Pirmdiena, 2021. gada 25 . oktobris

Vārda dienas: Beatrise, Beāte

  • -A
  • A
  • +A

Domes sēdes un lēmumi 2015. gads

 

 
 Domes sēdes datums  Dokumentācija 

 Saistošo noteikumu projekti,
paskaidrojuma raksti, pielikumi

29.12.2015.

(ārkārtas)

Darba kārtība

Protokols

16.12.2015. 

Darba kārtība

Lēmumi

Protokols

Grozījumi 2010.gada 25.augusta noteikumos nr. 15

Nomas maksas cenrādis Babītes novada pašvaldības izglītības iestādēs (ar 16.12.2015. grozījumiem)

Nolikums par materiālo vērtību komisiju (16.12.2015.)

6.§ pielikums

Par adrešu piešķiršanu nekustamajiem īpašumiem detālplānojuma “Jaunzemes”, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, teritorijā

Saistošie noteikumi Nr. 21

Par Babītes novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanu

Saistošie noteikumi Nr. 22

Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu Babītes novadā

Saistošie noteikumi Nr. 23

Grozījumi Babītes novada pašvaldības 22.10.2014. saistošajos noteikumos Nr. 16 “Nodevas par Babītes novada pašvaldības izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un to apliecinātām kopijām”

Saistošie noteikumi Nr. 24

Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 2015.gada budžetā 

1.pielikums

2.pielikums

25.11.2015.

Darba kārtība

Lēmumi

Protokols

Saistošie noteikumi Nr. 19

Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 2015.gada budžetā

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

25.§

Par Babītes novada pašvaldības ielu un autoceļu uzturēšanas klašu ziemas un vasaras sezonai apstiprināšanu

Babītes novada pašvaldības ielu un autoceļu saraksts ar noteiktām uzturēšanas klasēm vasaras un ziemas sezonai

Noteikumi Nr. 12

Par grāmatvedības kārtošanu Babītes novada pašvaldībā

Noteikumi Nr. 13

Par Babītes novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas un kontroles kārtību

28.10.2015.

Darba kārtība

Lēmumi

Protokols

Saistošie noteikumi Nr. 14

Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu Babītes novadā 

Saistošie noteikumi Nr. 15

Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 23.02.2011. saistošajos noteikumos Nr.5 „Par sociālo palīdzību trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām) Babītes novadā” 

Saistošie noteikumi Nr. 16

Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 23.02.2011. saistošajos noteikumos Nr.6 „ Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Babītes novadā ”

Saistošie noteikumi Nr. 17

Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 26.09.2012. saistošajos noteikumos Nr.18 „ Par Babītes novada pašvaldības pabalstiem”

Saistošie noteikumi Nr. 18

Pašvaldības nolikums (ar 28.10.2015. grozījumiem)

23.09.2015.

Darba kārtība

Lēmumi

Protokols

Saistošie noteikumi Nr. 13

Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 2015.gada budžetā

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

Noteikumi Nr. 10

Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Babītes novada pašvaldībā un tās budžeta iestādēs

Noteikumi Nr. 11

Par avansu izsniegšanas un norēķinu iesniegšanas kārtību Babītes novada pašvaldībā

Babītes novada pašvaldības administrācijas nolikums (ar 23.09.2015. izmaiņām)

26.08.2015.

Darba kārtība

Lēmumi

Protokols

29.07.2015.

Darba kārtība

Lēmumi 

Protokols

Saistošie noteikumi Nr. 10

“Lokālplānojums grozījumiem Babītes pagasta teritorijas plānojumā 2008.-2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojumā 2005.-2017. gadam, nekustamo īpašumu „Varavīksnes”, kadastra Nr. 80480070203, „Mežrūķi”, kadastra Nr. 80480070138, Strautmaļu iela 2, kadastra Nr. 80480070825, Strautmaļu iela 4, kadastra Nr. 80480070824 un Strautmaļu iela 6, kadastra Nr. 8048 0070013, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā, teritorijā”

Saistošie noteikumi Nr. 12

Par grozījumu Babītes novada pašvaldības 07.02.2012. saistošajos noteikumos Nr.3 „Par pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas pakalpojumu apmaksu no Babītes novada pašvaldības budžeta pirmsskolas izglītības ieguvei privātās pirmsskolas izglītības iestādēs”

Noteikumi Nr. 9

Par Babītes novada pašvaldības amatpersonu, darbinieku un citu personu komandējumiem

 30.06.2015.

Darba kārtība

Lēmumi

Protokols

Saistošie noteikumi Nr. 8

Par Babītes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.62 „ Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem „Andrejsoni”, kad. Nr. 8048 003 0151, ”Darījumu zona”, kad. Nr. 8048 003 0369, „Industriālais parks”, kad. Nr. 8048 003 0158, „Jūrmalas iela 3”, kad. Nr. 8048 003 0161, „Sporta halle”, kad. Nr. 8048 003 0368, „Strēles”, kad. Nr. 8048 003 0184, apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem nekustamo īpašumu Jaunā ielā 8, kadastra apz. 80480030649 un Hokeja ielā 1, kadastra apz.80480030650 teritorijās

Saistošie noteikumi Nr. 9

Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 2015. gada budžetā

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

 08.06.2015.

Darba kārtība

Lēmumi

Protokols

 
 27.05.2015.

Darba kārtība

Lēmumi

Protokols

Saistošie noteikumi Nr. 6

Babītes novada pašvaldības informācijas tehnoloģiju drošības noteikumi

Saistošie noteikumi Nr. 7

Babītes novada pašvaldības iekšējie datu aizsardzības noteikumi

Saistošie noteikumi Nr. 8

Babītes novada pašvaldības ierobežotas pieejamības informācijas drošības politika

 05.05.2015. Darba kārtība

Lēmumi

Protokols

 
 22.04.2015. Darba kārtība

Lēmumi

Protokols

Saistošie noteikuni Nr. 6

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību

Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr. 7

Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 2015.gada budžetā

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

Noteikumi Nr. 5

Par transportlīdzekļu izmantošanu Babītes novada pašvaldībā

 25.03.2015.

Darba kārtība

Lēmumi

Protokols

Saistošie noteikumi Nr. 1

Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības domes 26.09.2012. saistošajos noteikumos Nr.19 „Par Babītes novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas”

Saistošie noteikumi Nr. 4

Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 17.12.2014. saistošajos noteikumos Nr.20 „Kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi Babītes novadā”

Saistošie noteikumi Nr. 5

Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 23.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.3 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām Babītes novadā”

Par Babītes novada pašvaldības institūciju sniegtajiem maksas pakalpojumiem (ar 25.03.2015.protokols Nr.5, 27.§ grozījumiem.)

Par Babītes novada pašvaldības noteikumu Nr. 4 „Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 23.02.2011. noteikumos Nr.3 „Par Babītes novada pašvaldības institūciju sniegtajiem maksas pakalpojumiem”” apstiprināšanu

 23.03.2015.

Darba kārtība

Lēmums

Protokols

 
 25.02.2015.

Darba kārtība

Lēmumi

Protokols

Saistošie noteikumi Nr. 3

Par bērnu reģistrēšanas un uzņemšanas kārtību 1.klasē Babītes vidusskolā

Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 19

Par Babītes novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas

28.01.2015. Darba kārtība

Lēmumi

Protokols

Saistošie noteikumi Nr. 2

Par Babītes novada pašvaldības budžetu 2015. gadā

A. Ences ziņojums par 2015. gada budžetu

1. pielikums 

2. pielikums

3. pielikums

4. pielikums

5. pielikums

6. pielikums

7. pielikums

8. pielikums

Saistošie noteikumi Nr. 20

Kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi Babītes novadā

Pielikums 10.§

Rīcības plāns 2015.-2017.gadam

05.01.2015

Darba kārtība

Lēmumi

Protokols

[:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 02/04/2020 14:30
atpakaļ