Trešdiena, 2020. gada 02 . decembris

Vārda dienas: Meta, Sniedze

  • -A
  • A
  • +A

Domes sēdes un lēmumi

Babītes novada pašvaldības domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša ceturtajā trešdienā plkst. 14.00 Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā –  Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, vai citā iepriekš noteiktā vietā, Tālrunis: 67914650 (sekretāre).

2020. GADS

Domes sēdes datums Darba kārtība, protokoli, lēmumi, audiofaili Saistošie noteikumi, paskaidrojuma raksti, pielikumi
25.11.2020. Darba kārtība

Protokols

28.10.2020. Darba kārtība

Protokols

 

35.§

Babītes novada pašvaldības Administratīvās inspekcijas nolikums

37.§

Babītes novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikums

39.§

SN Nr.15 “Par grozījumu Babītes novada pašvaldības 2020.gada 22.jūlija saistošajos noteikumos Nr.13 “Babītes novada pašvaldības nolikums”apstiprināšanu”

23.09.2020.

plkst. 14.00

Darba kārtība

Protokols

21.§

Babītes vidusskolas nolikums

30.§

SN Nr.14 “Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 2020.gada budžetā”

 

17.09.2020.

plkst. 9.30

ārkārtas

Darba kārtība

Lēmums

Protokols

 

16.09.2020.

plkst. 8.30

ārkārtas

Darba kārtība

Protokols

10.09.2020.

plkst. 9.00

Darba kārtība

Protokols

Lēmumi

 

26.08.2020.

plkst. 14.00

Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centrā

Darba kārtība

Protokols

Lēmumi

38.§

Par SN Nr. 11 „Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Babītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” precizēšanu

31.§

Cenrādis Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centra un filiāles “Vietvalži” Salas pagastā kultūras pasākumu ieejas biļešu iegādei (01.09.2020.)

29.07.2020.

domes ārkārtas sēde

notiks attālināti

 

Protokols

Rīkojums par Babītes novada pašvaldības domes ārkārtas sēdi

Darba kārtība

 

22.07.2020.

Protokols


Darba kārtība

45.§

Saistošie noteikumi Nr. 13 Babītes novada pašvaldības nolikums

 

 

07.07.2020.

domes ārkārtas sēde

Darba kārtība

Lēmumi

Protokols

 

4.§

Mārupes novada un Babītes novada pašvaldību Finanšu komisijas nolikums

17.06.2020. Darba kārtība

Lēmumi

Protokols

 

 

 

38.§

Projekts “Saistošie noteikumi par bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Babītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs

29.§

2019. gada Babītes novada pašvaldības Publiskais pārskats

39.§

Babītes novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikums

33.§

Par grāmatvedības uzskaites kārtību Babītes novada pašvaldībā

27.05.2020.

domes ārkārtas sēde

 

Darba kārtība

Lēmumi

Protokols

27.05.2020.

 

Darba kārtība

Lēmumi

Protokols

 

2.§

Nolikums par Babītes novada pašvaldības apbalvojumiem

27.§

Noteikumi Nr.9 “Babītes novada pašvaldības kapitālsabiedrības un kapitālu daļu pārvaldības noteikumi”

14.05.2020.

domes ārkārtas sēde

 

Darba kārtība

Protokols

Pielikums protokolam Nr. 8

Lēmumi

1.§

Babītes novada pašvaldības domes 2020. gada 14.maija lēmums “Par saistošo noteikumu Nr.9 “Par Babītes novada pašvaldības 22.01.2020. saistošo noteikumu Nr.1  “Babītes novada teritorijas plānojums, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā” apstiprināšanu

 

 

29.04.2020.

30.02.2020.

1.daļa – 29.04.2020.

Protokols

 

2.daļa – 30.04.2020.

Darba kārtība

Protokols

Lēmumi

 

41.§

Audzēkņu uzņemšanas noteikumi Babītes mūzikas skolā

14.04.2020.

domes ārkārtas sēde

 

Darba kārtība

Protokols

Lēmumi

1.§

Saistošie notiekumi Nr.8 “Grozījumi Babītes novada pašvaldības 2017. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 16 “Par Babītes novada pašvaldības pabalstiem ar materiālā stāvokļa izvērtēšanu” 

02.04.2020.  

Darba kārtība 

Protokols

Lēmumi

 

1.§

Projektu konkursa “Ģimenei. Videi. Izaugsmei Babītes novadā” nolikums

31.§

Babītes novada pašvaldības konkursa nolikums par bezmaksas mācībām Latvijas Starptautiskajā skolā

33.§

Saistošie noteikumi Nr.7 “Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 2020.gada budžetā

26.03.2020.

domes ārkārtas sēde

 

Darba kārtība

Protokols

Lēmums

1.§

Saistošie noteikumi Nr.5 “Grozījumi Babītes novada pašvaldības 23.08.2017. saistošajos noteikumos Nr.9 “Babītes novada pašvaldības nolikums”

20.§

Rīcības plāns 2020.-2022.gadam

 

26.02.2020.

Darba kārtība

Protokols

Lēmumi

 

37.§

Iekšējās trauksmes celšanas kārtības noteikumi

38.§

Babītes novada pašvaldībai piederošo 2/5 domājamo daļu nekustamā īpašuma, Straupes-Dāv-Kaspari, Straupciemā, Salas pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr.8088 009 0035, apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. 8088 009 0035, 4813 m2 platībā IZSOLES AR PRETENDENTU ATLASI NOTEIKUMI

22.01.2020. Darba kārtība

Protokols

Lēmumi

 

28.§

Saistošie noteikumi Nr.2 “Par Babītes novada pašvaldības budžetu 2020.gadā”

Paskaidrojuma raksts

24.§

Grozījumi noteikumos Nr. 10 “Kārtība, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Babītes vidusskolā'”

18.§

Babītes novada pašvaldības Nekustamo īpašumu novērtēšanas komisijas nolikums

15.§

Babītes novada pašvaldības dzīvojamās mājas “Mildas” iekšējās kārtības noteikumi

29.§

Grozījumi noteikumos Nr. 13 “Par Babītes novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas un kontroles kārtību

 

09.01.2020.

domes ārkārtas sēde

 

Protokols

Lēmums

Darba kārtība

Pēdējais atjaunošanas datums: 02/12/2020 11:54
atpakaļ