Ceturdiena, 2019. gada 19 . septembris

Vārda dienas: Muntis, Verners

  • -A
  • A
  • +A

Teritorijas plānojums

Teritorijas plānojuma publiskā apspriešana

Pašvaldība aicina iesaistīties teritorijas plānojuma tapšanā un piedalīties teritorijas plānojuma projekta publiskajā apspriešanā!

Publiskās apspriešanas termiņš: 2019. gada 22. janvāris – 5. marts.

Papildu informācija šeit! 

Iesaisties! Top jauns teritorijas plānojums

Līdz ar Babītes novada pašvaldības domes 2016. gada 23. novembra lēmumu ir uzsākta jauna Babītes novada teritorijas plānojuma izstrāde un ikviens interesents, novada iedzīvotāji, uzņēmēji, organizācijas aicināti līdz šī gada 1. martam sniegt ieteikumus un priekšlikumus novada teritorijas attīstībai nākotnē. Lasīt vairāk >>


Babītes novada Babītes pagasta un Salas pagasta teritorijas plānojumu grozījumi

Babītes novada pašvaldība 2013.gada 14.augustā saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izvērtējumu par Babītes novada Babītes pagasta un Salas pagasta teritorijas plānojuma grozījumiem. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27.panta trešajā daļā noteikts, ka ministrs informē pašvaldību par to, ka pārkāpumi nav konstatēti un nosaka dienu, kad var uzsākt saistošo noteikumu īstenošanu.

Informējam, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs atzinumā ir noteicis, ka Babītes novada Babītes pagasta un Salas pagasta teritorijas plānojuma grozījumi ir īstenojami no2013.gada 14.augusta (no vēstules saņemšanas brīža).

Vides pārskats:

Informatīvs ziņojums par Vides pārskatā esošo vides aspektu iekļaušanu BabītesnovadaBabītespagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadamun Salas pagasta teritorijasplānojuma2005.–2017.gadamgrozījumos (02.05.2012)

Vides pārskats (Rīga, 2012) Gala redakcija Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017. gadam grozījumiem (01.03.2012.)

Pielikumi


Babītes novada pašvaldības domes lēmumi:

8.05.2013.

Par saistošo noteikumu Nr.6 “Par grozījumiem Babītes pagasta padomes 2008.gada 4.jūnija saistošajos noteikumos Nr.10 „Babītes pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020. gadam teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un Salas pagasta padomes 2008.gada 5.septembra saistošajos noteikumos Nr.84 „Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017. gadam 2008.gada grozījumu grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”” izdošanu

27.03.2013.

Par Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam grozījumu 5.redakcijas apstiprināšanu par galīgo

23.01.2013.

Par Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam grozījumu 4.redakcijas pilnveidošanu

24.10.2012.

Par Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020 gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam grozījumu 3. redakcijas pilnveidošanu

25.07.2012.

Par Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020 gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam grozījumu trešās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai

27.06.2012.

Par labojumu veikšanu Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam grozījumu pilnveidotajā 2.redakcijā

27.06.2012.

Par Babītes novada pašvaldības domes 28.03.2012. lēmuma „Par Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.7 „Grozījumi Babītes pagasta padomes 2008.gada 4.jūnija saistošajos noteikumos Nr.10 „Babītes pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020.gadam teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un Salas pagasta padomes 2008.gada 5.septembra saistošajos noteikumos Nr.84 „Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam teritorijas plānojums, grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”” izdošanu” (prot.Nr.5,2.§) un Babītes novada pašvaldības domes 07.02.2012. lēmuma „Par Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam grozījumu pilnveidotās redakcijas apstiprināšanu par galīgo” (prot.Nr.3,1.§) atcelšanu

28.03.2012.

Par Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020 gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.7 “Grozījumi Babītes pagasta padomes 2008.gada 4.jūnija saistošajos noteikumos Nr.10 „Babītes pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020. gadam teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un Salas pagasta padomes 2008.gada 5.septembra saistošajos noteikumos Nr.84 „Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017. gadam teritorijas plānojums, grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu

07.02.2012.

Par Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020 gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam grozījumu pilnveidotās redakcijas apstiprināšanu par galīgo

Pielikumi

26.10.2011.

Par Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020 gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam grozījumu 2.redakcijas pilnveidošanu

Pielikumi

29.09.2011.

Par grozījumiem ar Babītes novada domes 24.03.2010. lēmumu apstiprinātajā darba uzdevumā Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma un Salas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei

03.08.2011.

Par grozījumiem „Darba uzdevumā Babītes novada Babītes pagasta un Salas pagasta teritorijas plānojumu grozījumu izstrāde”

Pielikumi

27.07.2011.

Par Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020 gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam grozījumu pirmās redakcijas pilnveidošanu

07.06.2011.

Par Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020 gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam grozījumu pirmās redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

27.10.2010.

Par grozījumiem darba uzdevumā Babītes pagasta, Babītes novada teritorijas plānojuma un Salas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei

24.03.2010.

Par Babītes novada Babītes pagasta un Salas pagasta teritorijas plānojumu grozījumu izstrādes uzsākšanu

24.03.2010. 

Par Babītes novada domes 24.02.2010. lēmuma (protokols Nr.3, 14.§) „Par Babītes novada Babītes pagasta un Salas pagasta teritorijas plānojumu grozījumu izstrādes uzsākšanu” atcelšanu


BABĪTES PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2008 – 2020

Paskaidrojuma raksts

Grafiskā daļa

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Pārskats par pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādi

Vides pārskats:


SALAS PAGASTA PLĀNOJUMS 2005 – 2017 (2008. gada grozījumi)

I Sējums

II Sējums. Grafiskā daļa – kartes 

II Sējums. Grafiskā daļa – tematiskie attēli

III Sējums. Apbūves noteikumi

Vides pārskats:


Saistītie dokumenti,  normatīvie akti un saites:

Pēdējais atjaunošanas datums: 04/03/2019 18:07
atpakaļ