Otrdiena, 2020. gada 07 . aprīlis

Vārda dienas: Helmuts, Zina, Zinaīda

 • -A
 • A
 • +A

Izsoles

Klātienes saziņa šobrīd aizstāta ar saziņu attālināti. Lūgums sazināties ar speciālistu pa tālr. 67914436 vai rakstot uz e-pastu: helena.slava@babite.lv

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZSOLE

 1. Babītes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000028870, adrese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV – 2107, atklātā mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi, ar augšupejošu soli izsola Babītes novada pašvaldībai piederošu 2/5 domājamo daļu nekustamā īpašuma, Straupes-Dāv-Kaspari, Straupciemā, Salas pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr.8088 009 0035, apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. 8088 009 0035, 4813 m2 platībā.
 2. Par Izsoles dalībnieku var kļūt Izsoles Noteikumu 2.5. punktā minētās fiziskās personas, kuras saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt īpašumā Nekustamo īpašumu un ir izpildījušas šajos Noteikumos noteiktos Izsoles priekšnoteikumus un kurām Izsoles komisija nosūtījusi uzaicinājumu, iesniegt līdz 25.03.2020. plkst. 10:00 pieteikumu par vēlmi Izsolāmo nekustamo īpašumu pirkt, piedaloties atklātā izsolē ar pretendentu atlasi, vai atteikumu piedalīties atklātā izsolē ar pretendentu atlasi Babītes novada pašvaldības Administrācijā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV–2107, 2.stāva 18.kabinetā – kancelejā iesniegt pieteikumu par vēlmi Izsolāmo nekustamo īpašumu pirkt, piedaloties atklātā izsolē ar pretendentu atlasi.
 3. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Babītes novada pašvaldības mājas lapā interneta vietnē www.babite.lv. Saņemt izsoles noteikumus un reģistrēties izsolei var līdz 09.04.2020. plkst.10.00 ēkas Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā 2.stāvā 18.kabinetā pirmdienās un ceturtdienās vai arī citā laikā, iepriekš vienojoties pa tālr.67914436.
 4. Izsoles norises laiks un vieta: 15.04.2020. plkst.10.00 ēkas 2.stāva sēžu zālē Centra ielā 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads.
 5. Izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcena – 3100,00 EUR.
 6. Izsoles veids: izsole ar augšupejošu soli 100,00 EUR.
 7. Nekustamā īpašuma Pirkuma līgumu paraksta septiņu darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.
 1. Saskaņā ar Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam funkcionālā zonējuma karti Nekustamais īpašums atrodas savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijā.
 2. Nekustamajam īpašumam reģistrēti sekojoši apgrūtinājumi:
 • Atzīme – aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 0,4kV;
 • Atzīme – servitūts – tiesība uz braucamo ceļu;
 • Atzīme – Babīte ezera aizsargjosla;
 • Atzīme – uz zemes atrodas citai personai piederoša ēka – kūts (kadastra apzīmējums 8088 009 0035 002).

Izsoles noteikumi

Helēna Slava, Babītes novada pašvaldības īpašuma izsoles komisijas priekšsēdētāja

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZSOLE

 1. Babītes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000028870, adrese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV – 2107, atklātā mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi, ar augšupejošu soli izsola Babītes novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Brīvkalnos, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr.8048 010 0474, sastāvoša no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 010 0238, 224 m2 platībā.
 2. Par Izsoles dalībnieku var kļūt Izsoles Noteikumu 2.5. punktā minētās fiziskās personas, kuras saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt īpašumā Nekustamo īpašumu un ir izpildījušas šajos Noteikumos noteiktos Izsoles priekšnoteikumus un kurām Izsoles komisija nosūtījusi uzaicinājumu, iesniegt līdz 24. 02.2020. plkst. 10:00 pieteikumu par vēlmi Izsolāmo nekustamo īpašumu pirkt, piedaloties atklātā izsolē ar pretendentu atlasi, vai atteikumu piedalīties atklātā izsolē ar pretendentu atlasi Babītes novada pašvaldības Administrācijā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV–2107, 2.stāva 18.kabinetā – kancelejā iesniegt pieteikumu par vēlmi Izsolāmo nekustamo īpašumu pirkt, piedaloties atklātā izsolē ar pretendentu atlasi.
 3. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Babītes novada pašvaldības mājas lapā interneta vietnē www.babite.lv. Saņemt izsoles noteikumus un reģistrēties izsolei var līdz 09.03.2020. plkst.10.00 ēkas Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā 2.stāvā 18.kabinetā pirmdienās un ceturtdienās vai arī citā laikā, iepriekš vienojoties pa tālr.67914436.
 4. Izsoles norises laiks un vieta: 11.03.2020. plkst.10.00 ēkas 2.stāva sēžu zālē Centra ielā 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads.
 5. Izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcena – 2140,00 EUR.
 6. Izsoles veids: izsole ar augšupejošu soli 100,00 EUR.
 7. Nekustamā īpašuma Pirkuma līgumu paraksta septiņu darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.
 8. Saskaņā ar Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojumu 2008.-2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojumu 2005.-2017.gadam, teritorijai, kurā atrodas Nekustamais īpašums, noteiktais lietošanas mērķis ir: Individuālo dzīvojamo māju apbūve.
 9. Nekustamajam īpašumam reģistrēti sekojoši apgrūtinājumi:
  • Atzīme – dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos (zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 010 0238).
  • Atzīme – tauvas joslas teritorija gar upi (zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 010 0238).
  • Atzīme – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem (zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 010 0238).

Izsoles noteikumi

Helēna Slava, Babītes novada pašvaldības īpašuma izsoles komisijas priekšsēdētāja

Pēdējais atjaunošanas datums: 18/03/2020 15:02
atpakaļ