Piektdiena, 2020. gada 24 . janvāris

Vārda dienas: Eglons, Krišs, Ksenija

 • -A
 • A
 • +A

Izsoles

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZSOLE

 1. Babītes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000028870, adrese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV – 2107, atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsolē izsola Babītes novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Rožu iela 22, Babītē,Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr.8048 004 0353, sastāvoša no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0353, 1,62 ha platībā.
 2. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Babītes novada pašvaldības mājas lapā interneta vietnē www.lv.un saņemt izsoles noteikumus un pieteikties  izsolei var līdz 20.02.2020. plkst.10:00 ēkas Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā 2.stāvā 18.kabinetā pirmdienās un ceturtdienās, vai arī citā laikā, iepriekš vienojoties pa tālr.67914436.
 3. Informāciju par Nekustamo īpašumu saņemt, kā arī pieteikties tā apskatei var pa tālruni 67511290 pie Babītes novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistes.
 4. Izsoles norises laiks un vieta: 24.02.2020. plkst.10.00 ēkas 2.stāva sēžu zālē Centra ielā 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads.
 5. Izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcena – 270000,00 EUR un PVN 21% apmērā.
 6. Izsoles veids: izsole ar augšupejošu soli EUR 1000,00.
 7. Nekustamā īpašuma Pirkuma līgumu paraksta septiņu darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.
 8. Saskaņā ar Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam funkcionālā zonējuma karti Nekustamais īpašums atrodas Vairākstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā (DzD).
 9. Nekustamajam īpašumam reģistrēti sekojoši apgrūtinājumi:
 • uz Nekustamo īpašumu nostiprināta nomas tiesība ar termiņu līdz 16.04.2102.; nekustamais īpašums iznomāts daudzstāvu dzīvojamo māju būvniecībai; izdota būvatļauja daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas (63 dzīvokļi) jaunbūvei;
 • atzīme –aizsargjoslas teritorija gar Rožu ielu (būvlaide) – 0,08 ha;
 • atzīme –aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu no 0,4MPa līdz 1,6MPa – 0,03 ha.

Izsoles noteikumi

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZSOLE

 1. Babītes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000028870, adrese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV – 2107, atklātā mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi, ar augšupejošu soli izsola Babītes novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Salas pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr.80880090002, sastāvoša no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80880030165, 7837 m2 platībā.
 2. Par Izsoles dalībnieku var kļūt Izsoles Noteikumu 2.5. punktā minētās fiziskās personas, kuras saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt īpašumā Nekustamo īpašumu un ir izpildījušas šajos Noteikumos noteiktos Izsoles priekšnoteikumus un kurām Izsoles komisija nosūtījusi uzaicinājumu, iesniegt līdz 27.12.2019. plkst. 10:00 pieteikumu par vēlmi Izsolāmo nekustamo īpašumu pirkt, piedaloties atklātā izsolē ar pretendentu atlasi, vai atteikumu piedalīties atklātā izsolē ar pretendentu atlasi Babītes novada pašvaldības Administrācijā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV–2107, 2.stāva 18.kabinetā – kancelejā iesniegt pieteikumu par vēlmi Izsolāmo nekustamo īpašumu pirkt, piedaloties atklātā izsolē ar pretendentu atlasi.
 1. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Babītes novada pašvaldības mājas lapā interneta vietne www.babite.lv. Saņemt izsoles noteikumus un reģistrēties izsolei var līdz 13.01.2020. plkst.10.00 ēkas Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā 2.stāvā 18.kabinetā pirmdienās un ceturtdienās vai arī citā laikā, iepriekš vienojoties pa tālr.67914436.
 2. Informāciju par Nekustamo īpašumu saņemt, kā arī pieteikties tā apskatei var pa tālruni 67511290 pie Babītes novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistes. Jebkurai personai ir tiesības iepazīties ar informāciju par nekustamā īpašuma stāvokli, kā arī iepazīties ar nekustamo īpašumu dabā.
 3. Izsoles norises laiks un vieta: 15.01.2020. plkst.10.00 ēkas 2.stāva sēžu zālē Centra ielā 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads.
 4. Izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcena – 2040,00 EUR.
 5. Izsoles veids: izsole ar augšupejošu soli 100,00 EUR.
 6. Nekustamā īpašuma Pirkuma līgumu paraksta septiņu darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.
 1. Saskaņā ar Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojumu 2008.-2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojumu 2005.-2017.gadam, teritorijai, kurā atrodas Nekustamais īpašums, noteiktais lietošanas mērķis ir: Upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas, ūdens regulēšanas un krastu nostiprināšanas būvju apbūve (kods 1202); zemes vienība atrodas dabisko pļavu (DP) un ūdeņu (DU) teritorijā.
 1. Nekustamajam īpašumam reģistrēti sekojoši apgrūtinājumi:
 • Atzīme – no 25 līdz 100 kilometriem garas dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos (zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880030165).
 • Atzīme – applūstošā (10 % applūduma varbūtība) teritorija (zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880030165).
 • Atzīme – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem (zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880030165).

Izsoles noteikumi

Pēdējais atjaunošanas datums: 07/01/2020 13:02
atpakaļ