Pirmdiena, 2021. gada 25 . oktobris

Vārda dienas: Beatrise, Beāte

  • -A
  • A
  • +A

Domes sēdes un lēmumi 2018. gadā

2018. gada domes sēdes un lēmumi

Domes sēdes datums Darba kārtība, protokoli, lēmumi, audiofaili Saistošie noteikumi, paskaidrojuma raksti, pielikumi
19.12.2018. Lēmumi

Protokols

Darba kārtība

19.§

25.11.2015. noteikumi Nr. 12 “Par grāmatvedības kārtošanu Babītes novada pašvaldībā”
(konsolidētā versija ar pēdējiem grozījumiem 19.12.2018.)

23.§

Par ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu SIA “Latvijas namsaimnieks”

24.§ 

Saistošie noteikumi Nr. 16 “Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 2018.gada budžetā”
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums

28.11.2018. Lēmumi

Protokols

Darba kārtība

23.§ 

Noteikumi Nr. 11 “Kārtība, kādā veicami zemsliekšņa iepirkumi (tirgus izpēte) Babītes novada pašvaldībā”

25.§ 

Saistošie noteikumi Nr.15 “Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 2018.gada budžetā”

1. pielikums2.pielikums3. pielikums

13.11.2018. Darba kārtība

Protokols

Lēmumi

31.10.2018. Darba kārtība

Protokols

Lēmumi

24.§ 

Noteikumi Nr.8 “Babītes novada pašvaldības sociālās dzīvojamās mājas “Mildas” iekšējās kārtības noteikumi” (31.10.2018.)

28.§ 

Noteikumi Nr. 10 “Kārtība, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Babītes vidusskolā”

29.§ 

Konsolidētā versija: Noteikumi Nr.5 “Kārtība, kādā Babītes vidusskolā organizē pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu” (29.11.2017.; ar 31.10.2018. grozījumiem, protokols Nr.12, 29.§)

30.§ 

Konsolidētā versija: Noteikumi Nr.6 “Kārtība, kādā Babītes novada pirmsskolas izglītības iestāde “Saimīte” organizē pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu” (27.11.2017; ar 31.10.2018. grozījumiem, protokols Nr.12, 30.§)

31.§ 

Noteikumi Nr.9 “Inventarizācijas organizēšana un norises kārtība Babītes novada pašvaldībā”

33.§ 

Konsolidētā versija: Noteikumi Nr. 12 “Par atlīdzību un sociālām garantijām Babītes novada pašvaldības vēlētām amatpersonām un iestāžu vadītājiem” (28.05.2014.)(ar 25.02.2015. izmaiņām, protokols Nr.3, 37.§) (ar 31.10.2018. izmaiņām, protokols Nr.12, 33.§).

26.09.2018. Darba kārtība

Lēmumi

Protokols

32.§

Par pašvaldības izglītības iestāžu tāmes apstiprināšanu

33.§

SN.11 “Par grozījumiem 2018.gada pašvaldības budžetā”

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3

Pielikums Nr.4

Pielikums Nr.5

13.09.2018.

domes ārkārtas sēde

Lēmumi

Protokols

Darba kārtība

29.08.2018. Lēmumi

Protokols

Darba kārtība

20.§

Par Babītes novada pašvaldības domes 28.03.2018. saistošo noteikumu Nr.4 „Teritoriju kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi Babītes novadā” precizēšanu

29.§

Par Babītes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 7 “Grozījumi Babītes novada pašvaldības 23.08.2017. saistošajos noteikumos Nr.9 “Babītes novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu

25.§

Par izmaiņām Babītes novada pašvaldības 30.03.2016. noteikumu Nr.2 „Nomas maksas cenrādis Babītes novada pašvaldības nekustamās mantas iznomāšanai veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai” (protokols Nr.5, 43.§) 1.2.punktā

30.§

Par Babītes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 8 “Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 28.03.2018. saistošajos noteikumos Nr.2 “Kārtība, kādā Babītes novada pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumam”” apstiprināšanu

31.§

Par Babītes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.9 “Grozījumi Babītes novada pašvaldības 22.10.2014. saistošajos noteikumos Nr.16 „Nodevas par Babītes novada pašvaldības izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un to apliecinātām kopijām”” apstiprināšanu

32.§
Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 28.03.2012. noteikumos Nr.4 „Par stipendiju piešķiršanu Babītes novada pašvaldības Babītes vidusskolas izglītojamiem”

33.§

Par piemaksu piešķiršanu un materiālās stimulēšanas kārtību Babītes novada Babītes vidusskolā

25.07.2018. Lēmumi
Protokols
Darba kārtība
16.§

Kārtība, kādā valsts amatpersonas ziņo par atrašanos interešu konfliktā vai par citas valsts amatpersonas atrašanos interešu konfliktā Babītes novada pašvaldībā

17.§

Babītes novada pašvaldības ētikas komisijas nolikums

Babītes novada pašvaldības ētikas kodekss

18.§

Babītes novada pašvaldības korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas komisijas nolikums

27.06.2018. Lēmumi
Protokols
Darba kārtība

6. §

Nomas maksas cenrādis Babītes novada pašvaldības Babītes mūzikas skolas mūzikas instrumentiem

26.§
Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Liepu aleja 21-6 Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā atsavināšanas izsoles noteikumu apstiprināšanu
33.§
Babītes novada pašvaldības Koku ciršanas saskaņošanas komisijas nolikums

36.§
Noteikumi Nr.5: Par dokumentu aprites kārtību Babītes novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļā

37.§

Noteikumi Nr.6: Nomas maksas cenrādis Babītes novada pašvaldības Babītes mūzikas skolas mūzikas instrumentiem

47.§
Par Babītes novada pašvaldības 2017. gada publiskā pārskata apstiprināšanu
Babītes novada pašvaldības 2017. gada Publiskais pārskats
48.§
SN6 “Par grozījumiem 2018.gada pašvaldības budžetā”
Pielikums Nr.1 Pielikums Nr.2 Pielikums Nr.3 Pielikums Nr.4 Pielikums Nr.5
49.§
Par Babītes novada pašvaldības 2018.gada projektu konkursa „Ģimenei. Videi. Izaugsmei Babītes novadā’’ 2.kārtas izvērtēšanas rezultātu apstiprināšanu

06.06.2018.
domes ārkārtas sēde
Darba kārtība
Lēmumi
Protokols
4.§
Par bezmaksas mācību vietu piešķiršanu Latvijas Starptautiskajā skolā
23.05.2018. Lēmumi
Protokols
Darba kārtība
20.§
Noteikumi Nr.5 “Par transportlīdzekļu izmantošanu Babītes novada pašvaldībā”
25.04.2018. Lēmumi
Protokols
Darba kārtība
1.§
Par Babītes novada pašvaldības 2018.gada projektu konkursa Ģimenei Videi Izaugsmei Babītes novadā izvērtēšanas rezultātu apstiprināšanu
Nolikums Babītes novada pašvaldības 2018.gada projektu konkursam “Ģimenei. Videi. Izaugsmei” Babītes novadā
29.§
Par Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Liepu aleja 21-5 Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā atsavināšanas izsoles noteikumu apstiprināšanu
35.§
Par konkursa nolikuma “Par bezmaksas mācībām Latvijas Starptautiskajā skolā” apstiprināšanu
40.§
SN5 Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 2018.gada budžetā
1. pielikums
2. pielikums
3. pielikums
28.03.2018. Lēmumi
Protokols
Darba kārtība
Saistošo noteikumu Projekts: 
Kārtība, kādā Babītes novada pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumam
Noteikumi Nr. 2
Par bērnu reģistrēšanas un uzņemšanas kārtību 1.klasē Salas sākumskolā
28.02.2018. Lēmumi
Protokols
Darba kārtība
Nolikums Babītes novada pašvaldības 2018.gada projektu konkursam „Ģimenei. Videi. Izaugsmei Babītes novadā’’
24.01.2018. Darba kārtība
Protokols
Lēmumi
Babītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu 2018.gada izdevumu tāme uz vienu izglītojamo atbilstoši iepriekšējā gada naudas plūsmas izdevumiem
Babītes novada pašvaldības izglītības iestāžu 2018.gada izdevumu tāme uz vienu izglītojamo atbilstoši iepriekšējā gada naudas plūsmas izdevumiem
39.§
SN Par Babītes novada pašvaldības budžetu 2018. gadā
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
5.pielikums
6.pielikums
7.pielikums
8.pielikums
9.pielikums
10.pielikums

Ziņojums par Babītes novada pašvaldības budžetu 2018.gadā
2017.gada budžets infografikāPaskaidrojuma raksts
Pēdējais atjaunošanas datums: 26/03/2020 11:59
atpakaļ