Sestdiena, 2020. gada 15 . augusts

Vārda dienas: Virma, Zelma, Zemgus

 • -A
 • A
 • +A

Informācija par būvniecības jautājumiem

Informējam, ka nodevas maksājums par būvniecības ieceres akceptu paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir jāveic pirms paskaidrojuma raksta vai apliecinājuma kartes dokumentu iesniegšanas būvvaldē (BIS), atbilstoši Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr.480 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 15.2.punktam un Babītes novada pašvaldības 27.04.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.11 “Par pašvaldību nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē” 9. punktam.

Būvniecības ieceres akcepts, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē netiks virzīts akceptēšanai līdz maksājuma saņemšanai vai  maksājuma apliecinājuma uzrādīšanai. Nodevas apmērs par būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē, par būvniecības ieceres vienību ir EUR 15.00.

Maksājuma apliecinājumus lūdzam sūtīt uz e-pastu bis@babite.lv

Apmaksu var veikt Babītes novada pašvaldības kasēs (tikai ar bankas kartēm) vai bankā:
Babītes novada pašvaldības kases darba laiki:
 
Centra ielā 4, Piņķos pirmdiena, ceturtdiena 08:30-12:15, 13:00-18:00 AS Swedbank, konts LV66HABA0551022355389
“Pīlādzīši”, Spuņciemā pirmdiena, ceturtdiena 15:00-20:00 AS Luminor, konts LV71RIKO0002013191923
Veicot maksājumu bankā lūdzam norādīt būvobjekta adresi un maksājuma mērķi.

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 14.punktu un Būvniecības likuma 7. un 12.pantu, Būvvaldes funkcijas būvniecības tiesiskuma nodrošināšanai Babītes novada administratīvajā teritorijā, domes noteikto pilnvaru ietvaros veic Babītes novada pašvaldības administrācijas struktūrvienības – plānošanas un būvniecības daļa un būvniecības administratīvā komisija.

Plānošanas un būvniecības daļa, atbilstoši savai kompetencei, veic sekojošas darbības:

 1. Sniedz ziņas par teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumiem, kā arī teritorijā esošiem inženiertīkliem;
 2. Izskata iesniegumus un pieņem lēmumus par būvniecības ieceri, kā arī pārbauda lēmumos ietverto nosacījumu izpildi un iesniegto dokumentu saturu normatīvajos aktos noteiktajā apjomā;
 3. Izskata alternatīvus tehniskos risinājumus vides pieejamības nodrošināšanai, ja nepieciešams, lūdzot attiecīgās jomas nevalstisko organizāciju ekspertu viedokli gadījumos, kad būvprojektā nav iespējams ievērot būvnormatīvu tehniskās prasības;
 4. Izskata iesniegumus un pieņem lēmumus par būves vai tās daļas lietošanas veida maiņu bez pārbūves;
 5. Pieņem būves ekspluatācijā;
 6. Sniedz konsultācijas par būvniecības procesa kārtību;
 7. Veic citas ar būvniecības procesu un tā atbilstību normatīvo aktu prasībām saistītas darbības;
 8. Sniedz konsultācijas par būvniecības iespējām attiecīgajā teritorijā;
 9. Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā sadarbojas ar Būvniecības valsts kontroles biroju un institūcijām, kuras pilda būvvaldes funkcijas;
 10. Atkarībā no būvniecības ieceres pieņem lēmumu šādos termiņos:

11. Izdara atzīmi būvatļaujā par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi 15 darba dienu laikā no dienas, kad iesniegti dokumenti, kas apliecina visu attiecīgo nosacījumu izpildi.

Būvniecības kontroles daļa, atbilstoši savai kompetencei, veic sekojošas darbības:

1. Kontrolē būvniecības procesu un tā atbilstību Būvniecības likuma un citu būvniecības regulējošo normatīvo aktu prasībām;

2. Informē par notiekošās būvniecības tiesisko pamatojumu un sniedz ziņas par būvi;

3. Izskata būvuzraudzības plānu:

 • norīko būvinspektoru būvniecības kontrolei objektā un nosaka obligāto būvlaukuma apmeklējuma grafiku. Gadījumos, kad būvei nepieciešama būvuzraudzība, minētais grafiks nosakāms, izvērtējot būvuzraudzības plānā noteiktos galvenos būvdarbu posmus;
 • saņēmusi informāciju par būvlaukumā esoša būvizstrādājuma neatbilstību normatīvo aktu prasībām, lemj par nepieciešamību uzdot būvniecības ieceres iesniedzējam izvērtēt neatbilstības ietekmi uz būtiskām būvei izvirzītām prasībām.

4. Pieņem būves ekspluatācijā;

5. Sniedz konsultācijas par būvniecības procesa kārtību;

6. Veic citas ar būvniecības procesu un tā atbilstību normatīvo aktu prasībām darbības;

7. Reģistrē citu institūciju izdotās būvatļaujas;

8. Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā sadarbojas ar Būvniecības valsts kontroles biroju un institūcijām, kuras pilda būvvaldes funkcijas;

9. Piecu darba dienu laikā no dienas, kad iesniegti dokumenti, kas apliecina visu attiecīgo nosacījumu izpildi, izdara atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi paskaidrojuma rakstā, apliecinājuma kartē vai būvatļaujā;

Būvniecības likuma 12.panta trešās daļas 1., 5.1 un 7.punktā minēto pienākumu pašvaldības būvniecības administratīvā komisija un plānošanas un būvniecības daļa neveic attiecībā uz tiem būvdarbu valsts kontroles procesiem, kuri atbilstoši šā likuma 6.1 pantā noteiktajam ir Būvniecības valsts kontroles biroja kompetencē. Tiesības un kārtību, kādā būvniecības administratīvā komisija un plānošanas un būvniecības daļa ir tiesīgas iesaistīties šā panta trešās daļas 1. un 7.punktā minētajos procesos tajos gadījumos, kad to veikšana ir citu šajā likumā minēto institūciju kompetencē, nosaka vispārīgie būvnoteikumi.

Pēdējais atjaunošanas datums: 28/02/2020 11:19
atpakaļ