Trešdiena, 2021. gada 08 . decembris

Vārda dienas: Gunārs, Gunis, Vladimirs

  • -A
  • A
  • +A

Detālplānojumi

Arhīvs: Spēkā esošie detālplānojumi Babītes novadā: 2009. – 2013. gads>>

SPĒKĀ ESOŠIE DETĀLPLĀNOJUMI BABĪTES NOVADA TERITORIJĀ

Nr. Nekustamais īpašums,
kam izstrādāts detālplānojums
Kadastra numurs Detālplānojuma apstiprināšanas
datums
(domes lēmuma protokola Nr.)
Dokumentācija
44. “Irmas” 8048 004 0079 16.12.2020.

(protokols Nr.23, 9.§)

Pašreizējā izmantošana

Paskaidrojuma raksts

Plānotā atļautā izmantošana

Apbūves noteikumi

Inženierkomunikāciju izvietojuma shēma

ZIP grafiskā daļa

43. “Jaunušas” 8048 004 0218 28.10.2020.

(protokols Nr. 20, 14.§)

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Esošās situācijas plāns

Teritorijas sadalījuma un funkcionālā zonējuma plāns

Inženierkomunikāciju plāns

42. “Lāsmas” 8048 007 0811 28.08.2020.

(protokols Nr.15, 17.§)

Inženierkomunikāciju plāns

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Teritorijas plānotā izmantošana

Topogrāfiskais plāns

Zemes ierīcības darbu plāns

41. “Cinīši” 8048 004 0203 22.07.2020.

(protokola Nr.13, 12.§)

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Inženierkomunikāciju plāns

Zemes ierīcības darbu plāns

Topogrāfiskais plāns

40. Rotaļu iela 2 8048 001 0845 22.07.2020.

(protokola Nr.13,11.§)

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas plāns (teritorijas plānojuma fragments)

Teritorijas plānotā izmantošana un apgrūtinājumi 

Teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas plāns

Detālplānojuma teritorijā esošie un plānotie apgrūtinājumi

Sarkano līniju plāns

Adresācijas priekšlikums

Elektroapgādes nodrošinājuma shēma

Vidēja spiediena gāzes apgādes nodrošinājuma shēma

Vietējo ūdens un kanalizācijas sistēmu izvietojuma shēma

Transporta kustības shēma

Zemes ierīcības plāns

Sētas izvietojuma shēma

39. “Kraukļi”

 

8048 008 0037 22.07.2020.

(protokola Nr.13,10.§)

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas plāns

Projektētās teritorijas shēma

Teritorijas plānotā izmantošana un apgrūtinājumi

Sarkano līniju plāns

Adresācijas priekšlikums

Elektroapgādes nodrošinājuma shēma

Pazemes elektronisko sakaru tīklu kabeļu kanalizācijas nodrošinājuma shēma

Vidēja spiediena gāzes apgādes nodrošinājuma shēma

Vietējo ūdens un kanalizācijas sistēmu izvietojuma shēma

Transporta kustības shēma

Detālplānojums ZIP

38. “Zosēni”

Ozolu iela 8A

8048 007 0815

80480070364

30.04.2020.(protokola Nr.7, 25.§) Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Zemes ierīcības darbu plāns

Komunikāciju plāns

Funkcionālais zonējums 

37. Liepu aleja 5A,

Liepu aleja 6,

Ķiršu iela 9, “Melnalkšņi”

8048 004 0236, 8048 004 0054, 8048 004 0234, 8048 004 0235 30.04.2020.

(protokola Nr. 7,24.§)

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

1.karte – Topogrāfiskais plāns

2.karte – Detālplānojuma teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

3.karte – Aizsargjoslas

4.karte – Inženierkomunikāciju plāns

5.karte – Zemes ierīcības darbu plāns

36. “Sintijas”

“Treijas”

“Vizbules”

80480071064 80480071063 80480071062 02.04.2020.

(protokola Nr. 5,17.§)

Paskaidrojuma raksts

Apbūves_nosacījumi

1.karte – Teritorijas pašreizējās izmantošanas plāns

2.karte – Teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas plāns

3.karte – Zemes ierīcības darbu plāns

4.karte – Zemes vienību sadalījuma, apgrūtinājumu, satiksmes infrastruktūras un inženiertehnisko komunikāciju shēma

5.karte – Meliorācijas sistēmas pārbūves priekšlikums

35. “Ušas” 8048 001 0029 23.10.2019. (protokola Nr.19,6.§) Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Komunikāciju plāns

Funkcionālais zonējums

Zemes ierīcības plāns

Topogrāfiskais plāns

34.  “Katrīnas”

“Laimeskrasti”

8088 005 0232

8088 005 0035

25.09.2019.

(protokola Nr.17,11.§)

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Teritorijas pašreizējā izmantošana

Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Zemes ierīcības darbu plāns

Inženierkomunikāciju izvietojuma shēma

Vertikālā plānojuma principiālā shēma

Vertikālā plānojuma griezums pret kaimiņu zemes vienībām (E-E)

33. Cidonijas iela 7 80480040174 25.09.2019.

(protokola Nr. 17,12.§)

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Teritorijas pašreizējā izmantošana

Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Zemes ierīcības projekts

32. “Lielbatari” 8048 007 0959 28.08.2019. (protokola Nr.15,12.§) Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Teritorijas pašreizējā izmantošana

Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Zemes ierīcības darbu plāns

Inženierkomunikāciju izvietojuma shēma

Meliorācijas sistēmas pārbūves priekšlikums

31. “Mazās Ceļtakas” 80480030865 28.08.2019. (protokola Nr.15,10.§) Teritorijas pašreizējā izmantošana

Teritorijas plānotā izmantošana

Savienoto tīklu plāns

Zemes ierīcības projekta priekšlikums

Plānotā piebraucamā ceļa un inženierkomunikāciju koridora šķērsprofils, 1

Plānotā piebraucamā ceļa un inženierkomunikāciju koridora šķērsprofils, 2

Plānotā piebraucamā ceļa un inženierkomunikāciju koridora šķērsprofils, 3

Plānotā piebraucamā ceļa un inženierkomunikāciju koridora šķērsprofils, 4

Paskaidrojuma raksts

30. “Mazie Graudi” 80480030863 28.08.2019. (protokola Nr.15,10.§) Teritorijas pašreizējā izmantošana

Teritorijas plānotā izmantošana

Savienoto tīklu plāns

Zemes ierīcības projekts

Plānotā piebraucamā ceļa un inženierkomunikāciju koridora šķērsprofils, 1

Plānotā piebraucamā ceļa un inženierkomunikāciju koridora šķērsprofils, 2

Plānotā piebraucamā ceļa un inženierkomunikāciju koridora šķērsprofils, 3

Plānotā piebraucamā ceļa un inženierkomunikāciju koridora šķērsprofils, 4

Plānotā piebraucamā ceļa un inženierkomunikāciju koridora šķērsprofils, 5

Paskaidrojuma raksts

29. “Dreimaņi” 80480010568 26.06.2019.

(protokola Nr. 12,5.§)

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

1.karte – Teritorijas pašreizējās izmantošanas plāns

2.karte – Zemes vienību sadalījuma, apgrūtinājuma un inženierkomunikāciju plāns

3.karte – Sarkano līniju plāns

4.karte – Transporta kustības shēma

5.karte – Adresācijas priekšlikums

6.karte – Elektroapgādes nodrošinājuma shēma

7.karte – Vidēja spiediena gāzes apgādes nodrošinājuma shēma

8.karte – Ūdens un kanalizācijas sistēmu nodrošinājuma shēma

9.karte – Elektronisko sakaru kabeļu izvietojuma shēma

10.karte – Meliorācijas risinājumu shēma

11.karte – Zemes ierīcības projekts

28.

“Melbas”

80480080072 26.06.2019.

(protokola Nr. 12,6.§)

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

1.karte – Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana atbilstoši Babītes nov. teritorijas plānojumam

2.karte – Detālplānojuma plānotā (atļautā) izmantošana atbilstoši Babītes nov. teritorijas plānojumam

3.karte – Esošā teritorijas izmantošana

4.karte – Zemes ierīcības projekts

5.karte – Inženiertīklu, vertikālais un labiekārtojuma plāns

6.karte – Satiksmes organizācijas plāns

27.

“Rītausmas”

80880050156 31.10.2018.

(protokola Nr. 12,12.§)

Apbūves nosacījumi

Darba plāns

Esošās situācijas plāns

Komunikāciju plāns

Paskaidrojuma raksts

Plānotās atļautās izmantošanas karte

26.

“Puķulejas”

80480010537 25.04.2018.  (protokola Nr. 4, 13.§) Apbūves nosacījumi

1_Teritorijas pašreizējās izmantošanas plāns_A4

2_Teritorijas plānotā izmantošana un apgrūtinājumi_A1

3_Projektētās teritorijas shēma_A2

4_Sarkano līniju plāns_A4

5_Transporta kustības shēma A4

6_Adresācijas priekšlikums A4

7_Elektroapgādes nodrošinājuma shēma A4

8_Pazemes elektronisko sakaru tīklu kabeļu kanalizācijas nodrošinājuma shēma_A4

9_Gāzes apgādes nodrošinājuma shēma_A4

Topogrāfiskā karte

Vietējo ūdens un kanalizācijas sistēmu izvietojuma shēma

Paskaidrojuma raksts

25.

“Ziediņi”

80880070027 28.03.2018.

(protokols Nr. 3, 20.§)

01_Paskaidrojuma raksts

02_Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

03 Plānotās atļautās izmantošanas karte

04_Zemes ierīcības plāns

05_Ceļa servitūta plāns

06_Inženierkomunikāciju plāns

24.

“Smilgu pļava” 

80480010788

20.12.2017. (groz.; protokols 18,17.§)

01 Paskaidrojuma raksts

02 Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

03 Funkcionālais zonējums

04 Komunikāciju plāns

05 Zemes ierīcības plāns

23.

“Jaunzemes”teritorijas daļā, kas ietver zemes vienības ar adresēm Salienas iela 12, Salienas iela 14, Lielupes iela 3, Lielupes iela 4, Lielupes iela 6, Bulduru iela 10, Lielupes iela, Vaivaru iela

80480030751 80480030728 80480030686 80480030688 80480030687 80480030757 80480030685 80480030756

27.09.2017. (protokols Nr.13, 16.§)

01_Paskaidrojuma raksts

02_Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

03_Plānotā izmantošana

04_Inženierkomunikāciju plāns

05_Sarkano līniju plāns

06_Stāvu plāns

22.

“Jaunalstes” zemes vienības

80480040264

80480040265

27.09.2017. (prot. Nr. 13, 15.§)

Paskaidrojuma raksts

Apbūves nosacījumi

Jaunalstes DP sarkano līniju plāns

Jaunalstes DP zemes ierīcibas apgrūtinājumu un inženierkomunikāciju plāns

21.

“Krūkļi”

80480080225

26.04.2017. (prot. Nr. 7, 13.§)

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Teritorijas plānotā izmantošana un apgrūtinājumi

Sarkano līniju plāns

20.

„Andrejsoni”, “Darījumu zona”, “Industriālais parks”, “Sporta halle”, “Strēles” un Jūrmalas iela 3, Piņķos, Babītes pagastā

26.04.2017. (prot. Nr. 7,12.§)

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi (TIAN)

Paskaidrojuma raksts

Grafiskā daļa:

01 Teritorijas pašreizējā izmantošana

02 Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

03 Zemes ierīcības plāns

04 Sarkano līniju plāns

19.

“Lielpauguri”

25.01.2017. (prot. Nr.1,

12.§)

Grafiskā_daļa

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

18.

“Jaunkalēji”

80480010590

26.10.2016.(prot. Nr.14,13.§)

1_Paskaidrojuma raksts 2_Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

3_Apgrūtinātās teritorijas 4_Plānotā izmantošana 5_Inženierapgāde

6_Ielu šķērsprofili

17.

“Ošpriedes”

80880050673

27.07.2016. (prot. Nr. 10, 17.§)

01_Paskaidrojuma raksts

02_TIAN

03_Esošā izmantošana 04_Plānotā izmantošana 05_Inženierkomunikāciju shēma 06_Apgrūtinājumi

Būvprojekts

16.

“Avgustīnes”

80880050679

27.07.2016.

(prot. Nr. 10, 18.§)

01_Paskaidrojuma raksts

02_TIAN

03_Esošā izmantošana

04_Plānotā izmantošana 05_Inženierkomunikācijas 06_Apgrūtinājumi 07_Būvprojekts minimālā sastāvā

15.

“Bebrupļava”

(nekustamā īpašuma Bebru iela 9 robežās)

80480090273

25.05.2016. (prot. Nr. 7, 11.§)

01_Paskaidrojuma raksts

02_Apbūves nosacījumi

03_Esošā situācija

04_Plānotā izmantošana

05_Komunikāciju shēma

06_Satiksmes organizācija

14.

“Vecalstes”

80480040263

27.01.2016. (Nr.1, 15.§)

Paskaidrojuma raksts

Apbūves nosacījumi

Plānotā izmantošana

Transporta kustības shēma

Adresācijas priekšlikums

Adresācijas priekšlikums – tabula

13.

“Indriņas”

un

“Gundegas”

80480010159 un

80480010200

16.12.2015. (Nr.16, 5.§)

Paskaidrojuma raksts

Esošā izmantošana

Ielas profili

Plānotā izmantošana

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

12.

“Jaunzemes”

23.09.2015. (Nr.13, 7.§)

Paskaidrojuma raksts

Apbūves nosacījumi

Plānotā izmantošana

Komunikāciju plāns

Ielu šķērsprofili

Stāvu skaita plāns

11.

“Taurēni” n.ī. Parka aleja 12 robežās

80480070833

22.04.2015.

(Nr. 6, 6.§)

Paskaidrojuma raksts, apbūves nosacījumi

Plānotā izmantošana

Inženierkomunikāciju plāns

Aizsargjoslu plāns

10.

“Saliņas” n.ī. Lāču 12 robežās

80480070431

22.04.2015.

(Nr. 6, 9.§)

Paskaidrojuma raksts, apbūves nosacījumi

Plānotā izmantošana

9.

“Ārendas”, “Jaunkrasti”

80880020006

80880020060

22.04.2015.

(Nr.6, 7.§)

Detālplānojums

Grafiskā daļa

8.

“Graudi”

80480030862

25.03.2015.

(Nr.5, 35.§)

Plānotā izmantošana 

Plānotās komunikācijas

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

7.

”Dzelmes”

80480040356

25.02.2015.

(prot. Nr.3, 7.§)

Apbūves nosacījumi 

Atļautā izmantošana

Transporta_shēma

Sarkano līniju adreses

Aizsargjoslas komunikācijas

Paskaidrojuma raksts

1. pielikums

6.

“Sprīdīši”

80480040008

26.11.2014.

(prot. Nr.15, 6.§)

 Inženierkomunikācijas

Paskaidrojuma raksts

Plānotā izmantošana

Transporta shēma

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

5.

“Drustēni”

80480040805

26.11.2014.

(prot. Nr.15, 5.§)

 Detālplānojums

4.

“Vējgrieži – 1”

80480080094

27.08.2014.

(prot. Nr.11, 31.§)

 Apbūves nosacījumi

Paskaidrojuma raksts

Atļautā izmantošana

Transporta shēma

Sarkano līniju pagrieziena punktu koordinātu saraksts

3.

“Jaunķīši”

80880060026

23.07.2014

(prot. Nr.8, 5§)

Teritorijas novietojums

Pašreizējā izmantošana

Plānotā izmantošana

Transporta shēma

Ceļu šķērsprofili

Detālplānojums 

2. Jūrmalas iela 13A 80480030262 23.04.2014.
(prot. Nr. 5, 8§)
Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Pašreizējā izmantošana

Plānotā atļautā izmantošana

Ielas profili 

1. “Meldrāji” 80480080213 23.04.2014.
(prot. Nr.5; 9§)
Apbūves nosacījumi

Paskaidrojuma raksts

Grafiskā daļa 

Pēdējais atjaunošanas datums: 18/12/2020 10:53
atpakaļ