2018. gada 21 . jūlijā

Vārda dienas: Meldra, Meldris, Melisa

 • -A
 • A
 • +A

Izsoles

Izsole

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA LIEPU ALEJA 21-6, BABĪTĒ, IZSOLE

 1. Babītes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000028870, adrese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV – 2107, pārdod atklātā mutiskā izsolē Babītes novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Liepu aleja 21-6 Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr.8048 900 0698, sastāvošu no
 • nedzīvojamas telpas Nr.6 ar kopējo platību 70,9 m2, divstāvu ēkas pirmajā stāvā, kopīpašuma 709/3011 domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0415 001, 709/3011 domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0415 002;
 • 709/3011 domājamām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0415.

Nedzīvojamā telpa Nr.6 atrodas būves ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0415 001 pirmajā stāvā; ar 709/3011 domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0415 001 saprotamas koplietošanas telpas (vējtveris, trīs gaiteņi un tualete) būves pirmajā stāvā.

 1. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Babītes novada pašvaldības mājaslapā babite.lv (skatīt šeit! >>pdf) un saņemt izsoles noteikumus un pieteikties izsolei var līdz 16.08.2018. plkst.10:00 ēkas Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā 2.stāvā 18.kabinetā, par laiku, iepriekš vienojoties pa tālr. 67914436.
 2. Informāciju par Nekustamo īpašumu saņemt, kā arī pieteikties tā apskatei var pa tālruni 67914034.
 3. Pieteikumus par dalību izsolē reģistrē līdz 16.08.2018. plkst. 10:00, Babītes novada pašvaldības Administrācijā, Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, 2.stāvā, 18.kabinetā.
 4. Izsoles norises laiks un vieta: 21.08.2018. plkst.10:00 ēkas 2.stāva sēžu zālē Centra ielā 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads.
 5. Izsoles sākumcena 18470,00 EUR.
 6. Līdz reģistrācijai izsolē Babītes novada pašvaldības AS Swedbank kontā Nr.LV66HABA0551022355389, kods HABALV22, jāpārskaita:
 7. Reģistrācijas nauda 50,00 EUR ar norādi „Reģistrācijas nauda izsoles objektam – nekustamais īpašums Liepu aleja 21-6, Babīte, Babītes pagasts, Babītes novads”;
 8. Nodrošinājuma nauda 1847,00 EUR ar norādi „Nodrošinājuma nauda izsoles objektam – nekustamais Liepu aleja 21-6, Babīte, Babītes pagasts, Babītes novads”.
 9. Izsoles veids: izsole ar augšupejošu soli 100,00 EUR.
 10. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, par nosolīto nekustamo īpašumu divu nedēļu laikā no izsoles dienas jāpārskaita Babītes novada pašvaldības AS Swedbank kontā Nr.LV66HABA0551022355389 ar norādi „Pirkuma nauda izsoles objektam – nekustamais īpašums Liepu aleja 21-6, Babīte, Babītes pagasts Babītes novads”.
 11. Nosolītājam ir tiesības Nekustamo īpašumu iegādāties uz nomaksu, atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 30.panta viens prim daļas un 36.panta trešās daļas nosacījumiem. Par Par vēlmi izmantot iespēju pirkt Nekustamo īpašumu uz nomaksu, izsoles pretendents rakstiski paziņo Izsoles komisijai vienlaikus ar maksājumu, kas dod tiesības piedalīties izsolē, iesniegšanu.
 12. Nekustamais īpašums atrodas darījumu iestāžu apbūves teritorijā (D).
 13. Par nekustamo īpašumu noslēgts nedzīvojamo telpu nomas līgums ar darbības termiņu līdz 31.12.2018.
 14. Nekustamajā īpašumā 20 gadus no Pirkuma līguma noslēgšanas dienas jāsaglabā pakalpojuma “Primārā veselības aprūpe” sniegšana.
Pēdējais atjaunošanas datums: 29/06/2018 13:13
atpakaļ