Ceturdiena, 2020. gada 01 . oktobris

Vārda dienas: Lāsma, Zanda, Zandis

 • -A
 • A
 • +A

Pašvaldība

Babītes novada pašvaldību veido Babītes novada iedzīvotāju ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – Babītes novada pašvaldības dome un tās izveidotās izpildinstitūcijas. Dome pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu.
Babītes novada pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.

Dome ievēlēta atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam un sastāv no 15 deputātiem.

Domes darbu vada domes priekšsēdētājs Aivars Osītis.

Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no deputātiem ievēl pastāvīgās komitejas: 

 • finanšu komiteju 5 deputātu sastāvā; 
 • sociālo lietu komiteju 5 deputātu sastāvā;     
 • izglītības, kultūras un sporta lietu komiteju 5 deputātu sastāvā;
 • attīstības komiteju 6 deputātu sastāvā.

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem, pašvaldības iestāžu un institūciju darbiniekiem un novada iedzīvotājiem ir izveidojusi komisijas:

 • vēlēšanu komisiju;
 • administratīvo komisiju;
 • koku ciršanas saskaņošanas komisiju;
 • pašvaldības iepirkuma komisiju;
 • būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisiju;
 • dzīvojamo māju privatizācijas komisiju;
 • medību koordinācijas komisiju;
 • Babītes novada pašvaldības interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales interešu izglītības finansēšanai Babītes novada pašvaldības vispārizglītojošās skolās komisija;
 • Babītes novada pašvaldības simbolikas komisija;
 • Materiālo vērtību ekspluatācijā pieņemšanas (nodošanas), novērtēšanas, lietderīgās lietošanas, laika noteikšanas, norakstīšanas un vērtību maiņas komisija;
 • Komisija lēmumu pieņemšanai lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā.
 • Babītes novada pašvaldības īpašumu izsoles komisija.

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS PĀRZIŅĀ IR:

 • pašvaldības īpašuma un finansu resursu pārvaldīšana;
 • uzņēmējdarbības veicināšana novada iedzīvotāju interesēs;
 • novada apdzīvoto vietu un teritorijas apbūves plānošana un apbūves kontrole;
 • novada zemes, mežu, ūdeņu un citu dabas resursu izmantošana un aizsardzība,
  citu zemes ierīcības jautājumu risināšana;
 • pašvaldības dzīvokļu fonds, komunālā saimniecība un labiekārtošana, sadzīves un citi pakalpojumi;
 • novada ceļu būve un uzturēšana;
 • izglītības un kultūras iestāžu darbības nodrošināšana;
 • iedzīvotāju sociālā aprūpe, notariālo darbību un civilstāvokļa aktu reģistrācijas nodrošināšana un citu funkciju izpilde.

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBA IR DALĪBNIEKS

 • biedrībā „Latvijas pašvaldību savienība”;
 • sabiedriskajā organizācijā „Pašvaldību izpilddirektoru asociācija”;
 • sabiedriskajā organizācijā „Bāriņtiesu un pagasttiesu asociācija”;
 • biedrībā „Pierīgas partnerība”.

Babītes novada teritorijas iedalījums:

 • Babītes pagasts;
 • Salas pagasts.

Par novada teritorijas administratīvo centru ir noteikts Piņķu ciems.

Pašvaldības rekvizīti:

Babītes novada pašvaldība
Reģ. Nr.90000028870
Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts
Babītes novads, LV-2107

Konti:

LV71RIKO0002013191923
AS DNB Banka
Kods: RIKOLV2X

 LV66HABA0551022355389
AS SWEDBANK
Kods: HABALV22 

KONTAKTI: 

Tālr. nr.: 67914650
Fakss: 67914435
E-pasts: dome@babite.lv

Pēdējais atjaunošanas datums: 05/05/2020 11:24
atpakaļ