Trešdiena, 2021. gada 08 . decembris

Vārda dienas: Gunārs, Gunis, Vladimirs

  • -A
  • A
  • +A

Pakalpojumi

Nr.

Atbildīgais

Pakalpojuma nosaukums

Veidlapas

Apraksts

 

1.

Izpilddirektore

Publisku pasākumu saskaņošana (atļauja)

Iesniegums

www.latvija.lv

 e-inets_22x22px_feb15
2. Izpilddirektore

Atļauja tirdzniecībai publiskās vietās

www.latvija.lv  e-inets_22x22px_feb15

3.

Koku ciršanas saskaņošanas komisija

Ārpus meža augošu koku ciršanas atļauja 

Iesniegums

www.latvija.lv

 

 

 Administrācija

4.

Kultūrizglītības centra vadītājs

Kultūras pasākumu organizēšana

 

www.kulturaskarte.lv

 

5.

Sabiedrisko attiecību speciālists

Reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošana pašvaldības stendos

  latvija.lv  

6.

Sabiedrisko attiecību speciālists

Babītes novada zīmola izmantošanas atļauja

Iesniegums – izstrādājumi

Iesniegums – pasākumi

babite.lv  
7. Sabiedrisko attiecību speciālists  Pašvaldības apbalvojuma piešķiršana Iesnieguma veidlapa – I pakāpes apbalvojumam 

Iesnieguma veidlapa – II pakāpes apbalvojumam 

latvija.lv  

8.

Finanšu komiteja kopā ar

Babītes sporta kompleksa amatpersonām

Par finansiālo atbalstu sportam Babītes novadā (nolikums)

Iesniegums

   
9. Kanceleja

Izrakstu, norakstu un kopiju izsniegšana no arhīva fondos esošajiem dokumentiem

Iesniegums    
10. Kanceleja

Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora iekšējo normatīvo aktu un rīkojumu norakstu, izrakstu, kopiju izsniegšana

     
11. Kanceleja

Domes sēžu protokolu izrakstu izsniegšana

     
12. Kanceleja

Sarakstes dokumentu kopiju izsniegšana no lietvedībā esošajiem dokumentiem

     
13. Kanceleja

Licences un licences kartītes izsniegšana pasažieru pārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem pašvaldības teritorijā

     
14. Kanceleja

Dokumentu pieņemšana par pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanu

Iesniegums

   
15. Kanceleja

Dokumentu pieņemšana par zemes iegūšanu īpašumā

Iesniegums  

16.

Izglītības darba speciāliste

Izziņas sagatavošana par bērna reģistrāciju rindā uz vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē

Iesniegums    
17. Izglītības darba speciāliste Pieteikumu reģistrācija pašvaldības  pirmsskolas izglītības iestāžu rindās Iesniegums Lasīt vairāk >  
18. Izglītības darba speciāliste Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana privātām pirmsskolas izglītības iestādēm Iesnieguma veidlapa (doc) Lasīt vairāk >  
19. Izglītības darba speciāliste Līdzfinansējuma piešķiršana vispārējās izglītības programmas apguvei privātā vispārējās izglītības iestādē Iesnieguma veidlapa (doc) Lasīt vairāk >  
20. Izglītības darba speciāliste Līdzfinansējuma piešķiršana bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanai Iesniegums (vecākiem)

Iesniegums (reģistrācijai Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā pašvaldībā)

 

Lasīt vairāk>

 

21.

Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālists

Personas dzīvesvietas deklarēšana

 

Personas dzīvesvietas deklarēšanu iespējams veikt klātienē pašvaldībā (apraksts >) vai arī portālā: www.latvija.lv

 

 e-inets_22x22px_feb15
22. Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālists

Deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšana, pamatojoties uz pašvaldības domes lēmumu 

 

www.latvija.lv

 
23. Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālists

Deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšana, pamatojoties uz tiesas spriedumu

 

www.latvija.lv

 
24. Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālists

Izziņa par personas dzīvesvietu

 

www.latvija.lv

 

25.

Finanšu un grāmatvedības daļa

Skolēnu transporta izdevumu kompensācijas

Iesniegums www.latvija.lv  

26.

Nekustamā īpašuma speciālists

Babītes novada pašvaldībai piederošās un piekrītošās neapbūvētās zemes iznomāšana ģimenes (sakņu) dārzam

  E-pakalpojums (epakalpojumi.lv):Mani nomas līgumi, rēķini, maksājumi

Pakalpojuma apraksts: www.latvija.lv

  e-inets_22x22px_feb15

27.

Nodokļu administrators

Informācijas par aprēķināto un samaksāto nekustamā īpašuma nodokli sniegšana nodokļu maksātājam

     
28. Nodokļu administrators

Izziņa vai informatīva vēstule par nekustamā īpašuma nodokli

     
29. Nodokļu administrators

Konsultēšana pašvaldības administrējamo nodokļu jautājumos

     
30. Nodokļu administrators

Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu nosūtīšana (vienreiz gadā)

 

Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu var veikt arī portālā www.latvija.lv

 e-inets_22x22px_feb15
31. Nodokļu administrators

Atvieglojuma piešķiršana atbilstoši saistošajiem noteikumiem

Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina atvieglojuma saņemšanu

   
32. Nodokļu administrators Lauksaimniecībā izmantojamās zemes aprēķins (LAD dati) Iesniegums par atkārtotu lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsekošanu    
33. Nodokļu administrators Nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīga izpilde Iesniegums samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanai    

34.

Dzimtsarakstu nodaļa

Dzimšanas reģistrācija (dzimšanas fakta reģistrēšana)

 

www.latvija.lv

Ar īpašu dāvanu no lidostas “Rīga” tiek sveikti 2019. gadā dzimušie Babītes novada bērni

 
35. Dzimtsarakstu nodaļa

Laulības reģistrācija

 

www.latvija.lv

 
36. Dzimtsarakstu nodaļa

Baznīcā noslēgtas laulības reģistrācija

     
37. Dzimtsarakstu nodaļa

Laulības jubilejas ceremonijas organizēšana

 

www.latvija.lv

 
38. Dzimtsarakstu nodaļa

Novada iedzīvotāju sveikšana laulības jubilejās – zelta un dimanta kāzās

Ceremoniju var pieteikt laulātais pāris, ģimene vai tuvinieki – brīvā formā. Laicīgi informējot Dzimtsarakstu nodaļu, Babītes novada pašvaldība publicē apsveikumu kāzu jubilejā  informatīvajā izdevumā “Babītes Ziņas”.  
39. Dzimtsarakstu nodaļa

Miršanas reģistrācija (miršanas fakta reģistrācija)

 

www.latvija.lv;
Informācija par mirušu cilvēku apbedīšanu Latvijā

 
40. Dzimtsarakstu nodaļa

Vārda, uzvārda maiņa

 

www.latvija.lv

 
41. Dzimtsarakstu nodaļa

Tautības maiņa

 

www.latvija.lv

 
42. Dzimtsarakstu nodaļa

Civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu labošana, papildināšana, atjaunošana un anulēšana

 

www.latvija.lv

 
43. Dzimtsarakstu nodaļa

Civilstāvokļa akta reģistrāciju apliecinošu dokumentu atkārtota izsniegšana, arhīva dokumentu kopiju apstiprināšana un izsniegšana

 

www.latvija.lv

 
44. Teritorijas plānotāji

Zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšana

Iesniegums zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanai

www.latvija.lv

 
45. Teritorijas plānotāji

Zemes ierīcības projekta apstiprināšana

Iesniegums zemes ierīcības projekta apstiprināšanai    
46. Teritorijas plānotāji

Adreses piešķiršana

Iesniegums adreses piesķiršanai

www.latvija.lv

 
47. Teritorijas plānotāji

Detālplānojuma izstrādes uzsākšana

Iesniegums detālplānojuma izstrādes uzsākšanai

www.latvija.lv

 
48. Teritorijas plānotāji

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšana vai maiņa

Iesniegums nekustamā īpašuma lietošanas mērķa piešķiršanai vai maiņai

www.latvija.lv

 
49. Teritorijas plānotāji

Izziņa par zemesgabala plānoto izmantošanu atbilstoši teritorijas plānojumam

Iesniegums par teritorijas atļauto izmantošanu

www.latvija.lv

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16525

 
50. Teritorijas plānotāji Detālplānojuma nodošana publiskai apspriešanai      
51. Teritorijas plānotāji Detālplānojuma apstiprināšana      
52. Teritorijas plānotāji Detālplānojuma atcelšana      
53. Teritorijas plānotāji Administratīvā līguma par DP īstenošanas grozīšanu/pagarināšanu      
54. Teritorijas plānotāji Lokālplānojuma izstrādes uzsākšana      
55. Teritorijas plānotāji Lokālplānojuma nodošana publiskai apspriešanai      

56.

Teritorijas plānotāji

Lokālplānojuma apstiprināšana      
57. Teritorijas plānotāji Apgrūtinājuma plāna saskaņošana  

www.latvija.lv

 

58.

Būvvalde Būvniecības iecere (Būvniecības iesniegums ēkām; Būvniecības iesniegums inženierbūvēm; Paskaidrojuma raksts ēkām; Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai; Paskaidrojuma raksts ēkas vai tās daļas lietošanas veida maiņai bez pārbūves; Apliecinājuma karte ēkas vai tās daļas vienkāršai atjaunošanai; Ēkas fasādes apliecinājuma karte; Paskaidrojuma raksts inženierbūvēm; Apliecinājuma karte inženierbūvēm)    https://bis.gov.lv/bisp/  
59. Būvvalde Projektēšanas nosacījumu izpilde (Projektēšanas nosacījumu izpilde būvatļaujā)    https://bis.gov.lv/bisp/  

60.

Būvvalde Iepriekšējs paziņojums par būvdarbu veikšanu  visas veidlapas  https://bis.gov.lv/bisp/  
61. Būvvalde Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde (Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde būvatļaujā; Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē)  visas veidlapas https://bis.gov.lv/bisp/  
62. Būvvalde Būvdarbu pabeigšana (Būvdarbu pabeigšana ar atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē; Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai; Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai; Apliecinājums par ēkas nojaukšanu; Apliecinājums par inženierbūves nojaukšanu)  visas veidlapas https://bis.gov.lv/bisp/  

63.

Sabiedriskās kārtības daļa

Sabiedriskās kārtības un iedzīvotāju drošības nodrošināšana

 

 

 
   Bāriņtiesa

64.

Bāriņtiesa

Adopcija

 

www.latvija.lv

 

65.

Bāriņtiesa

Adopcija – brāļu un māsu šķiršana

 

www.latvija.lv

 

66.

Bāriņtiesa

Aizgādnība/rīcībnespējīgo personu interešu aizstāvība

 

www.latvija.lv

 

67.

Bāriņtiesa

Apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai un aizbildņu apliecību izsniegšana

 

www.latvija.lv

 

68.

Bāriņtiesa

Aizbildnība (ārpusģimenes aprūpe)

 

www.latvija.lv

 

69.

Bāriņtiesa

Audžuģimene (ārpusģimenes aprūpe )

 

www.latvija.lv

 

70.

Bāriņtiesa

Bērna ārpusģimenes aprūpes koordinēšana ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā

 

www.latvija.lv

 

71.

Bāriņtiesa

Apliecinājuma izdarīšana un citu uzdevumu pildīšana

 

www.latvija.lv

 

72.

Bāriņtiesa

Atzinuma sniegšana pēc tiesas pieprasījuma

 

www.latvija.lv

 

73.

Bāriņtiesa

Bērna aprūpes tiesību atņemšana un atjaunošana, prasības sniegšana tiesā bērna aizgādības tiesību atņemšanai vecākiem

 

www.latvija.lv

 

74.

Bāriņtiesa

Bērna personisko interešu aizstāvība attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām

 

www.latvija.lv

 

75.

Bāriņtiesa

Mantisko interešu aizsardzība

 

www.latvija.lv

 

76.

Bāriņtiesa

Domstarpību izšķiršana bērnu tiesību aizsardzībā (Vecāku domstarpību izšķiršana)

 

www.latvija.lv

 

 

Sociālais dienests

77.

Sociālais dienests

Uzziņas un konsultācijas

   
78. Sociālais dienests

Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs 

Iesniegums  Iztikas līdzekļu deklarācija

 
79. Sociālais dienests

Īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām

Iesniegums

Iztikas līdzekļu deklarācija

www.latvija.lv

80. Sociālais dienests

Ģimenes asistenta pakalpojums

Iesniegums

Iztikas līdzekļu deklarācija

www.latvija.lv

81.

Sociālais dienests

Izziņa par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes/ personas statusa piešķiršanu

Iesniegums

Iztikas līdzekļu deklarācija

 www.latvija.lv

82.

Sociālais dienests

Pamatpabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai

Iesniegums

Iztikas līdzekļu deklarācija

 www.latvija.lv

83.

Sociālais dienests

Pabalsti mājoklim

Iesniegums

Iztikas līdzekļu deklarācija

 

www.latvija.lv

84.

Sociālais dienests

Pabalsts bērnu ēdināšanai pirmsskolas un vispārizglītojošās izglītības iestādēs

Iesniegums

Iztikas līdzekļu deklarācija

 

www.latvija.lv

85.

Sociālais dienests

Pabalsts skolas mācību līdzekļu iegādei

Iesniegums

Iztikas līdzekļu deklarācija

 

www.latvija.lv

86.

Sociālais dienests

Apbedīšanas pabalsts

Iesniegums

www.latvija.lv

87.

Sociālais dienests

Pabalsts veselības aprūpei

Iesniegums

Iztikas līdzekļu deklarācija

www.latvija.lv

88.

Sociālais dienests

Pabalsts neparedzētiem gadījumiem, ja cilvēks nespēj apmierināt savas pamatvajadzības

Iesniegums

Iztikas līdzekļu deklarācija

www.latvija.lv

89.

Sociālais dienests

Pakalpojums “Aprūpe mājās”

Iesniegums

Iztikas līdzekļu deklarācija

www.latvija.lv

90.

Sociālais dienests

Materiāls pabalsts specializētā transporta pakalpojumu segšanai

Iesniegums

Iztikas līdzekļu deklarācija

www.latvija.lv

91.

Sociālais dienests

Vienreizējs pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā  

Iesniegums

www.latvija.lv

92.

Sociālais dienests

Vienreizējs materiāls pabalsts ģimenēm par bērnu, kuram ir noteikta invaliditāte, un bērnu, kam ir celiakija

Iesniegums

www.latvija.lv

93.

Sociālais dienests

Pabalsts sociālo garantiju nodrošināšanai pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās

Iesniegums

 

www.latvija.lv

94.

Sociālais dienests

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums sociālās rehabilitācijas institūcijā

Iesniegums

Iztikas līdzekļu deklarācija

www.latvija.lv

95.

Sociālais dienests

Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums

Iesniegums

Iztikas līdzekļu deklarācija

www.latvija.lv

96. Sociālais dienests

Sociālo dzīvojamo telpu īre

Iesniegums

Iztikas līdzekļu deklarācija

 
97. Sociālais dienests

Pabalsts personām pēc atbrīvošanas no soda izciešanas vietām

Iesniegums

www.latvija.lv

98. Sociālais dienests

Pabalsts audžuģimenei

Iesniegums

www.latvija.lv

99. Sociālais dienests

Pabalsts ārkārtas situācijās

Iesniegums

www.latvija.lv

100. Sociālais dienests

Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai

Iesniegums

Iztikas līdzekļu deklarācija

www.latvija.lv

101. Sociālais dienests

Pabalsts pārtikas iegādei

Iesniegums

Iztikas līdzekļu deklarācija

www.latvija.lv

102. Sociālais dienests

Pabalsts ceļa izdevumiem

Iesniegums  
103. Sociālais dienests

Ergoterapeita pakalpojums

   
104. Sociālais dienests

Psihologa pakalpojums

   
105. Sociālais dienests

Fizioterapeita pakalpojums

   
106. Sociālais dienests Pabalsts personai, kura slimo ar tuberkulozi    
107.  Sociālais dienests Pabalsts politiski represētām personām    

 

Pārējās pašvaldības iestādes

108.

Babītes vidusskola

Pamatizglītība, vispārējā vidējā izglītība

 

www.latvija.lv

109.

Salas sākumskola

Pirmsskolas (2 – 6 g.v.) un vispārējās pamata izglītības iegūšana (1. – 6. klasei)

 

www.latvija.lv

110.

Babītes PII

Pirmsskolas audzināšana

 

www.latvija.lv

111.

PII „Saimīte”

Pirmsskolas audzināšana

 

 

www.latvija.lv

112., 113

Babītes mūzikas skola

Profesionālās ievirzes izglītība, Interešu izglītība

Iesniegums par uzņemšanu interešu izglītības programmā

Iesniegums par uzņemšanu profesionālās ievirzes izglītības programmā

www.latvija.lv

114.

Bibliotēka

Bibliotēkas lietotāju piereģistrēšana, konsultēšana, lasītavas pakalpojumi, grāmatu un periodikas izsniegšana lasīšanai mājās

 

www.latvija.lv

115.

Bibliotēka

Informācijas tehnoloģiju un interneta lietošana, informācijas izdruka no datora, kserokopiju izgatavošana

 

www.latvija.lv

116.

Babītes sporta komplekss

Peldbaseinu un sporta zāļu izmantošana un telpu īre

 

www.babite.lv

117.

Babītes sporta komplekss

Interešu izglītība

 

 

118.

Babītes sporta komplekss

Sporta pasākumu organizēšana

 

 

 

Pēdējais atjaunošanas datums: 06/07/2021 14:02
atpakaļ