. Lēmumi Protokols Darba kārtība 21. § Par Babītes novada pašvaldības Administrācijas struktūrvienības nosaukuma maiņu Administrācijas nolikums (ar 26.07.2017. groz.) 24.§ Noteikumi Nr.3 Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 29.09.2011. noteikumos Nr.7 „Par bērnu reģistrācijas kārtību uz vietām Babītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un uzņemšanu tajās” 
28.06.2017. Protokols Lēmumi Darba kārtība 34. § Babītes novada pašvaldības 2016. gada publiskais pārskats 40. § Par izmaiņām ēdināšanas pakalpojuma cenā 42. § Par Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centra nolikuma apstiprināšanu Kulturizglītības centra nolikums 43. § Par Babītes novada pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu Iepirkumu komisijas nolikums 44. § Instrukcija par lietvedības dokumentu sagatavošanas, reģistrēšanas, izpildes un saglabāšanas kārtību Babītes novada pašvaldības Administrācijā Saistošie noteikumi Nr. 6 Par Babītes novada pašvaldības 23.09.2009. saistošo noteikumu Nr.62 „Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Andrejsoni”, kad. Nr. 8048 003 0151, “Darījumu zona”, kad. Nr. 8048 003 0369, “Industriālais parks”, kad. Nr.8048 003 0158, “Jūrmalas iela 3”, kad. Nr. 8048 003 0161, “Sporta halle”, kad. Nr. 8048 003 0368, “Strēles”, kad. Nr. 8048 003 0184, apstiprināšanu” atzīšana par spēku zaudējušiem Saistošie noteikumi Nr. 7 Par Babītes novada pašvaldības 23.09.2009. saistošo noteikumu Nr.81 „Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Kakari”, kad. Nr. 8048 001 0030, “Puķulejas”, kad. Nr. 8048 001 0030, Madaru iela 19, kad. Nr. 8048 001 0401, apstiprināšanu” atzīšana par spēku zaudējušiem
15.06.2017. Protokols Lēmumi Darba kārtība
24.05.2017. Protokols Lēmumi Darba kārtība Saistošie noteikumi Nr. 5 Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 2017.gada budžetā: 1.pielikums 2.pielikums 3.pielikums
26.04.2017. Protokols Lēmums Darba kārtība Lēmums par bezmaksas mācību vietu piešķiršanu Latvijas Starptautiskajā skolā (26.04.2017.) 35. § Par izmaiņām pašvaldības 25.01.2017. noteikumos Nr.1 „Par amatiem, to klasificēšanu un mēnešalgām pašvaldības iestādēs 2017.gadā” (protokols Nr.1, 44.§): Babītes pirmskolas izglītības iestādes amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums un mēnešalgas 2017.gadā Babītes vidusskolas amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums un mēnešalgas 2017.gadā Bāriņtiesas amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums un mēnešalgas 2017.gadā Bibliotēkas amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums un mēnešalgas 2017.gadā Kultūrizglītības centra amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums un mēnešalgas 2017.gadā Babītes mūzikas skolas amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums un mēnešalgas 2017.gadā Pirmsskolas izglītības iestādes „Saimīte” amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums un mēnešalgas 2017.gadā Salas sākumskola amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums un mēnešalgas 2017.gadā 36.§ Par Babītes novada pašvaldības domes 25.01.2017. lēmuma pielikuma precizēšanu (protokols Nr.1, 42.§):  Babītes novada izglītības iestāžu 2017.gada izdevumu tāme uz vienu audzēkni atbilstoši iepriekšējā gada naudas plūsmas izdevumiem Noteikumi Nr. 1 Nomas maksas cenrādis Babītes novada pašvaldības Babītes sporta kompleksā
03.04.2017. (ārkārtas) Protokols  Lēmums Darba kārtība
22.03.2017. Protokols Lēmumi Darba kārtība Par bezmaksas mācībām Latvijas Starptautiskajā skolā  „Atklāta konkursa uz vakanto amatu „Babītes novada pašvaldības Babītes pirmskolas izglītības iestādes vadītājs”” nolikums Saistošie noteikumi nr. 4 Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Babītes novadā
06.03.2017. Darba kārtība Lēmums Protokols
22.02.2017. Nr.3 (ārkārtas) Lēmums Protokols

Darba kārtība

22.02.2017. Nr.2 Protokols Lēmumi

Darba kārtība

29.§

Noteikumi Nr.2 Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagoģisko darbinieku darba samaksai aprēķināšanas un sadales kārtību

35.§

Saistošo noteikumu Nr.4 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Babītes novadā” projekts un paskaidrojuma raksts

25.01.2017. Nr.1 Lēmumi

Darba kārtība

Ziņojums par 2017. gada budžetu (apraksts) Ziņojums par 2016. gada budžetu (attēli) SN3. Par Babītes novada pašvaldības budžetu 2017. gadā 1. pielikums 2. pielikums 3. pielikums 4. pielikums 5. pielikums 6. pielikums 7. pielikums 8. pielikums 9. pielikums Babītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu 2017. gada izdevumu tāme uz vienu audzēkni atbilstoši iepriekšējā gada naudas plūsmas izdevumiem. Babītes novada pašvaldības izglītības iestāžu 2017. gada izdevumu tāme uz vienu audzēkni atbilstoši iepriekšējā gada naudas plūsmas izdevumiem.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Pēdējais atjaunošanas datums: 12/10/2018 10:24
atpakaļ