Otrdiena, 2020. gada 07 . aprīlis

Vārda dienas: Helmuts, Zina, Zinaīda

  • -A
  • A
  • +A

Teritorijas plānojums

Atbilstoši Babītes novada pašvaldības domes 2020.gada 22. janvāra lēmumam “Par Babītes novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata gala redakcijas apstiprināšanu” (prot. Nr.2, 11.§) apstiprināts Babītes novada teritorijas plānojums un Vides pārskats un pieņemti saistošie noteikumi Nr. 1 “Babītes novada teritorijas plānojums, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.

Informējam, ka Teritorijas plānojums šobrīd nav piemērojams, tas stāsies spēkā pēc tam, kad tiks saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojums.

Lēmums par teritorijas plānojuma un Vides pārskata gala redakcijas apstiprināšanu

Saistošie noteikumi Nr.1 “Babītes novada teritorijas plānojums, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Funkcionālā zonējuma karte

Aizsargjoslu karte

Centralizētās siltumapgādes nodrošinājuma karte

Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu karte

Ciemu robežu izmaiņu karte

Elektroapgādes nodrošinājuma karte

Elektronisko sakaru tīklu karte

Gāzes apgādes nodrošinājuma karte

Kultūras pieminekļu un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas karte 

Meliorētās teritorijas un dabas polderu karte

Pašvaldības īpašumu karte

Transporta infrastruktūras karte

Vides pārskats

Informācija eklektroniskā veidā pieejama arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportālā) www.geolatvija.lv.

Veldze Liepa, Plānošanas un būvniecības daļas vadītāja 

Babītes novada Babītes pagasta un Salas pagasta teritorijas plānojumu grozījumi (spēkā esoši)

Vides pārskats

Informatīvs ziņojums par Vides pārskatā esošo vides aspektu iekļaušanu Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008. – 2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005. – 2017. gadam grozījumos (02.05.2012)

Vides pārskats (Rīga, 2012) gala redakcija Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008. – 2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005. – 2017. gadam grozījumiem (01.03.2012.)

Pielikumi

Babītes novada pašvaldība 2013. gada 14. augustā saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izvērtējumu par Babītes novada Babītes pagasta un Salas pagasta teritorijas plānojuma grozījumiem. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27.panta trešajā daļā noteikts, ka ministrs informē pašvaldību par to, ka pārkāpumi nav konstatēti un nosaka dienu, kad var uzsākt saistošo noteikumu īstenošanu.

Informējam, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs atzinumā ir noteicis, ka Babītes novada Babītes pagasta un Salas pagasta teritorijas plānojuma grozījumi ir īstenojami no 2013. gada 14. augusta (no vēstules saņemšanas brīža).

Pēdējais atjaunošanas datums: 06/02/2020 11:18
atpakaļ