Sestdiena, 2020. gada 25 . janvāris

Vārda dienas: Sigurds, Zigurds

 • -A
 • A
 • +A

Informācija par būvniecības jautājumiem

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 14.punktu un Būvniecības likuma 7. un 12.pantu, Būvvaldes funkcijas būvniecības tiesiskuma nodrošināšanai Babītes novada administratīvajā teritorijā, domes noteikto pilnvaru ietvaros veic Babītes novada pašvaldības administrācijas struktūrvienības – plānošanas un būvniecības daļa un būvniecības administratīvā komisija.

Plānošanas un būvniecības daļa, atbilstoši savai kompetencei, veic sekojošas darbības:

 1. Sniedz ziņas par teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumiem, kā arī teritorijā esošiem inženiertīkliem;
 2. Izskata iesniegumus un pieņem lēmumus par būvniecības ieceri, kā arī pārbauda lēmumos ietverto nosacījumu izpildi un iesniegto dokumentu saturu normatīvajos aktos noteiktajā apjomā;
 3. Izskata alternatīvus tehniskos risinājumus vides pieejamības nodrošināšanai, ja nepieciešams, lūdzot attiecīgās jomas nevalstisko organizāciju ekspertu viedokli gadījumos, kad būvprojektā nav iespējams ievērot būvnormatīvu tehniskās prasības;
 4. Izskata iesniegumus un pieņem lēmumus par būves vai tās daļas lietošanas veida maiņu bez pārbūves;
 5. Pieņem būves ekspluatācijā;
 6. Sniedz konsultācijas par būvniecības procesa kārtību;
 7. Veic citas ar būvniecības procesu un tā atbilstību normatīvo aktu prasībām saistītas darbības;
 8. Sniedz konsultācijas par būvniecības iespējām attiecīgajā teritorijā;
 9. Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā sadarbojas ar Būvniecības valsts kontroles biroju un institūcijām, kuras pilda būvvaldes funkcijas;
 10. Atkarībā no būvniecības ieceres pieņem lēmumu šādos termiņos:

11. Izdara atzīmi būvatļaujā par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi 15 darba dienu laikā no dienas, kad iesniegti dokumenti, kas apliecina visu attiecīgo nosacījumu izpildi.

Būvniecības kontroles daļa, atbilstoši savai kompetencei, veic sekojošas darbības:

1. Kontrolē būvniecības procesu un tā atbilstību Būvniecības likuma un citu būvniecības regulējošo normatīvo aktu prasībām;

2. Informē par notiekošās būvniecības tiesisko pamatojumu un sniedz ziņas par būvi;

3. Izskata būvuzraudzības plānu:

 • norīko būvinspektoru būvniecības kontrolei objektā un nosaka obligāto būvlaukuma apmeklējuma grafiku. Gadījumos, kad būvei nepieciešama būvuzraudzība, minētais grafiks nosakāms, izvērtējot būvuzraudzības plānā noteiktos galvenos būvdarbu posmus;
 • saņēmusi informāciju par būvlaukumā esoša būvizstrādājuma neatbilstību normatīvo aktu prasībām, lemj par nepieciešamību uzdot būvniecības ieceres iesniedzējam izvērtēt neatbilstības ietekmi uz būtiskām būvei izvirzītām prasībām.

4. Pieņem būves ekspluatācijā;

5. Sniedz konsultācijas par būvniecības procesa kārtību;

6. Veic citas ar būvniecības procesu un tā atbilstību normatīvo aktu prasībām darbības;

7. Reģistrē citu institūciju izdotās būvatļaujas;

8. Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā sadarbojas ar Būvniecības valsts kontroles biroju un institūcijām, kuras pilda būvvaldes funkcijas;

9. Piecu darba dienu laikā no dienas, kad iesniegti dokumenti, kas apliecina visu attiecīgo nosacījumu izpildi, izdara atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi paskaidrojuma rakstā, apliecinājuma kartē vai būvatļaujā;

Būvniecības likuma 12.panta trešās daļas 1., 5.1 un 7.punktā minēto pienākumu pašvaldības būvniecības administratīvā komisija un plānošanas un būvniecības daļa neveic attiecībā uz tiem būvdarbu valsts kontroles procesiem, kuri atbilstoši šā likuma 6.1 pantā noteiktajam ir Būvniecības valsts kontroles biroja kompetencē. Tiesības un kārtību, kādā būvniecības administratīvā komisija un plānošanas un būvniecības daļa ir tiesīgas iesaistīties šā panta trešās daļas 1. un 7.punktā minētajos procesos tajos gadījumos, kad to veikšana ir citu šajā likumā minēto institūciju kompetencē, nosaka vispārīgie būvnoteikumi.

Pēdējais atjaunošanas datums: 19/12/2019 16:25
atpakaļ