Sestdiena, 2019. gada 19 . oktobris

Vārda dienas: Drosma, Drosmis, Elīna

  • -A
  • A
  • +A

Par situāciju ar SIA “Bērnudārzs Vinnijs” piedāvājumu pašvaldībai iegādāties nekustamo īpašumu

29.04.2019 12:04
Pašvaldība

2019. gada 3. janvārī Babītes novada pašvaldības administrācijā tika saņemts SIA “Bērnudārzs Vinnijs” valdes priekšsēdētājas rakstisks piedāvājums pašvaldībai iegādāties nekustamo īpašumu Priežu ielā 3, Babītē (turpmāk – Nekustamais īpašums), kur izvietota privātā pirmsskolas izglītības iestāde.

Lai ievērotu Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta nosacījumus, tika pasūtīts Nekustamā īpašuma vērtējums SIA “Latio”. 2019. gada 20. februārī SIA “Latio” iesniedza pašvaldībā nekustamā īpašuma Priežu iela 3, Babītē, vērtējumu ar tirgus vērtību 1 250 000 EUR, kā arī īpašumā atrodošās kustamās mantas vērtējumu 43 900 EUR vērtībā.

2019. gada 27. martā pašvaldības dome lēma piekrist iegādāties SIA “Bērnudārzs Vinnijs” piederošo Nekustamo īpašumu, sastāvošu no ēkas 2031 m2 platībā un zemes vienības 6584 m2 platībā un īpašumā atrodošos kustamo mantu par SIA “Latio” noteikto tirgus vērtību 1 293 900 EUR apmērā. Šis lēmums tika paziņots SIA “Bērnudārzs Vinnijs”.

2019. gada 29. martā pašvaldības administrācijā tika saņemts SIA “Bērnudārzs Vinnijs” iesniegums ar informāciju par Nekustamā īpašuma atsavināšanu, un tika lūgts sniegt izziņu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu šim Nekustamajam īpašumam. Iesniegumam bija pievienots starp pārdevēju SIA “Bērnudārzs Vinnijs” un pircēju SIA “Pilsētas torņi” noslēgtais nekustamā īpašuma Priežu ielā 3, Babītē pirkuma līgums, kurā norādīta pirkuma maksa 2 470 000 EUR. Tāpat SIA “Bērnudārzs Vinnijs” iesniedza SIA “Eiroeksperts” minētā Nekustamā īpašuma vērtējumu ar objekta patieso vērtību: 2 300 000 – 2 500 000 EUR.

Pirkuma līgumā norādīts, ka Nekustamajā īpašumā atrodas pirmsskolas izglītības iestāde, bet tāda Nekustamajā īpašumā tiek saglabāta tikai līdz 23.09.2019. Pircējam SIA “Pilsētas torņi” nav pielīgts pienākums Nekustamajā īpašumā turpmāk saglabāt funkcionējošu pirmsskolas izglītības iestādi.

Privātajā pirmsskolas izglītības iestādē “Bērnudārzā Vinnijs” pirmsskolas izglītības programmu 2018./2019. mācību gadā apgūst 105 Babītes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarēti bērni un sākumskolas izglītību apgūst 33 bērni. Iegādājoties Nekustamo īpašumu tajā varētu nodrošināt līdz 220 vietām bērniem pirmskolas izglītības apguvei.

Līdz ar to, novada administratīvajā teritorijā zaudējot sekmīgi darbojošos pirmsskolas izglītības iestādi, pašvaldībai rastos papildus grūtības likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. punktā noteiktās autonomās funkcijas izpildei, kas pašreizējos apstākļos nav pieļaujams, tāpēc tika nolemts 2019.gada 2. aprīlī sasaukt pašvaldības domes ārkārtas sēdi, lai izskatītu iesniegumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.

Likuma “Par pašvaldībām” 78. panta pirmajā daļā noteikts, ka vietējām pašvaldībām ir pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldību administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais īpašums un tas nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, ievērojot teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas izmantošanu, tiesību aktus, attīstības plānošanas dokumentus un citus dokumentus, kas pamato attiecīgā nekustamā īpašuma nepieciešamību pašvaldības funkciju īstenošanai.

Ievērojot iepriekš minēto un atzīstot, ka SIA “Bērnudārzs Vinnijs” atsavināmais nekustamais īpašums Priežu iela 3, Babītē sastāvošs no zemes gabala 0,6584 ha platībā un ēku (būvju) īpašuma – bērnudārza ēkas, nepieciešams Babītes novada pašvaldībai ar likumu noteiktās pašvaldību autonomās funkcijas – gādāt par iedzīvotāju izglītību – izpildei un saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4 punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un 78.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumu Nr.919 “Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem” 3.punktu, atklāti balsojot nolēma izmantot nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības par Pirkuma līguma 3.1. punktā norādīto pirkuma maksu 2 470 000,00 EUR (divi miljoni četri simti septiņdesmit tūkstoši euro, 00 centi).

Ievērojot Babītes novada pašvaldības domes 02.04.2019. lēmumu „ Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu” un to, ka Babītes novada pašvaldības 2019. gada budžetā finanšu līdzekļi pirmpirkuma tiesību izmantošanai nav paredzēti, šajā pašā domes sēdē nolemts lūgt no Valsts kases aizņēmumu 2 470 000.00 EUR apmērā atsavināmā nekustamā īpašuma Priežu ielā 3, Babītē pirmpirkuma tiesību izmantošanai.

Attiecīgs pieprasījums tika iesniegts Finanšu ministrijas Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē. Minētās Padomes sēde notika 2019. gada 24.aprīlī, un tika saņemta telefoniska  informācija, ka Babītes novada pašvaldībai varētu tikt piešķirts aizdevums pirmpirkuma tiesību izmantošanai tikai 1 250 000 EUR apmērā. Ņemot vērā, ka pašvaldības budžetā 2019.gadam iztrūkstošās summas 1 220 000 EUR nav, tika sasaukta pašvaldības domes ārkārtas sēde, lai izvērtētu tālāko rīcību.

Izvērtējot radušos situāciju, 24.04.2019. tika nolemts atcelt pašvaldības domes 02.04.2019. lēmumu par aizņēmuma lūgšanu pirmpirkuma tiesību izmantošanai un par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.

Lai risinātu negaidīti radušos problēmu ar vietām pirmsskolas izglītības iestādēs, tiks izskatītas iespējas nomāt moduļu ēkas bērnu nodrošināšanai ar vietām pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.

Andrejs Ence,
Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

 

Pēdējais atjaunošanas datums: 29/04/2019 13:35
atpakaļ