2017. gada 22 . augustā

Vārda dienas: Everts, Rudīte

  • -A
  • A
  • +A

Domes sēdes un lēmumi

Babītes novada pašvaldības domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša ceturtajā trešdienā plkst. 14.00

Arhīvs:


Nākamā domes sēde notiks 23. augustā Babītes novada pašvaldības administrācija ēkā –  Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, vai citā iepriekš noteiktā vietā. Tālrunis: 67914650 (sekretāre).

2017. gada domes sēdes un lēmumi

Domes sēdes datums Darba kārtība, protokoli, lēmumi, audiofaili Saistošie noteikumi, paskaidrojuma raksti, pielikumi
23.08.2017. Darba kārtība
26.07.2017. Lēmumi

Protokols

Darba kārtība

21. §

Par Babītes novada pašvaldības Administrācijas struktūrvienības nosaukuma maiņu

Administrācijas nolikums (ar 26.07.2017. groz.)

24.§

Noteikumi Nr.3 Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 29.09.2011. noteikumos Nr.7 „Par bērnu reģistrācijas kārtību uz vietām Babītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un uzņemšanu tajās” 

28.06.2017. Protokols

Lēmumi

Darba kārtība

34. §

Babītes novada pašvaldības 2016. gada publiskais pārskats

40. §

Par izmaiņām ēdināšanas pakalpojuma cenā

42. §

Par Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centra nolikuma apstiprināšanu

Kulturizglītības centra nolikums

43. §

Par Babītes novada pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu

Iepirkumu komisijas nolikums

44. §

Instrukcija par lietvedības dokumentu sagatavošanas, reģistrēšanas, izpildes un saglabāšanas kārtību Babītes novada pašvaldības Administrācijā

Saistošie noteikumi Nr. 6

Par Babītes novada pašvaldības 23.09.2009. saistošo noteikumu Nr.62 „Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Andrejsoni”, kad. Nr. 8048 003 0151, “Darījumu zona”, kad. Nr. 8048 003 0369, “Industriālais parks”, kad. Nr.8048 003 0158, “Jūrmalas iela 3”, kad. Nr. 8048 003 0161, “Sporta halle”, kad. Nr. 8048 003 0368, “Strēles”, kad. Nr. 8048 003 0184, apstiprināšanu” atzīšana par spēku zaudējušiem

Saistošie noteikumi Nr. 7

Par Babītes novada pašvaldības 23.09.2009. saistošo noteikumu Nr.81 „Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Kakari”, kad. Nr. 8048 001 0030, “Puķulejas”, kad. Nr. 8048 001 0030, Madaru iela 19, kad. Nr. 8048 001 0401, apstiprināšanu” atzīšana par spēku zaudējušiem

15.06.2017. Protokols

Lēmumi

Darba kārtība

24.05.2017. Protokols

Lēmumi

Darba kārtība

Saistošie noteikumi Nr. 5 Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 2017.gada budžetā:

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

26.04.2017. Protokols

Lēmums

Darba kārtība

Lēmums par bezmaksas mācību vietu piešķiršanu Latvijas Starptautiskajā skolā (26.04.2017.)

35. §

Par izmaiņām pašvaldības 25.01.2017. noteikumos Nr.1 „Par amatiem, to klasificēšanu un mēnešalgām pašvaldības iestādēs 2017.gadā” (protokols Nr.1, 44.§):

Babītes pirmskolas izglītības iestādes amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums un mēnešalgas 2017.gadā

Babītes vidusskolas amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums un mēnešalgas 2017.gadā

Bāriņtiesas amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums un mēnešalgas 2017.gadā

Bibliotēkas amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums un mēnešalgas 2017.gadā

Kultūrizglītības centra amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums un mēnešalgas 2017.gadā

Babītes mūzikas skolas amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums un mēnešalgas 2017.gadā

Pirmsskolas izglītības iestādes „Saimīte” amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums un mēnešalgas 2017.gadā

Salas sākumskola amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums un mēnešalgas 2017.gadā

36.§

Par Babītes novada pašvaldības domes 25.01.2017. lēmuma pielikuma precizēšanu (protokols Nr.1, 42.§): 

Babītes novada izglītības iestāžu 2017.gada izdevumu tāme uz vienu audzēkni atbilstoši iepriekšējā gada naudas plūsmas izdevumiem

Noteikumi Nr. 1

Nomas maksas cenrādis Babītes novada pašvaldības Babītes sporta kompleksā

03.04.2017. (ārkārtas) Protokols 

Lēmums

Darba kārtība

22.03.2017. Protokols

Lēmumi

Darba kārtība

Par bezmaksas mācībām Latvijas Starptautiskajā skolā  „Atklāta konkursa uz vakanto amatu „Babītes novada pašvaldības Babītes pirmskolas izglītības iestādes vadītājs”” nolikums

Saistošie noteikumi nr. 4 Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Babītes novadā

06.03.2017. Darba kārtība

Lēmums

Protokols

22.02.2017. Nr.3 (ārkārtas) Lēmums

Protokols

Darba kārtība

22.02.2017. Nr.2 Protokols

Lēmumi

Darba kārtība

 Saistošo noteikumu Nr.4 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Babītes novadā” projekts un paskaidrojuma raksts
25.01.2017. Nr.1 Lēmumi

Darba kārtība

Ziņojums par 2017. gada budžetu (apraksts)

Ziņojums par 2016. gada budžetu (attēli)

SN3. Par Babītes novada pašvaldības budžetu 2017. gadā

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4. pielikums

5. pielikums

6. pielikums

7. pielikums

8. pielikums

9. pielikums

Babītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu 2017. gada izdevumu tāme uz vienu audzēkni atbilstoši iepriekšējā gada naudas plūsmas izdevumiem.

Babītes novada pašvaldības izglītības iestāžu 2017. gada izdevumu tāme uz vienu audzēkni atbilstoši iepriekšējā gada naudas plūsmas izdevumiem.

Pēdējais atjaunošanas datums: 18/08/2017 13:43
atpakaļ