Piektdiena, 2021. gada 05 . marts

Vārda dienas: Aurora, Austra

  • -A
  • A
  • +A

Pakalpojumi

Nr.

Atbildīgais

Pakalpojuma nosaukums

Veidlapas

Apraksts

 

1.

Izpilddirektore

Publisku pasākumu saskaņošana (atļauja)

Iesniegums

www.latvija.lv

 e-inets_22x22px_feb15
2.  

Atļauja tirdzniecībai publiskās vietās

Iesniegums

www.latvija.lv  e-inets_22x22px_feb15
3.  

Atļaujas izsniegšana tirdzniecības organizēšanai publiskās vietās

Iesniegums

www.latvija.lv 

 e-inets_22x22px_feb15

4.

Koku ciršanas saskaņošanas komisija

Ārpus meža augošu koku ciršanas atļauja 

Iesniegums

www.latvija.lv

 

 

 Administrācija

1.

Kultūrizglītības centra vadītājs

Kultūras pasākumu organizēšana

 

www.kulturaskarte.lv

 

2.

Sabiedrisko attiecību speciālists

Reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošana pašvaldības stendos

  latvija.lv  

3.

Sabiedrisko attiecību speciālists

Babītes novada zīmola izmantošanas atļauja

Iesniegums – izstrādājumi

Iesniegums – pasākumi

babite.lv  
4. Sabiedrisko attiecību speciālists  Pašvaldības apbalvojuma piešķiršana Iesnieguma veidlapa – I pakāpes apbalvojumam 

Iesnieguma veidlapa – II pakāpes apbalvojumam 

latvija.lv  

5.

Finanšu komiteja kopā ar

Babītes sporta kompleksa amatpersonām

Par finansiālo atbalstu sportam Babītes novadā (nolikums)

Iesniegums

   

6.

Kanceleja

 

Iesniegums

   
7.  

Izrakstu, norakstu un kopiju izsniegšana no arhīva fondos esošajiem dokumentiem

     
8.  

Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora iekšējo normatīvo aktu un rīkojumu norakstu, izrakstu, kopiju izsniegšana

     
9.  

Domes sēžu protokolu izrakstu izsniegšana

     
10.  

Sarakstes dokumentu kopiju izsniegšana no lietvedībā esošajiem dokumentiem

     
11.  

Licences un licences kartītes izsniegšana pasažieru pārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem pašvaldības teritorijā

     
12.  

Dokumentu pieņemšana par pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanu

Iesniegums

   
13.  

Dokumentu pieņemšana par zemes iegūšanu īpašumā

Iesniegums  

14.

Izglītības darba speciāliste

Izziņas sagatavošana par bērna reģistrāciju rindā uz vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē

Iesniegums    
15.   Pieteikumu reģistrācija pašvaldības  pirmsskolas izglītības iestāžu rindās Iesniegums Lasīt vairāk >  
16.   Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana privātām pirmsskolas izglītības iestādēm Iesnieguma veidlapa (doc) Lasīt vairāk >  
17.   Līdzfinansējuma piešķiršana vispārējās izglītības programmas apguvei privātā vispārējās izglītības iestādē Iesnieguma veidlapa (doc) Lasīt vairāk >  
18.   Līdzfinansējuma piešķiršana bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanai Iesniegums (vecākiem)

Iesniegums (reģistrācijai Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā pašvaldībā)

Līgums par Babītes novada pašvaldības līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam

 

Lasīt vairāk>

 

19.

Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālists

Personas dzīvesvietas deklarēšana

 

Personas dzīvesvietas deklarēšanu iespējams veikt klātienē pašvaldībā (apraksts >) vai arī portālā: www.latvija.lv

 

 e-inets_22x22px_feb15
20.  

Deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšana, pamatojoties uz pašvaldības domes lēmumu 

 

www.latvija.lv

 
21.  

Deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšana, pamatojoties uz tiesas spriedumu

 

www.latvija.lv

 
22.  

Izziņa par personas dzīvesvietu

 

www.latvija.lv

 

23.

Finanšu un grāmatvedības daļa

Skolēnu transporta izdevumu kompensācijas

Iesniegums www.latvija.lv  

24.

Nekustamā īpašuma speciālists

Babītes novada pašvaldībai piederošās un piekrītošās neapbūvētās zemes iznomāšana ģimenes (sakņu) dārzam

  E-pakalpojums (epakalpojumi.lv):Mani nomas līgumi, rēķini, maksājumi

Pakalpojuma apraksts: www.latvija.lv

  e-inets_22x22px_feb15

25.

Nodokļu administrators

Informācijas par aprēķināto un samaksāto nekustamā īpašuma nodokli sniegšana nodokļu maksātājam

     
26.  

Izziņa vai informatīva vēstule par nekustamā īpašuma nodokli

     
27.  

Konsultēšana pašvaldības administrējamo nodokļu jautājumos

     
28.  

Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu nosūtīšana (vienreiz gadā)

 

Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu var veikt arī portālā www.latvija.lv

 e-inets_22x22px_feb15
29.  

Atvieglojuma piešķiršana atbilstoši saistošajiem noteikumiem

Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina atvieglojuma saņemšanu

   
30.   Lauksaimniecībā izmantojamās zemes aprēķins (LAD dati) Iesniegums par atkārtotu lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsekošanu    
31.   Nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīga izpilde Iesniegums samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanai    

32.

Dzimtsarakstu nodaļa

Dzimšanas reģistrācija (dzimšanas fakta reģistrēšana)

 

www.latvija.lv

Ar īpašu dāvanu no lidostas “Rīga” tiek sveikti 2019. gadā dzimušie Babītes novada bērni

 
33.  

Laulības reģistrācija

 

www.latvija.lv

 
34.  

Baznīcā noslēgtas laulības reģistrācija

     
35.  

Laulības jubilejas ceremonijas organizēšana

 

www.latvija.lv

 
36.  

Novada iedzīvotāju sveikšana laulības jubilejās – zelta un dimanta kāzās

Ceremoniju var pieteikt laulātais pāris, ģimene vai tuvinieki – brīvā formā. Laicīgi informējot Dzimtsarakstu nodaļu, Babītes novada pašvaldība publicē apsveikumu kāzu jubilejā  informatīvajā izdevumā “Babītes Ziņas”.  
37.  

Miršanas reģistrācija (miršanas fakta reģistrācija)

 

www.latvija.lv;
Informācija par mirušu cilvēku apbedīšanu Latvijā

 
38.  

Vārda, uzvārda maiņa

 

www.latvija.lv

 
39.  

Tautības maiņa

 

www.latvija.lv

 
40.  

Civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu labošana, papildināšana, atjaunošana un anulēšana

 

www.latvija.lv

 
41.  

Civilstāvokļa akta reģistrāciju apliecinošu dokumentu atkārtota izsniegšana, arhīva dokumentu kopiju apstiprināšana un izsniegšana

 

www.latvija.lv

 

42.

Teritorijas plānotāji

       
43.  

Zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšana

Iesniegums zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanai

www.latvija.lv

 
44.  

Zemes ierīcības projekta apstiprināšana

Iesniegums zemes ierīcības projekta apstiprināšanai    
45.  

Adreses piešķiršana

Iesniegums adreses piesķiršanai

www.latvija.lv

 
46.  

Detālplānojuma izstrādes uzsākšana

Iesniegums detālplānojuma izstrādes uzsākšanai

www.latvija.lv

 
47.  

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšana vai maiņa

Iesniegums nekustamā īpašuma lietošanas mērķa piešķiršanai vai maiņai

www.latvija.lv

 
48.  

Izziņa par zemesgabala plānoto izmantošanu atbilstoši teritorijas plānojumam

Iesniegums par teritorijas atļauto izmantošanu

www.latvija.lv

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16525

 
49.  

Babītes novada pašvaldībai piederošās un piekrītošās neapbūvētās zemes iznomāšana ģimenes (sakņu) dārzam

     

50.

Ceļu būvinženiere

Būvprojektu tehnisko noteikumu, īpašo noteikumu un pieslēgšanās tehnisko noteikumu izsniegšana

     
51.  

Atļauja braukšanai pa pašvaldības ceļiem ar transporta līdzekļiem, transporta līdzekļu sastāviem un mehānismiem, kuru kopējā faktiskā masa pārsniedz ceļam noteiktos ierobežojumus

 

www.latvija.lv

 

52.

Plānošanas un būvniecības daļa

Būvniecības iecere (Būvniecības iesniegums ēkām; Būvniecības iesniegums inženierbūvēm; Paskaidrojuma raksts ēkām; Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai; Paskaidrojuma raksts ēkas vai tās daļas lietošanas veida maiņai bez pārbūves; Apliecinājuma karte ēkas vai tās daļas vienkāršai atjaunošanai; Ēkas fasādes apliecinājuma karte; Paskaidrojuma raksts inženierbūvēm; Apliecinājuma karte inženierbūvēm)    https://bis.gov.lv/bisp/  
53.   Projektēšanas nosacījumu izpilde (Projektēšanas nosacījumu izpilde būvatļaujā)    https://bis.gov.lv/bisp/  

54.

Būvniecības kontroles daļa

Iepriekšējs paziņojums par būvdarbu veikšanu  visas veidlapas  https://bis.gov.lv/bisp/  
55.   Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde (Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde būvatļaujā; Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē)  visas veidlapas https://bis.gov.lv/bisp/  
56.   Būvdarbu pabeigšana (Būvdarbu pabeigšana ar atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē; Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai; Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai; Apliecinājums par ēkas nojaukšanu; Apliecinājums par inženierbūves nojaukšanu)  visas veidlapas https://bis.gov.lv/bisp/  

57.

Sabiedriskās kārtības daļa

Sabiedriskās kārtības un iedzīvotāju drošības nodrošināšana

 

 

 
   Bāriņtiesa

1.

Bāriņtiesa

Adopcija

 

www.latvija.lv

 

2.

 

Adopcija – brāļu un māsu šķiršana

 

www.latvija.lv

 

3.

 

Aizgādnība/rīcībnespējīgo personu interešu aizstāvība

 

www.latvija.lv

 

4.

 

Apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai un aizbildņu apliecību izsniegšana

 

www.latvija.lv

 

5.

 

Aizbildnība (ārpusģimenes aprūpe)

 

www.latvija.lv

 

6.

 

Audžuģimene (ārpusģimenes aprūpe )

 

www.latvija.lv

 

7.

 

Bērna ārpusģimenes aprūpes koordinēšana ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā

 

www.latvija.lv

 

8.

 

Apliecinājuma izdarīšana un citu uzdevumu pildīšana

 

www.latvija.lv

 

9.

 

Atzinuma sniegšana pēc tiesas pieprasījuma

 

www.latvija.lv

 

10.

 

Bērna aprūpes tiesību atņemšana un atjaunošana, prasības sniegšana tiesā bērna aizgādības tiesību atņemšanai vecākiem

 

www.latvija.lv

 

11.

 

Bērna personisko interešu aizstāvība attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām

 

www.latvija.lv

 

12.

 

Mantisko interešu aizsardzība

 

www.latvija.lv

 

13.

 

Domstarpību izšķiršana bērnu tiesību aizsardzībā (Vecāku domstarpību izšķiršana)

 

www.latvija.lv

 

 

Sociālais dienests

1.

Sociālais dienests

Uzziņas un konsultācijas

   
2.  

Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs 

Iesniegums  Iztikas līdzekļu deklarācija

 
3.  

Īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām

Iesniegums

Iztikas līdzekļu deklarācija

www.latvija.lv

4.  

Ģimenes asistenta pakalpojums

Iesniegums

Iztikas līdzekļu deklarācija

www.latvija.lv

5.

 

Izziņa par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes/ personas statusa piešķiršanu

Iesniegums

Iztikas līdzekļu deklarācija

 www.latvija.lv

6.

 

Pamatpabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai

Iesniegums

Iztikas līdzekļu deklarācija

 www.latvija.lv

7.

 

Pabalsti mājoklim

Iesniegums

Iztikas līdzekļu deklarācija

 

www.latvija.lv

8.

 

Pabalsts bērnu ēdināšanai pirmsskolas un vispārizglītojošās izglītības iestādēs

Iesniegums

Iztikas līdzekļu deklarācija

 

www.latvija.lv

9.

 

Pabalsts skolas mācību līdzekļu iegādei

Iesniegums

Iztikas līdzekļu deklarācija

 

www.latvija.lv

10.

 

Apbedīšanas pabalsts

Iesniegums

www.latvija.lv

11.

 

Pabalsts veselības aprūpei

Iesniegums

Iztikas līdzekļu deklarācija

www.latvija.lv

12.

 

Pabalsts neparedzētiem gadījumiem, ja cilvēks nespēj apmierināt savas pamatvajadzības

Iesniegums

Iztikas līdzekļu deklarācija

www.latvija.lv

13.

 

Pakalpojums “Aprūpe mājās”

Iesniegums

Iztikas līdzekļu deklarācija

www.latvija.lv

14.

 

Materiāls pabalsts specializētā transporta pakalpojumu segšanai

Iesniegums

Iztikas līdzekļu deklarācija

www.latvija.lv

15.

 

Vienreizējs pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā  

Iesniegums

www.latvija.lv

16.

 

Vienreizējs materiāls pabalsts ģimenēm par bērnu, kuram ir noteikta invaliditāte, un bērnu, kam ir celiakija

Iesniegums

www.latvija.lv

17.

 

Pabalsts sociālo garantiju nodrošināšanai pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās

Iesniegums

 

www.latvija.lv

18.

 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums sociālās rehabilitācijas institūcijā

Iesniegums

Iztikas līdzekļu deklarācija

www.latvija.lv

19.

 

Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums

Iesniegums

Iztikas līdzekļu deklarācija

www.latvija.lv

20.  

Sociālo dzīvojamo telpu īre

Iesniegums

Iztikas līdzekļu deklarācija

 
21.  

Pabalsts personām pēc atbrīvošanas no soda izciešanas vietām

Iesniegums

www.latvija.lv

22.  

Pabalsts audžuģimenei

Iesniegums

www.latvija.lv

23.  

Pabalsts ārkārtas situācijās

Iesniegums

www.latvija.lv

24.  

Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai

Iesniegums

Iztikas līdzekļu deklarācija

www.latvija.lv

25.  

Pabalsts pārtikas iegādei

Iesniegums

Iztikas līdzekļu deklarācija

www.latvija.lv

26.  

Pabalsts ceļa izdevumiem

Iesniegums  
27.  

Ergoterapeita pakalpojums

   
28.  

Psihologa pakalpojums

   
29.  

Fizioterapeita pakalpojums

   

 

Pārējās pašvaldības iestādes

1.

Babītes vidusskola

Pamatizglītība, vispārējā vidējā izglītība

 

www.latvija.lv

2.

Salas sākumskola

Pirmsskolas (2 – 6 g.v.) un vispārējās pamata izglītības iegūšana (1. – 6. klasei)

 

www.latvija.lv

3.

Babītes PII

Pirmsskolas audzināšana

 

www.latvija.lv

4.

PII „Saimīte”

Pirmsskolas audzināšana

 

 

www.latvija.lv

5.

Babītes mūzikas skola

Iesniegums par uzņemšanu interešu izglītības programmā

Iesniegums par uzņemšanu profesionālās ievirzes izglītības programmā

www.latvija.lv

6.

Bibliotēka

Bibliotēkas lietotāju piereģistrēšana, konsultēšana, lasītavas pakalpojumi, grāmatu un periodikas izsniegšana lasīšanai mājās

 

www.latvija.lv

7.

 

Informācijas tehnoloģiju un interneta lietošana, informācijas izdruka no datora, kserokopiju izgatavošana

 

www.latvija.lv

8.

Babītes sporta komplekss

Peldbaseinu un sporta zāļu izmantošana un telpu īre

 

www.babite.lv

Saistītie dokumenti 

 

Pēdējais atjaunošanas datums: 28/01/2021 18:15
atpakaļ