Pirmdiena, 2021. gada 25 . oktobris

Vārda dienas: Beatrise, Beāte

  • -A
  • A
  • +A

Domes sēdes un lēmumi 2016. gads

 

Domes sēdes datums Dokumentācija  Saistošo noteikumu projekti, paskaidrojuma raksti, pielikumi
21.12.2016.

Darba kārtība

Lēmumi

Protokols

07.12.2016. 

Darba kārtība

Lēmums

Protokols

 Saistošie noteikumi Nr. 22

Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 2016. gada budžetā

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

23.11.2016.

Darba kārtība

Lēmumi

Protokols

 Saistošie noteikumi Nr. 21

Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 2016. gada budžetā

1.pielikums

2.pielikums

3. pielikums

Noteikumi Nr. 6

Babītes novada pašvaldības informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu drošības politika

Noteikumi Nr. 7

Babītes novada pašvaldības informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmas lietošanas noteikumi

Paragrāfs Nr. 33

Par izmaiņām pašvaldības 27.01.2016. noteikumu Nr.1 „Par  amatiem, to klasificēšanu un mēnešalgām pašvaldības iestādēs 2016.gadā” (protokols Nr.1, 38.§)

Babītes novada pašvaldības Babītes pirmskolas izglītības iestādes amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums un mēnešalgas 2016.gadā

Babītes sporta kompleksa amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums un mēnešalgas 2016.gadā

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums un mēnešalgas 2016.gadā

Babītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Saimīte” amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums un mēnešalgas 2016.gadā 

26.10.2016. 

Darba kārtība

Lēmumi

Protokols

 Noteikumi Nr. 5

Inventarizācijas organizēšana un norises kārtība Babītes novada pašvaldībā

Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemes gabala ar nosaukumu „Starpgabals Nr. 3”, kadastra Nr. 80880010153, Salas pagastā, Babītes novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80880010153 izsoles ar pretendentu atlasi noteikumi

Saistošie noteikumi Nr. 19

Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes 07.02.2012. saistošajos noteikumos Nr.3 „ Par pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas pakalpojumu apmaksu no Babītes novada pašvaldības budžeta pirmsskolas izglītības ieguvei privātās pirmsskolas izglītības iestādēs”

28.09.2016.

Darba kārtība

Lēmumi

Protokols

 Saistošie noteikumi Nr. 18

Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 2016.gada budžetā

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

26.§

Babītes novada pašvaldības izglītības iestāžu 2016.gada izdevumu tāme uz vienu audzēkni atbilstoši iepriekšējā gada naudas plūsmas izdevumiem

Babītes novada pašvaldības Babītes vidusskolas amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums un mēnešalgas 2016.gadā

Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centra amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums un mēnešalgas 2016.gadā

24.08.2016. 

Darba kārtība

Lēmumi

Protokols

Saistošie noteikumi Nr. 17

Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 2016.gada budžetā

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

Izmaiņas fotokonkursa “Babītes novads fotogrāfijās” nolikumā

Babītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Saimīte” amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums un mēnešalgas 2016.gadā

Babītes novada pašvaldības Babītes pirmskolas izglītības iestādes amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums un mēnešalgas 2016.gadā

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskola amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums un mēnešalgas 2016.gadā

16.08.2016.

(ārkārtas)

Darba kārtība

Lēmumi

Protokols

27.07.2016.

Darba kārtība

Lēmumi

Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma „Ezeri”- 29, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā atsavināšanas izsoles noteikumi

Noteikumi nr.  4

Par mācību maksu Babītes mūzikas skolā

31.§

Par Babītes novada pašvaldības 25.05.2016. saistošo noteikumu Nr.13 “Grozījumi Babītes novada pašvaldības 24.08.2011. saistošajos noteikumos Nr.16 “ Par ielu tirdzniecību un nodevas apmēru par ielu tirdzniecību Babītes novadā” precizēšanu

Pielikums

Babītes novada pašvaldības Babītes pirmskolas izglītības iestādes amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums un mēnešalgas 2016.gadā

22.06.2016.

Darba kārtība

Lēmumi

Protokols

19.§ pielikumi

3.pielikums

4.pielikums

21.§ pielikums

Babītes novada pašvaldības 2015. gada publiskais pārskats

Saistošie noteikumi nr. 14

Babītes novada pašvaldības 26.05.2010. saistošo noteikumu Nr.16 „Par Babītes novada Salas pagasta nekustamā īpašuma “Ilgas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80880050098 sadali un apbūvi” atzīšana par spēku zaudējušiem

Saistošie noteikumi Nr. 15

Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 2016.gada budžetā

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4. pielikums

01.06.2016.

(ārkārtas)

Darba kārtība

Protokols

25.05.2016.

Darba kārtība

Lēmumi

Saistošie noteikumi Nr. 13

Grozījums Babītes novada pašvaldības 24.08.2011. saistošajos noteikumos Nr.16 „Par ielu tirdzniecību un nodevas apmēru par ielu tirdzniecību Babītes novadā”

Noteikumi Nr. 16

Babītes mūzikas skolas audzēkņu uzņemšanas noteikumi (ar 30.03.2016., protokols Nr. 5., 47.§ un 25.05.2016. grozījumiem, protokols Nr.7, 47.§ )

45.§

Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma – nedzīvojamās ēkas – “Centrālais siltuma punkts” Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra apzīmējums 8048 003 0610 001, nomas tiesību izsoles noteikumi

43.§

Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma „Ezeri”- 29, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā atsavināšanas izsoles noteikumi

49.§

Konkursa „Par Babītes novada pašvaldības finansējuma piešķiršanu 2017.gadā Latvijas simtgadei veltītiem pasākumiem „Es esmu Latvija’’ nolikums

Saistošie noteikumi Nr. 11

Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē

27.04.2016.

Darba kārtība

Lēmumi

Protokols

Kustamās mantas – traktora VTZ 2048A atsavināšanas izsoles noteikumi

Saistošie noteikumi Nr. 8

Par nekustamo īpašumu “Pūķi” zemes vienības, kadastra apzīmējums 80480130092, “Meteņi” zemes vienības, kadastra apzīmējums 80480130091 un “Ūsiņi” zemes vienības, kadastra apzīmējums 80480130090, sadali un apbūvi”, daļā par zemes vienību “Meteņi”, kadastra apzīmējums 80480130091, teritorijā par spēku zaudējušiem

Saistošie noteikumi Nr. 12

Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 2016.gada budžetā

1.pielikums

2.pielikums

32.§

Babītes novada pašvaldības īpašumu izsoles komisijas nolikums

30.03.2016.

Darba kārtība

Lēmumi

Protokols

Saistošie noteikumi Nr. 7

50.§

Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 2016.gada budžetā

1.pielikums

2.pielikums 

47.§

Babītes mūzikas skolas audzēkņu uzņemšanas noteikumi

58.§

Fotokonkursa “Babītes novads fotogrāfijās” nolikums ar 30.03.2016. apstiprinātajām izmaiņām

30.§

Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma „Ezeri”- 29, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā, atsavināšanas izsoles noteikumi

34.§

Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma – nedzīvojamās ēkas – siltuma sadales punkta “Centrālais siltuma punkts” Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra apzīmējums 8048 003 0610 001, nomas tiesību izsoles noteikumi

45.§

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums un mēnešalgas 2016.gadā

57.§

Babītes novada pašvaldības konkursa nolikums par bezmaksas mācībām Latvijas Starptautiskajā skolā

44.§

Kārtība, kādā pieprasa un izlieto Babītes novada pašvaldības budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” līdzekļus

36.§

Pielikums

37.§

Pielikums

18.03.2016.

(ārkārtas)

Darba kārtība

Lēmums

Protokols

24.02.2016.

Darba kārtība

Lēmumi

Protokols

Paragrāfs nr. 2

Par Babītes novada Attīstības programmas 2014. – 2020. gadiem Rīcības un investīciju plāna aktualizēšanu 2016. – 2018. gadiem

Pielikumi:

Teritorijas attīstības rādītāji

Rīcības plāns 2016.-2018.gadam

Paragrāfs nr. 4 (pielikums)

Par adrešu precizēšanu Varkaļos, Salas pagastā, Babītes novadā

Paragarāfs nr. 6 (pielikums)

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Dores”, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra apzīmējums 80480070307

Paragrāfrs nr. 7 (pielikums)

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Ošpriedes”, Salas pagastā, Babītes novadā, kadastra apzīmējums 80880050135

Paragrāfs nr. 10 (pielikums)

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Birutas”, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra apzīmējums 8048 004 0298

Paragrāfs nr. 32 (pielikums)

Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemes gabala „Annas masīvs” Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr. 80480060021, IZSOLES NOTEIKUMI

Paragrāfs nr. 51

Par izmaiņām pašvaldības 27.01.2016. noteikumu Nr.1 „Par amatiem, to klasificēšanu un mēnešalgām pašvaldības iestādēs 2016.gadā” (protokols Nr.1, 38.§) Pielikumos Nr.3 un Nr.6

Pielikums nr. 3:

Babītes novada pašvaldības Babītes vidusskolas amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums un mēnešalgas 2016.gadā

Pielikums nr. 6:

Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centra amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums un mēnešalgas 2016.gadā

Saistošie noteikumi Nr. 3

Babītes novada pašvaldības 23.09.2009. saistošo noteikumu Nr.76 „Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Melbas”, kad. Nr. 8048 008 0072, apstiprināšanu” atzīšana par spēku zaudējušiem

Saistošie noteikumi Nr. 4

Babītes novada pašvaldības 23.09.2009. saistošo noteikumu Nr.76 „Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Līkumi”, kad. Nr. 8048 004 0299, apstiprināšanu” atzīšana par spēku zaudējušiem

Saistošie noteikumi Nr. 5

Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 2016.gada budžetā

1.pielikums

2.pielikums

09.02.2016. (ārkārtas)

Darba kārtība

Protokols

Lēmums

27.01.2016.

Darba kārtība

Lēmumi

Protokols

 Saistošie noteikumi Nr. 25

Grozījumi Babītes novada pašvaldības 07.02.2012. saistošajos noteikumos Nr.3 „Par pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas pakalpojumu apmaksu no Babītes novada pašvaldības budžeta pirmsskolas izglītības ieguvei privātās pirmsskolas izglītības iestādēs

Saistošie noteikumi Nr. 2

Par Babītes novada pašvaldības budžetu 2016.gadā

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5 pielikums

6.pielikums

7.pielikums

8.pielikums

Ziņojums par 2016.gada budžetu

Saistošie noteikumi Nr. 1

Babītes novada pašvaldības 23.09.2009. saistošo noteikumu Nr.19 „Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Jansoni”, kadastra apzīmējums 80480070206 apstiprināšanu” atzīšana par spēku zaudējušiem

41.

Par pašvaldības izglītības iestāžu budžeta izdevumu tāmes apstiprināšanu

42.

Par vidējām izmaksām pirmsskolas izglītības programmā Babītes novada pašvaldības izglītības iestādēs 2016.gadā

Pēdējais atjaunošanas datums: 09/12/2019 13:11
atpakaļ