Piektdiena, 2020. gada 10 . jūlijs

Vārda dienas: Lija, Olīvija

  • -A
  • A
  • +A

Par Babītes novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata apstiprināšanu

29.01.2020 11:05

Atbilstoši Babītes novada pašvaldības domes 2020.gada 22. janvāra lēmumam “Par Babītes novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata gala redakcijas apstiprināšanu” (prot. Nr.2, 11.§) apstiprināts Babītes novada teritorijas plānojums un Vides pārskats un pieņemti saistošie noteikumi Nr. 1 “Babītes novada teritorijas plānojums, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.

Informējam, ka Teritorijas plānojums šobrīd nav piemērojams, tas stāsies spēkā pēc tam, kad tiks saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojums.

Lēmums par teritorijas plānojuma un Vides pārskata gala redakcijas apstiprināšanu

Saistošie noteikumi Nr.1 “Babītes novada teritorijas plānojums, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

Funkcionālā zonējuma karte

Aizsargjoslu karte

Centralizētās siltumapgādes nodrošinājuma karte

Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu karte

Ciemu robežu izmaiņu karte

Elektroapgādes nodrošinājuma karte

Elektronisko sakaru tīklu karte

Gāzes apgādes nodrošinājuma karte

Kultūras pieminekļu un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas karte 

Meliorētās teritorijas un dabas polderu karte

Pašvaldības īpašumu karte

Transporta infrastruktūras karte

Vides pārskats

Informācija eklektroniskā veidā pieejama arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportālā) www.geolatvija.lv.

Veldze Liepa, Plānošanas un būvniecības daļas vadītāja       

Pēdējais atjaunošanas datums: 06/02/2020 11:17
atpakaļ