Sestdiena, 2019. gada 19 . oktobris

Vārda dienas: Drosma, Drosmis, Elīna

  • -A
  • A
  • +A

Pakalpojumi

 ep_150x150e-adrese

Atbildīgais

Pakalpojuma nosaukums

Veidlapas

Apraksts

IZPILDDIREKTORE

Publisku pasākumu saskaņošana (atļauja)

 Iesniegums

 www.latvija.lv

 e-inets_22x22px_feb15

Atļauja tirdzniecībai publiskās vietās

 Iesniegums

www.latvija.lv  e-inets_22x22px_feb15

Atļaujas izsniegšana tirdzniecības organizēšanai publiskās vietās

 Iesniegums

www.latvija.lv 

 e-inets_22x22px_feb15

Koku ciršanas saskaņošanas komisija

Ārpus meža augošu koku ciršanas atļauja 

 Iesniegums

 www.latvija.lv

 Administrācija

Kultūrizglītības centra vadītājs

Kultūras pasākumu organizēšana

 

www.kulturaskarte.lv

Sabiedrisko attiecību speciālists

Reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošana pašvaldības stendos

latvija.lv

Sabiedrisko attiecību speciālists

Babītes novada zīmola izmantošanas atļauja

Iesniegums – izstrādājumi

Iesniegums – pasākumi

babite.lv
Sabiedrisko attiecību speciālists  Pašvaldības apbalvojuma piešķiršana latvija.lv

Finanšu komiteja kopā ar

Babītes sporta kompleksa amatpersonām

Par finansiālo atbalstu sportam Babītes novadā (nolikums)

Iesniegums

KANCELEJA

Iesniegums

Izrakstu, norakstu un kopiju izsniegšana no arhīva fondos esošajiem dokumentiem

Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora iekšējo normatīvo aktu un rīkojumu norakstu, izrakstu, kopiju izsniegšana

Domes sēžu protokolu izrakstu izsniegšana

Sarakstes dokumentu kopiju izsniegšana no lietvedībā esošajiem dokumentiem

Licences un licences kartītes izsniegšana pasažieru pārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem pašvaldības teritorijā

Dokumentu pieņemšana par pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanu

Iesniegums

Dokumentu pieņemšana par zemes iegūšanu īpašumā

Iesniegums

Izglītības darba speciāliste

Izziņas sagatavošana par bērna reģistrāciju rindā uz vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē

Iesniegums
Pieteikumu reģistrācija pašvaldības  pirmsskolas izglītības iestāžu rindās Iesniegums Lasīt vairāk >>
Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana privātām pirmsskolas izglītības iestādēm Iesniegums Lasīt vairāk >>
Līdzfinansējuma piešķiršana vispārējās izglītības programmas apguvei privātā vispārējās izglītības iestādē Iesniegums  Lasīt vairāk >>
Līdzfinansējuma piešķiršana bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanai Iesniegums (vecākiem)

Iesniegums (reģistrācijai Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā pašvaldībā)

Pašvaldības līgums ar bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju (pdf)

Lasīt vairāk>> 

Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālists

Personas dzīvesvietas deklarēšana

Personas dzīvesvietas deklarēšanu iespējams veikt klātienē pašvaldībā (apraksts >>) vai arī portālā: www.latvija.lv

 e-inets_22x22px_feb15

Deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšana, pamatojoties uz pašvaldības domes lēmumu 

www.latvija.lv

Deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšana, pamatojoties uz tiesas spriedumu

www.latvija.lv

Izziņa par personas dzīvesvietu

www.latvija.lv

FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS DAĻA

Skolēnu transporta izdevumu kompensācijas

Iesniegums www.latvija.lv

Nekustamā īpašuma speciālists

Babītes novada pašvaldībai piederošās un piekrītošās neapbūvētās zemes iznomāšana ģimenes (sakņu) dārzam

E-pakalpojums (epakalpojumi.lv):

  • Mani nomas līgumi, rēķini, maksājumi

Pakalpojuma apraksts: www.latvija.lv

  e-inets_22x22px_feb15

Nodokļu administrators

Informācijas par aprēķināto un samaksāto nekustamā īpašuma nodokli sniegšana nodokļu maksātājam

Izziņa vai informatīva vēstule par nekustamā īpašuma nodokli

Konsultēšana pašvaldības administrējamo nodokļu jautājumos

Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu nosūtīšana (vienreiz gadā)

 

Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu iespējams veikt arī portālā www.latvija.lv

 e-inets_22x22px_feb15

Atvieglojuma piešķiršana atbilstoši saistošajiem noteikumiem

Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina atvieglojuma saņemšanu

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes aprēķins (LAD dati) Iesniegums par atkārtotu lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsekošanu
Nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīga izpilde Iesniegums samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanai

DZIMTSARAKSTU NODAĻA

Dzimšanas reģistrācija (dzimšanas fakta reģistrēšana)

www.latvija.lv

Ar īpašu dāvanu no lidostas “Rīga” tiek sveikti 2019. gadā dzimušie Babītes novada bērni

Laulības reģistrācija

www.latvija.lv

Baznīcā noslēgtas laulības reģistrācija

Laulības jubilejas ceremonijas organizēšana

www.latvija.lv

Novada iedzīvotāju sveikšana laulības jubilejās – zelta un dimanta kāzās

Ceremoniju var pieteikt laulātais pāris, ģimene vai tuvinieki – brīvā formā. Lūgums par kāzu jubileju informēt Dzimtsarakstu nodaļu iepriekš. Piesakot ir iespēja apsveikumu publicēt arī pašvaldības informatīvajā izdevumā “Babītes Ziņas”

Miršanas reģistrācija (miršanas fakta reģistrācija)

www.latvija.lv;
Informācija par mirušu cilvēku apbedīšanu Latvijā

Vārda, uzvārda maiņa

www.latvija.lv

Tautības maiņa

www.latvija.lv

Civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu labošana, papildināšana, atjaunošana un anulēšana

www.latvija.lv

Civilstāvokļa akta reģistrāciju apliecinošu dokumentu atkārtota izsniegšana, arhīva dokumentu kopiju apstiprināšana un izsniegšana

www.latvija.lv

Teritorijas plānotāji

Zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšana

Iesniegums zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanai

www.latvija.lv

Zemes ierīcības projekta apstiprināšana

Iesniegums zemes ierīcības projekta apstiprināšanai

Adreses piešķiršana

Iesniegums adreses piesķiršanai

www.latvija.lv

Detālplānojuma izstrādes uzsākšana

Iesniegums detālplānojuma izstrādes uzsākšanai

www.latvija.lv

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšana vai maiņa

Iesniegums nekustamā īpašuma lietošanas mērķa piešķiršanai vai maiņai

www.latvija.lv

Izziņa par zemesgabala plānoto izmantošanu atbilstoši teritorijas plānojumam

Iesniegums par teritorijas atļauto izmantošanu

www.latvija.lv

Babītes novada pašvaldībai piederošās un piekrītošās neapbūvētās zemes iznomāšana ģimenes (sakņu) dārzam

Ceļu būvinženiere

Būvprojektu tehnisko noteikumu, īpašo noteikumu un pieslēgšanās tehnisko noteikumu izsniegšana

 

Atļauja braukšanai pa pašvaldības ceļiem ar transporta līdzekļiem, transporta līdzekļu sastāviem un mehānismiem, kuru kopējā faktiskā masa pārsniedz ceļam noteiktos ierobežojumus

 

www.latvija.lv

PLĀNOŠANAS UN BŪVNIECĪBAS DAĻA

Būvniecības iecere (Būvniecības iesniegums ēkām; Būvniecības iesniegums inženierbūvēm; Paskaidrojuma raksts ēkām; Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai; Paskaidrojuma raksts ēkas vai tās daļas lietošanas veida maiņai bez pārbūves; Apliecinājuma karte ēkas vai tās daļas vienkāršai atjaunošanai; Ēkas fasādes apliecinājuma karte; Paskaidrojuma raksts inženierbūvēm; Apliecinājuma karte inženierbūvēm)  https://bis.gov.lv/bisp/
Projektēšanas nosacījumu izpilde (Projektēšanas nosacījumu izpilde būvatļaujā)  https://bis.gov.lv/bisp/

BŪVNIECĪBAS KON TROLES DAĻA

Iepriekšējs paziņojums par būvdarbu veikšanu  visas veidlapas  https://bis.gov.lv/bisp/
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde (Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde būvatļaujā; Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē)  visas veidlapas https://bis.gov.lv/bisp/
Būvdarbu pabeigšana (Būvdarbu pabeigšana ar atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē; Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai; Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai; Apliecinājums par ēkas nojaukšanu; Apliecinājums par inženierbūves nojaukšanu)  visas veidlapas https://bis.gov.lv/bisp/

SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS DAĻA

Sabiedriskās kārtības un iedzīvotāju drošības nodrošināšana

 

 

 Bāriņtiesa

BĀRIŅTIESA

Adopcija

 

www.latvija.lv

 

Adopcija – brāļu un māsu šķiršana

 

www.latvija.lv

 

Aizgādnība/rīcībnespējīgo personu interešu aizstāvība

 

www.latvija.lv

 

Apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai un aizbildņu apliecību izsniegšana

 

www.latvija.lv

 

Aizbildnība (ārpusģimenes aprūpe)

 

www.latvija.lv

 

Audžuģimene (ārpusģimenes aprūpe )

 

www.latvija.lv

 

Bērna ārpusģimenes aprūpes koordinēšana ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā

 

www.latvija.lv

 

Apliecinājuma izdarīšana un citu uzdevumu pildīšana

 

www.latvija.lv

 

Atzinuma sniegšana pēc tiesas pieprasījuma

 

www.latvija.lv

 

Bērna aprūpes tiesību atņemšana un atjaunošana, prasības sniegšana tiesā bērna aizgādības tiesību atņemšanai vecākiem

 

www.latvija.lv

 

Bērna personisko interešu aizstāvība attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām

 

www.latvija.lv

 

Mantisko interešu aizsardzība

 

www.latvija.lv

 

Domstarpību izšķiršana bērnu tiesību aizsardzībā (Vecāku domstarpību izšķiršana)

 

www.latvija.lv

Sociālais dienests

SOCIĀLAIS DIENESTS

Uzziņas un konsultācijas

Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs 

Iesniegums  Iztikas līdzekļu deklarācija

Īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām

Iesniegums

Iztikas līdzekļu deklarācija

www.latvija.lv

Ģimenes asistenta pakalpojums

Iesniegums

Iztikas līdzekļu deklarācija

www.latvija.lv

 

Izziņa par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes/ personas statusa piešķiršanu

Iesniegums

 Iztikas līdzekļu deklarācija

 www.latvija.lv

 

Pamatpabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai

Iesniegums

 Iztikas līdzekļu deklarācija

 www.latvija.lv

 

Pabalsti mājoklim

Iesniegums

Iztikas līdzekļu deklarācija

 

www.latvija.lv

 

Pabalsts bērnu ēdināšanai pirmsskolas un vispārizglītojošās izglītības iestādēs

 Iesniegums

 Iztikas līdzekļu deklarācija

 

www.latvija.lv

 

Pabalsts skolas mācību līdzekļu iegādei

 Iesniegums

 Iztikas līdzekļu deklarācija

 

www.latvija.lv

 

Apbedīšanas pabalsts

 Iesniegums

www.latvija.lv

 

Pabalsts veselības aprūpei

 Iesniegums

 Iztikas līdzekļu deklarācija

www.latvija.lv

 

Pabalsts neparedzētiem gadījumiem, ja cilvēks nespēj apmierināt savas

pamatvajadzības

 Iesniegums

 Iztikas līdzekļu deklarācija

www.latvija.lv

 

Pakalpojums “Aprūpe mājās”

 Iesniegums

 Iztikas līdzekļu deklarācija

www.latvija.lv

 

Materiāls pabalsts specializētā transporta pakalpojumu segšanai

 Iesniegums

 Iztikas līdzekļu deklarācija

www.latvija.lv

 

Vienreizējs pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā  

 Iesniegums

www.latvija.lv

 

Vienreizējs materiāls pabalsts ģimenēm par bērnu, kuram ir noteikta invaliditāte, un bērnu, kam ir celiakija

 Iesniegums

www.latvija.lv

 

Pabalsts sociālo garantiju nodrošināšanai pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās

 Iesniegums

 

www.latvija.lv

 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums sociālās rehabilitācijas institūcijā

 Iesniegums

 Iztikas līdzekļu deklarācija

www.latvija.lv

 

Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums

 Iesniegums

 Iztikas līdzekļu deklarācija

www.latvija.lv

Sociālo dzīvojamo telpu īre

Iesniegums

Iztikas līdzekļu deklarācija

Pabalsts personām pēc atbrīvošanas no soda izciešanas vietām

 Iesniegums

www.latvija.lv

Pabalsts audžuģimenei

 Iesniegums

www.latvija.lv

Pabalsts ārkārtas situācijās

 Iesniegums

www.latvija.lv

Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai

 Iesniegums

 Iztikas līdzekļu deklarācija

www.latvija.lv

Pabalsts pārtikas iegādei

 Iesniegums

 Iztikas līdzekļu deklarācija

www.latvija.lv

Pabalsts ceļa izdevumiem

Iesniegums

Ergoterapeita pakalpojums

Psihologa pakalpojums

Fizioterapeita pakalpojums

Pārējās pašvaldības iestādes

BABĪTES VIDUSSKOLA

Pamatizglītība, vispārējā vidējā izglītība

www.latvija.lv

SALAS SĀKUMSKOLA

Pirmsskolas (2 – 6 g.v.) un vispārējās pamata izglītības iegūšana (1. – 6. klasei)

 

www.latvija.lv

BABĪTES PII

Pirmsskolas audzināšana

 

www.latvija.lv

PII „SAIMĪTE”

Pirmsskolas audzināšana

 

www.latvija.lv

BABĪTES MŪZIKAS SKOLA

Profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas īstenošana

Iesnieguma veidlapa jauno audzēkņu uzņemšanai

Iesnieguma veidlapa mācību turpināšanai interešu izglītības programmā

www.latvija.lv

BIBLIOTĒKA

Bibliotēkas lietotāju piereģistrēšana, konsultēšana, lasītavas pakalpojumi, grāmatu un periodikas izsniegšana lasīšanai mājās

 

www.latvija.lv

 

Informācijas tehnoloģiju un interneta lietošana, informācijas izdruka no datora, kserokopiju izgatavošana

 

www.latvija.lv

BABĪTES SPORTA KOMPLEKSS

Peldbaseinu un sporta zāļu izmantošana un telpu īre

 

www.babite.lv


Saistītie dokumenti 

ValstsInterneta e burts Suitu faktura - Copy

Pēdējais atjaunošanas datums: 30/07/2019 14:23
atpakaļ