Ceturdiena, 2019. gada 20 . jūnijs

Vārda dienas: Maira, Rasa, Rasma

 • -A
 • A
 • +A

Izsoles

Izsole

Nekustamā īpašuma “Piņķu ciems 2” Babītes novadā, Babītes pagastā izsole

 1. Babītes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000028870, adrese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV – 2107, izsola atklātā mutiskā izsolē nekustamā īpašuma “Piņķu ciems 2”, Babītes pagastā, Babītes novadā ar kadastra Nr. 8048 003 0274 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0274 daļas 0,05 ha platībā, (turpmāk tekstā – Zemes vienības daļa) nomas tiesības.
 2. Zemes vienības daļa apgrūtināta ar:
 • Atzīme – ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu – 0,05 ha;
 • Atzīme – aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli laukos – 0,05 ha;
 • Atzīme –aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu;
 • Atzīme –aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju;
 • Atzīme – būvniecības ierobežojumu teritorija, kas noteikta teritorijas plānojumā vai teritorijas detālplānojumā – 0,05 ha;
 • Atzīme – aizsargjoslas teritorija ap kapsētu.
 1. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Babītes novada pašvaldības interneta vietnē babite.lv. Saņemt izsoles noteikumus un Līguma par nomas tiesību piešķiršanu projektu un pieteikties dalībai izsolē var no izsoles pasludināšanas dienas informatīvajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” līdz 06.06.2019. plkst.10.00 ēkas Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā 2.stāvā 18.kabinetā – kancelejā.
 2. Informāciju par Zemes vienības daļu saņemt, kā arī pieteikties tās apskatei var pa tālruni 67511290 pie Babītes novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistes.
 3. Izsoles norises laiks un vieta: 11.06.2019. plkst.10.00 Centra ielā 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, ēkas 2.stāva sēžu zālē.
 4. Zemes vienības daļas nomas tiesības nosacītā (Izsoles sākotnējā) cena 620,00 EUR gadā un PVN.
 5. Līdz reģistrācijai izsolē Babītes novada pašvaldības AS Swedbank kontā Nr.LV66HABA0551022355389, kods HABALV22, jāpārskaita:
 6. Reģistrācijas maksa 50,00 EUR ar norādi „Reģistrācijas maksa nekustamā īpašuma “Piņķu ciems 2” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 003 274 daļas 0,05 ha platībā nomas tiesību izsolei”;
 7. nodrošinājuma nauda 62,00 EUR ar norādi „Nodrošinājuma nauda nekustamā īpašuma “Piņķu ciems 2” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 003 274 daļas 0,05 ha platībā nomas tiesību izsolei”.
 8. Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli 80,00 EUR.
 9. Galvenie nosacījumi:
 • Nomas tiesības piešķiršanas mērķis – autostāvvietas uzturēšana (bez apbūves tiesībām).
 • Nomas tiesības termiņš – 6 (seši) gadi.
 • Nomas tiesību nedrīkst nodot trešajām personām.
  1. Saskaņā ar Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam funkcionālā zonējuma karti zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0274 daļa 0,05 ha platībā atrodas sabiedrisko objektu apbūves teritorijā.
  2. Zemes vienības daļas nomas tiesības ieguvējam, ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā pēc Izsoles rezultāta apstiprināšanas domes sēdē (lēmuma stāšanās spēkā), ir jānoslēdz līgums par nomas tiesības piešķiršanu.
  3. Papildus maksai par nomas tiesību nomas tiesīgais maksā likumā noteikto pievienotās vērtības nodokli, atbilstoši Latvijas valstī noteiktajam apmēram, par Zemes vienības daļu maksā nekustamā īpašuma nodokli un veic vienreizēju maksājumu Zemes vienības daļas īpašniekam 205,70 EUR (divi simti pieci euro, 70 centi) apmērā, sedzot Pašvaldības izmaksas saistītas ar nomas tiesības maksas noteikšanu.

Līguma projekts

Izsoles noteikumi

Nekustamā īpašuma izsole – Rožu iela 22, Babītē

 1. Babītes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000028870, adrese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV – 2107, atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola Babītes novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Rožu iela 22, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr.8048 004 0353, sastāvoša no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0353, 1,62 ha platībā.
 1. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Babītes novada pašvaldības mājas lapā internetā babite.lv un saņemt izsoles noteikumus un pieteikties izsolei var līdz 05.06.2019. plkst.10:00 ēkas Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā 2.stāvā 18.kabinetā pirmdienās un ceturtdienās vai arī citā laikā, iepriekš vienojoties pa tālr.67914436.
 2. Informāciju par Nekustamo īpašumu saņemt, kā arī pieteikties tā apskatei var pa tālruni 67511290 pie Babītes novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistes.
 3. Izsoles norises laiks un vieta: 06.06.2019. plkst.10.00 ēkas 2.stāva sēžu zālē Centra ielā 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads.
 4. Izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcena – EUR 270000,00.
 5. Izsoles veids: izsole ar augšupejošu soli EUR 1000,00.
 6. Nekustamā īpašuma Pirkuma līgumu paraksta septiņu darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.
 7. Saskaņā ar Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam funkcionālā zonējuma karti Nekustamais īpašums atrodas Vairākstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā (DzD).
 8. Nekustamajam īpašumam reģistrēti sekojoši apgrūtinājumi:
 • uz Nekustamo īpašumu nostiprināta nomas tiesība ar termiņu līdz 16.04.2102.; nekustamais īpašums iznomāts daudzstāvu dzīvojamo māju būvniecībai; izdota būvatļauja daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas (63 dzīvokļi) jaunbūvei;
 • atzīme –aizsargjoslas teritorija gar Rožu ielu (būvlaide) – 0,08 ha;
 • atzīme –aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu no 0,4MPa līdz 1,6MPa – 0,03 ha.
 1. Jebkurai personai ir tiesības iepazīties ar informāciju par nekustamā īpašuma stāvokli, kā arī iepazīties ar nekustamo īpašumu dabā.

Izsoles noteikumi

Līguma projekts

Nekustamā īpašuma “Vecbatari”  izsole

 1. Babītes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000028870, adrese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV – 2107, pārdod atklātā mutiskā izsolē Babītes novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu – “Vecbatari” ar kadastra Nr. 8048 007 0165, kas sastāv no:
 • zemes vienības 0,0557 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0165 un adresi – “Vecbatari”, Lapsas, Babītes pagasts, Babītes novads”;
 • šķūņa ēkas 112,5 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0165 001 un adresi – “Vecbatari”, Lapsas, Babītes pagasts, Babītes novads”.
 1. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Babītes novada pašvaldības mājas lapā internetā www.babite.lv, un saņemt izsoles noteikumus un pieteikties izsolei var līdz 13.03.2019. plkst.10:00, ēkas Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā 2.stāvā 18.kabinetā pirmdienās un ceturtdienās vai arī citā laikā, iepriekš vienojoties pa tālr.67914436.
 2. Informāciju par Nekustamo īpašumu saņemt, kā arī pieteikties tā apskatei var pa tālruni 67511290 pie Babītes novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistes.
 3. Pieteikumus par dalību izsolē reģistrē līdz 13.03.2019. plkst. 10:00, Babītes novada pašvaldības Administrācijā, Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, 2.stāvā, 18.kabinetā.
 4. Izsoles norises laiks un vieta: 14.03.2019. plkst.10:00 ēkas 2.stāva sēžu zālē Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.
 5. Izsolāmās mantas izsoles sākumcena 3000,00 EUR.
 6. Līdz reģistrācijai izsolē Babītes novada pašvaldības AS Swedbank kontā Nr. LV66HABA0551022355389, kods HABALV22, jāpārskaita:
 • reģistrācijas nauda 50,00 EUR ar norādi „Reģistrācijas nauda izsoles objektam – nekustamais īpašums – “Vecbatari”, Lapsas, Babītes pagasts, Babītes novads”;
 • nodrošinājuma nauda 300,00 EUR ar norādi „Nodrošinājuma nauda izsoles objektam – nekustamais īpašums – “Vecbatari”, Lapsas, Babītes pagasts, Babītes novads”.
 1. Izsoles veids: izsole ar augšupejošu soli 200,00 EUR.
 2. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, par Nekustamo īpašumu jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, naudu ieskaitot Babītes novada pašvaldības AS Swedbank kontā Nr.LV66HABA0551022355389 ar norādi „Pirkuma nauda izsoles objektam – nekustamais īpašums – “Vecbatari”, Lapsas, Babītes pagasts, Babītes novads”.
 3. Nekustamā īpašuma atļautā izmantošana saskaņā ar Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam funkcionālā zonējuma karti ir savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorija (DzS).
 4. Uz Nekustamo īpašumu nav pirmpirkuma tiesības.

Izsoles noteikumi

Apbūves tiesību izsole

 1. Babītes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000028870, adrese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV – 2107, izsola atklātā mutiskā izsolē nekustamā īpašuma “Piņķu ciems 4”, Babītes pagastā, Babītes novadā ar kadastra Nr. 8048 003 0168 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 003 016 daļas 7 ha platībā, (turpmāk tekstā – Zemes vienības daļa) apbūves tiesības.
 2. Zemes vienības daļa nav apgrūtināta ar lietu tiesībām.
 3. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Babītes novada pašvaldības mājas lapā internetā babite.lv. Saņemt izsoles noteikumus un Līguma par apbūves tiesību piešķiršanu projektu un pieteikties dalībai izsolē var no izsoles pasludināšanas dienas informatīvajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” līdz 21.06.2019. plkst.10:00 ēkas Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā 2.stāvā 18.kabinetā – kancelejā.
 4. Informāciju par Zemes vienības daļu saņemt, kā arī pieteikties tās apskatei var pa tālruni 67511290 pie Babītes novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistes.
 5. Izsoles dalībnieka pretendentam līdz 30.04.2019. plkst. 10:00, Babītes novada pašvaldības Administrācijā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV – 2107, 2.stāva 18. kabinetā-kancelejā jāiesniedz plāns tajā norādot Multifunkcionālā sporta centra būvju un sporta aktivitāšu zonu novietojumu Zemes vienības daļā, t.sk. telpu grupu un zonu sadalījumu paredzētajos lietošanas veidos (turpmāk tekstā – Plāns). Plāns tiek reģistrēts Plānu reģistrācijas sarakstā (Pielikums Nr.7). Plāns tiek reģistrēts Plānu reģistrācijas sarakstā (Pielikums Nr.7), aizklāti (neizpaužot Plāna iesniedzēju) tiek vērtēta Plāna atbilstība apbūves tiesības piešķiršanas mērķim un līdz 31.05.2019.(nosūtīšanas pasta zīmogs) Izsoles dalībnieka pretendentam tiek paziņots Plāna atbilstības izvērtēšanas rezultāts.
 6. Izsoles norises laiks un vieta: 25.06.2019. plkst.10:00 Centra ielā 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, ēkas 2.stāva sēžu zālē.
 7. Zemes vienības daļas apbūves tiesības nosacītā (Izsoles sākotnējā) cena 1700,00 EUR par vienu ha/gadā (par 7 ha gadā – 11900,00 EUR).
 8. Līdz reģistrācijai izsolē Babītes novada pašvaldības AS Swedbank kontā Nr.LV66HABA0551022355389, kods HABALV22, jāpārskaita:
 9. Reģistrācijas maksa 50,00 EUR ar norādi „Reģistrācijas maksa nekustamā īpašuma “Piņķu ciems 4” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 003 016 daļas 7 ha platībā apbūves tiesību izsolei”;
 10. nodrošinājuma nauda 1190,00 EUR ar norādi „Nodrošinājuma nauda nekustamā īpašuma “Piņķu ciems 4” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 003 016 daļas 7 ha platībā apbūves tiesību izsolei”.
 11. Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli 1000,00 EUR.
 12. Galvenie nosacījumi:
 13. Apbūves tiesības piešķiršanas mērķis – Multifunkcionāla sporta centra (nedzīvojama ēka), kas sastāv no tenisa, pludmales volejbola un basketbola laukumiem, trenažieru, boksa, cīņas, aerobikas, deju un baleta zālēm, ielu vingrošanas rīku un bērnu atpūtas zonām, kafejnīcas un citām ar sportu saistītām telpām/zonām, stāvlaukuma un ar to saistītu inženierkomunikāciju izbūve (turpmāk tekstā – Būve).
 • Apbūves tiesības termiņš – 30 (trīsdesmit) gadi skaitot no apbūves tiesības piešķiršanas līguma spēkā stāšanās brīža.
 • Būves būvniecība jāuzsāk ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) mēnešu laikā no apbūves tiesības piešķiršanas līguma noslēgšanas dienas.
 • Objekts jāuzbūvē saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un jānodod ekspluatācijā līdz 2024.gada 31.decembrim.
 • Apbūves tiesību nedrīkst atsavināt, kā arī apgrūtināt ar lietu tiesībām.
  1. Saskaņā ar Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam funkcionālā zonējuma karti zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0168 Zemes vienības daļa 7 ha platībā atrodas:
 • Rekreācijas teritorijā (A) – 4,51 ha platībā;
 • Sabiedrisko iestāžu apbūves teritorijā (S) – 1,89 ha platībā;
 • Līnijbūvju apbūves teritorijā (TL) – 0,42 ha platībā;
 • Parku un apstādījumu teritorijā (DA) – 0,18 ha platībā.
  1. Zemes vienības daļas apbūves tiesības ieguvējam, ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā pēc Izsoles rezultāta apstiprināšanas domes sēdē (lēmuma stāšanās spēkā), ir jānoslēdz līgums par apbūves tiesības piešķiršanu.
  2. Papildus maksai par apbūves tiesību apbūves tiesīgais maksā likumā noteikto pievienotās vērtības nodokli, atbilstoši Latvijas valstī noteiktajam apmēram, par Zemes vienības daļu maksā nekustamā īpašuma nodokli un veic vienreizēju maksājumu Zemes vienības daļas īpašniekam 847,00 EUR (astoņi simti četrdesmit septiņi euro, 00 centi) apmērā, sedzot Pašvaldības izmaksas saistītas ar apbūves tiesības maksas noteikšanu.
  3. Apbūves tiesīgajam ir pienākums viena mēneša laikā pēc nostiprinājuma lūguma parakstīšanas Līgumu par apbūves tiesības piešķiršanu reģistrēt zemesgrāmatā.

Izsoles noteikumi

Līgums par apbūves tiesību piešķiršanu (projekts)

Pēdējais atjaunošanas datums: 30/04/2019 09:53
atpakaļ