Pirmdiena, 2020. gada 03 . augusts

Vārda dienas: Augusts

  • -A
  • A
  • +A

Teritorijas plānojums

Atbilstoši Babītes novada pašvaldības domes 2020. gada 22. janvāra lēmumam “Par Babītes novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata gala redakcijas apstiprināšanu” (prot. Nr.2, 11.§) apstiprināts Babītes novada teritorijas plānojums un Vides pārskats un pieņemti saistošie noteikumi Nr. 1 “Babītes novada teritorijas plānojums, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.

2020. gada 22. aprīlī un 11. maijā saņemts  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izvērtējums par Babītes novada teritorijas plānojumu.

Informējam, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija atzinumā ir noteikusi, ka Babītes novada teritorijas plānojums ir īstenojams no saistošo noteikumu izdošanas brīža, kuri atceļ teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 14.4. apakšpunktu, 16., 17., 18. un 60. punktus.

Ņemot vērā, ka Babītes novada dome 2020. gada 15. maijā ir pieņēmusi lēmumu “Par saistošo noteikumu Nr. 9 “Par Babītes novada pašvaldības 22. 01. 2020. saistošo noteikumu Nr. 1 “Babītes novada teritorijas plānojums, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā” (protokola Nr. 8, 1. §) un izdevusi saistošos noteikumus Nr. 9 “Par Babītes novada pašvaldības 22.01.2020. saistošo noteikumu Nr. 1 “Babītes novada teritorijas plānojums, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā”, Babītes novada teritorijas plānojums ir īstenojams no 2020. gada 23. maija. 

Lēmums par teritorijas plānojuma un Vides pārskata gala redakcijas apstiprināšanu

Saistošie noteikumi Nr.1 “Babītes novada teritorijas plānojums, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Funkcionālā zonējuma karte

Aizsargjoslu karte

Centralizētās siltumapgādes nodrošinājuma karte

Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu karte

Ciemu robežu izmaiņu karte

Elektroapgādes nodrošinājuma karte

Elektronisko sakaru tīklu karte

Gāzes apgādes nodrošinājuma karte

Kultūras pieminekļu un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas karte 

Meliorētās teritorijas un dabas polderu karte

Pašvaldības īpašumu karte

Transporta infrastruktūras karte

Vides pārskats

Novada aizsargjoslu vektordatu fails (DGN un DWG), 10.06.2020.

Sarkano līniju vektordatu fails (DGN un DWG), 10.06.2020.

Ciema robežu vektordatu fails (DGN un DWG), 15.06.2020.

Informācija eklektroniskā veidā pieejama arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportālā) www.geolatvija.lv.

VIDES PĀRSKATS

Informatīvs ziņojums par Vides pārskatā esošo vides aspektu iekļaušanu Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008. – 2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005. – 2017. gadam grozījumos (02.05.2012)

Vides pārskats (Rīga, 2012) gala redakcija Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008. – 2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005. – 2017. gadam grozījumiem (01.03.2012.)

Pielikumi

Babītes novada pašvaldība 2013. gada 14. augustā saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izvērtējumu par Babītes novada Babītes pagasta un Salas pagasta teritorijas plānojuma grozījumiem. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27.panta trešajā daļā noteikts, ka ministrs informē pašvaldību par to, ka pārkāpumi nav konstatēti un nosaka dienu, kad var uzsākt saistošo noteikumu īstenošanu.

Informējam, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs atzinumā ir noteicis, ka Babītes novada Babītes pagasta un Salas pagasta teritorijas plānojuma grozījumi ir īstenojami no 2013. gada 14. augusta (no vēstules saņemšanas brīža).

Pēdējais atjaunošanas datums: 27/07/2020 16:39
atpakaļ